Akrap bilen akrap ýyldyzy

Astrologiýada Akrap ýyldyzynda dogulan adam akrap ýyldyzyndaky dogulan bilen oñuşýarmy oñuşanokmy, muny hem astrologlar öz işlerinde hakykata golaý görnüşde ýorumlamagy başarypdyrlar.
Akrap burçynda dogulan erkek akrap ýyldyzynda dogulan zenan bilen oñuşyp bilermi? Olaryñ gatnaşyklary nähili? Astrologiýa akrap burçlarynyñ biri-birleri bilen oñuşyp biljekdigini tekrarlaýar.
Ýatylýan jaýdan hiç çykyp bilmersiñiz. Bilelikde bolmagyñyz atom bombasy ýaly güýçlidir.
Ikiñiziñ barlygyñyz güýç kuwwat berer. Ikiñizem fiziki tarapdanam duýgudaşlyk tarapyndanam biri-biriñize öz täsiriñizi ýetirip bilersiñiz. Duýgularyñyz güýçli we ýumşakdyr.
Daş-töweregiñiz söýgüñiz bilen gül açar.
Ikiñizem gabanjañ we biri-biriñize eýe çykmak häsiýetleri dörär. Nikadan öñ söýüşýän bolsañyz biri-biriñizi yzarlap gezersiñiz.
Oña bildirtmän ony ýakyndan tanamaga çalyşarsyñ. Şeýdip belli-küllä gelip bilmän azara galarsyñyz.
Göwräñiziñ bir bölegini tapdyñyz! Akrap soýgüliñiz siziñ hereketleriñizi, gowşak taraplaryñyzy, häsiýetleriñizi gowy biler.
Ikiñizem güýçli we söýüji duýgulara eýe bolanyñyz üçin birlikde bolmagyñyz güýçli bolar.
Gürleşmezden diñe gözleriñiz bilen düşünşip bilersiñiz.
Bakyşlaryñyz bilen biri-biriñize üns berdirersiñiz. Durmañ!
Bu durmuşyñyzyñ yşgy bolup biler.

Bilim, Jeksparro tarapyndan 10 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir