DURMUŞYŇYZDAN NÄGILE BOLÝAN BOLSAŇYZ OKAMAGYŇYZY MASLAHAT BERÝÄRIN.Eger holodilnigiňizde iymitiňiz, şkafyňyzda eşiginiz, ýaşara öýüňiz, ýatara ýeriňiz bar bolsa siz dünýädäki 75% adamdan baýsyňyz!Eger jübiňizde sowarlyk puluňyz bar bolsa siz dünýädäki 8% baý adamyň hataryna girýäňiz!Eger şu gün irden sag- aman turan bolsaňyz, şu hepde kesele duçar bolup ölen millionlarça adamlardan bagtlysyňyz.Eger şu güne çenli açlyga sezewar bolmadyk bolsaňyz,dünýäde açlykdan ejir çekýän 500 million adamdan .bagtlysyňyz.Eger şu zatlary okap bilýän bolsaňyz, dünýädäki 3 milliard sowatsyz adamlaryň arasynda dälsiňiz.Ýene-de durmuşyňyzdan nägilemi?

Köneler, Koneurgenchli tarapyndan 6 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir