Hak wagyzçysy özüniň haky düşündirmek işini höwes bilen ýerine ýetirmelidir. Haky wagyz etmek – onuň üçin iň uly küýseg bolmalydyr. Ine şu duýgy hak wagyzçysynda hökman oýarylmalydyr. Emma, şu duýguny oýarmak ýeňil-ýelpaý iş däldir. Eger-de Pygamber Serwerimiz (sallallahu aleýhi wesellem) öz jemagatynda owaly bilen şu duýgyny oýarmadyk bolsady, ýagny Pygamberimiz (sallallahu aleýhi wesellem) sahabalary haky düşündirýän aşyklara öwürmedik bolsady, onda sebäpler babatynda Onuň (sallallahu aleýhi wesellem) ymmaty beýle uly göreşi alyp baryp bilmezdi. Ine, Halid bin Welid (r.a). Ol Wizantiýa imperatorlygynyň serkerdesi bilen duşanda ondan Yslam dinini kabul etmegini isläpdir. Entek gylyçlar gürlemänkä şeýle sowalyň berilmegi, haky düşündirmegiň bar zatdan beýikde durýanyny görkezmeýärmi eýsem?! Sahabalaryň ählisi diýen ýaly haky düşündirmäge aşyk bolandyklary üçin, dünýäniň çar künjegine hijret edipdirler. Ine, şolaryň biri: Hubeýb (r.a) ele salynyp, Mekgä ugradylypdyr. Ol ençeme günläp zyndanda ýatypdyr. Soň, ony dardan asmaga alyp gidipdirler. Ol gussa batýardy. Sebäbi, Allah Resuly (sallallahu aleýhi wesellem) oňa haky düşündirmek wezipesini beripdi. Şol wezipäni ýerine ýetirmäge welin, pursat döremändi. Häzir bolsa, ony dardan asmaga alyp gidip barýardylar. Onuň goly-ganaty gyrlypdy. Ol gözüni birsyhly ýaltakladyp, töwereginden haky düşündirip boljak adamy gözleýärdi. Emma, ol haky düşündirip boljak adamy görüp bilenokdy. Dogrusy, olaryň arasynda gelejekde sahaba boljaklaram bardy. Arman, olaryňam şol gün köňül gözleri gapykdy. Hubeýb iki rekagat namaz okap daşyndakylara şeýle diýdi: „Ölümden gorkusyna namazyny uzadýar diýeriňizden çekinýärin. Bolmasa, men şu soňky namazymy uzak okasym gelýär“. Ony dardan asylmaly ýere çykardylar. Ine, intizar bolup garaşylan soňky pursatlar gelip ýetipdi. Hubeýb ýene-de töweregine göz aýlaýardy. Onuň gözleri asla özüni ajaldan halas etjek kimsäni gözlänokdy. „Soňky pursatda kimdir birine haky düşündirip bilerinmikäm“ diýip oýlanýardy. Daşyna egele bolup duran adamlara şonuň üçin seredýärdi. Eý, hudaý! Haky düşündirmek ýolunda hiç zat edip bilmän dünýeden gitmegi olar gör, nähili namys edýär ekenler. Ine, birdenkä garaşylmadyk bir waka bolýar. Mekge müşrikleriniň öňde baryjylarynyň biri oňa sorag berýär. Bir sorag berilse bolýardy. Ol nähili sorag bolanynda-da, şoňa manyly, hikmetli jogap berjekdi. Şeýlelikde, soňky deminde olam haky düşündirip galjakdy. Şol ýerde onuň oklajak düşünje uçguny, kim bilýär gelejekde gör näçe adamyň gursagynda iman oduny tutaşdyrar. Berilen sorag şudy: - Ýa, Hubeýb! Edil häzir sen halas bolup, ýeriňe Muhammediň dardan asylmagyny islärmiň? Elbetde, bir musulmana, onda-da Hubeýb (r.a) ýaly birine beýle sowaly berip bolmazdy. Emma, ol şu soragyň üsti bilen dörän iň soňkyja mümkinçiligi peýdalanjak bolýardy. Gursagy ýarylyp barýardy. Gussa hem şatlyk gatyşykly duýgy bilen hökman bir zatlar aýdyp galmagy isleýärdi. Onuň şu soraga berjek jogaby, soňky okan namaz ýaly, gysga bolmalydy. Ýeke sözleme bütin bir ömri sygdyrmalydy. Ol şeýle bir uz gürlemelidi welin, taryh lal bolup ony diňlemelidi. Onuň şu sowala berjek jogabyny wagt öz boýnunda tumar edinip dakynmalydy. Hawa, ol haky düşündirmän bakyga göçmeli däldi. - Ýok, Allahdan ant içýärin! Meniň halas bolmagym üçin Ony dardan asmaklyk aňyrda dursun. Edil şu wagt Medinede onuň aýagyna bir diken batanynam islemen. (Wepalylygyň bilen jennete gir, eý beýik ruh!). Bir salym öň haky düşündirip bilmedim diýip gussa batyp oturan Hudeýbiň kalby hasratdan päklenipdi. Indi, ol özüni ýelgamak ýaly, ýeňil duýýardy. Ol özüniň soňky borjuny berjaý etmek bilen, Allah Resulyna (sallallahu aleýhi wesellem) salam berip jennete girmelidi. Mekgeden tä Medinä çenli onuň iberen salam bararmyka? Bararmy-barmazmy diýip asla pikir öwürmedem. Sebäbi, onuň salam iberýän adamsy Allahyň beýik pygamberidi. Soňky aýdan sözi şu boldy: „Esselamu aleýke ýa Resulullah“. Pygamber Serwerimiz (sallallahu aleýhi wesellem) Medinede sahabalar bilen bile otyrdy. Pygamberimiz (sallallahu aleýhi wesellem) birden ýerinden turup „We aleýkesselam ýa Hubeýb“ diýdi. Hawa, hak wagyzçysy haky düşündirmäge Hubeýb ýaly aşyk bolmalydyr. Ana, şonda taryhda göýberilen ýalňyşlyklary gaýtadan düzedip bolar.

Köneler, durmush1 tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir