Men hiçzat edemog-a.. Näme üçin günäkär bolýan? -Allah Tagalla meni ýaradypdyr. Oña şükür edýärin. Yöne meni näme üçin jähenneme taşlaýar.. Meniñ Allah Tagalla näme ýamanlygym bar, men hiçzat edemog-a.. - Hiçzat etmeýänligiñ üçin seni jezalandyrýar.. -Nädip? -Sen sürüjimi? Ulag sürüp bilýärmiñ? -Hawa, sürüjilik şahadatnamam bar.. -Sürüjiniñ işi näme? Ýoly yzarlamak.. Ýol çepe aýlansa ulagy çepe gönükdirmeli, ýol saga aýlansa, ulagy saga gönükdirmeli.. Howply ýagdaý ýüze çykanda-da tormoza münmeli.. Münmeseñ heläkçilige sezewar bolarsyñ. Şeyle dälmi? -Hawa.. -Edil şonuñ ýaly-da, dinimiziñem kadalary bar. Azan aýdylanda, namaz okamaly; Remezan gelende, oraza tutmaly; zyna, arak ýaly ýagdaýlar ýüze çykanda-da, tormoza basmaly, ýagny, saklanmaly. Saklanmasañam jähennem heläkçiligine sezewar bolarsyñ-da..

Köneler, durmush1 tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir