Görmeýän zadyma nädip ynanaýyn? -Men görmeýän zadyma ynanamok. Mysal üçin şu galam bar, ol elimde, ony gorýärin sebäbi.. Şonuñ üçinem oña ynanýaryn. Allahy bolsa görüp bolanok.. Diýmek, ol ýok-da.. -Bäh.. Şeý diýsene.. -Hawa.. -Señ aklyñ bir barmy? -Bar.. -Hany? Görkez-dä?! - ... -Görkezip bilmeýän bolsañ diýmek sende akyl ýok-da onda?! - ... -Diñle dost jan! Her zadyñ öz görüş serişdesi bar. Biz mikroplary mikroskop bilen, ýyldyzlary bolsa teleskop bilen görýäris. Şol bir sanda tagamy hem gözümiz bilen görüp bilmeýäris belki, ýöne dilimiz bilen duýup bilýäris, sesi bolsa gulagymyz bilen.. - Allahy nädip görüp bolýar onda? -Elbetde aklymyz bilen.. -Nädip? -Mysal üçin şu oturgyjy alaly. Onuñ ussasyny görýärmiñ? -Yok.. -Nähili göreñok.. Men-ä görýän. Sered-ä tagtalar emaý bilen kesilipdir, ýerli-ýerine goýlupdyr, çüý kakylypdyr.. Bir akyl, bir erk bar. Olary birleşdiripdir. Hakyky ussasy kim bolsa şol bolsun, meni gyzyklandyrýan zat onuñ öz-özünden şol ýagdaýa gelip bilmejegi we şeýlelikde-de onuñ ussasynyñ bardygy.. -Hawa, onuñ ussasynyñ bardygy açyk.. -Örän oñat.. ýöne indi sen oturgyjyñ ussasynyñ bardygyna ynanýarsyñ-da palçykdan ýasalan almanyñ, otuñ, dürli miweleriñ, mikro älemdäki atomlaryñ, molekulalaryñ, makro älemdäki gallaktikalaryñ ussasynyñ bardygyna ynanañokmy? Oturgyç ýasamak ol aýdanlarymy ýasamakdan million esse añsat, ahyryn.. -Hawwa dogry.. Olaryñ ýanynda oturgyç ýasamak añsat.. -Älem bir sungat.. Ol uly ili bilen “meni Biri ýaratdy” diýip seslenýär.. Yöne näme üçindir ony köp adam diñläp baranok..

Köneler, durmush1 tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir