Salam dostlar.Men durmushumda bir bolan zady size ýetiresim geldi. Men 6njy klasda öz obamyzda Altynaý diýen gyzy søýdùm cyn ýùregimden.Onson yzyna dusup ba$ladym.Nomerini alyp jan edip gördùm gùrlesdik,her gùn gùrlesýardik olam menden bir yash kici gyz.1aý gurlesdik 1 ýyl gurlesdik ýöne görusheli diýsem etmeýardi men kici diýerdi.Onson men 9njy klas wagtlamdagam dine gurlesyardik aslynda göryan dasyndan ýöne yakyndan ikicak görùsup görmedim.Men ol gyza kan ýalbardym görishaýeli diýip ýok diýýadi. Menem ahyr cydaman 3 ýylda dine gurlesyan söýýanem diýenok.Ahyr bolmajagyna göz ýetirdim.Bir gun obamyzda bir baýyrak oglan öz dostum onuñ yzyna dushdi karochi so gyza bolýa diýdirdi.Meniñ diýjek bolýan zadym 4 ýyllap yzyna dushùp sol gyza söýdùrip bilmedim ýöne bir baý dostum 1nji gun jan etdi 2nji gùnem görishdiler.

Köneler, yalancy tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir