Fedor gaýdyp geldi

Fedor Emelianenko 07.10.2012 beren interwýusynda özùniñ ýene ringa dolanyp geljegini aýtdy we m1 sonky championy daniel cormieri ringa cagyrjagyny aýtdy.Daniel Cormier bu habary e$idende ini zygyrdap gidipdir diýip krospandenlar aýtýar.FEDOR RINGDA hacan ur$jaklaryny intak aýtmadylar basym belli bolar gara$ýas.

Dowamy »

828 5
Köneler, 8 years ago


Rap

SHU repiñ cykan ýeri Balkanda diýaler sho dogrymyka ony diýsenem iñ tanalýan reprlar balkanlyda mysal ucin Sbeater Syke dali Zumer Aragon lil's uske repi Turkmenistanda 1nji aýdyp ba$lanan S.T öýdýan ýalny$masam

Dowamy »

1016 9
Köneler, 8 years ago


Turkmen futboly in yzdan 1nji hatarda duryar

Salam dostlar mena name tema acjagymy bilman ahyr shu temany acaydym. Tkmda futbol oýny Europa ýurtlaryndaky ýaly dal namesi ýetenok turkmen futbolistlarynyñ.Tüweleme obalarda $aherlerde etraplarda taze sport mekdepleri stadionlar gurulýa hemme zatlarm ýetik ýöne name úcin biziñ futbolistlarymyz championat mirlara cykyp bilenok olaryñ namesi ýeteno...

Dowamy »

915 14
Köneler, 8 years ago


Sorag jogap

Sowal:Ol namedir so bolmasa gulki ýok,o namedir gorki barda renki yok $ahyr bolsan jogap tapmak borjundyr
Jogap:Agzybiyrlik so bolmasa gulki ýok,ol mahirdir gorki barda renki yok añlaý$ymca jogap tapmak borjumdyr.
Sowal:Ol kim bolar ynsanlaryn belendi,belentligi wah gijirak bilindi,o namedir bir söz bilen bulandy $ahyr bolsan jogap be...

Dowamy »

1175 11
Köneler, 8 years ago


Agzalar tanysh bolalynda

Agzalar meniñ aýtjak bolýan zadym men bu saýta ýany ýakyn agza boldum hicinizide tanamok tany$ bolsak govy bolaýjak ýalyda heriniz özuniz hakda gurrun berseniz sizden minnetdar bolardym.

Dowamy »

1092 22
Köneler, 8 years ago


Seni gormedik bolsadym

Salam dostlar.Men durmushumda bir bolan zady size ýetiresim geldi. Men 6njy klasda öz obamyzda Altynaý diýen gyzy søýdùm cyn ýùregimden.Onson yzyna dusup ba$ladym.Nomerini alyp jan edip gördùm gùrlesdik,her gùn gùrlesýardik olam menden bir yash kici gyz.1aý gurlesdik 1 ýyl gurlesdik ýöne görusheli diýsem etmeýardi men kici diýerdi.Onson men 9njy kl...

Dowamy »

1358 29
Köneler, 8 years ago


League

Salam dostlar Men su gunki su vagtky gidip oturan Real-city, Zenit-malaganyn oýnuny görip blmk gaýrat edip gutarandan soñ shody aýtsanyz sizden minnetdar bolardym.

Dowamy »

811 3
Köneler, 8 years ago


Dostlar men Bagtyýar bag$a bolan gynanjymy setirlere gecirdim

Ýatlama yazmaga uzady elim
Wagtyndan on giden Bagtyýar ucin gozlem ya$a dolup tutuldy dilim Mahmal sesli bagsym Bagtyýar uchin

Adygyp baslapdy turkmende yany
Toydy $agalandy dowleti maly
Martyn yigrimi ikisi atmady dany Mahmal sesli bagsym Bagtyýar ucin

Dostlarynyn barysy $oh yigitlerdi
Yigr...

Dowamy »

615 0
Köneler, 8 years ago


Merhum Nurymuhammet Meredowyn sagirdi merhum Bagtyýar Annageldiýewi yatlap sholary aydasym geldi

Bagtyýar Annageldiýew 1978-nji ýylda Balkan welaýatynyn Magtymguly etrabynda eneden dogulyar ol ýa$kada aýdym aýtmagy halaýan eken oña öz dädesi Döwletgeli Annageldiyew aýdymynyn sözlerini duzup berer eken.Bagtyýar birnace toylarda aydym aýtyar ýöne name gùlùn biten ýerinde gadry bolmaz diýil$i ýaly adamlar ony özlerice görmeyaler toy sowulandan so...

Dowamy »

957 0
Köneler, 8 years ago


Tanyshlyk

Essalawmaleykum dostlar doganlar uyalar garyndashlar daýylar we daýzalar atalar we eneler babalar we mamalar oglanlar we gyzlar w.$.m

Dowamy »

796 6
Köneler, 8 years ago