Name ucin?

Näme üçin ýagşy adamdan dünýäde ýaman adam köp??????? Näme üçin ýalan sözlemegi hiç zatça-da görenoklar? Näme üçin biriniň göwnüne degende ondan ötünç soramakdan şol adamy günäli etmek aňsat? Bagt näme? geliň, hemmämiz bilelikde şu soraglara jogap tapjak bolalyň!!!!!

Dowamy »

1930 117
Köneler, 7 years ago