salam talyplar, bugün bazar güni geliň bugün söwda edeliňle. men bugün marynyň "gök bazarynda" : göni alyp iýibermeli,gabygyny artyp iýmeli, bişirip iýmeli, kesip iýmeli bolan gök sök satýan. gel pomidora gel pomidora. geliň hoow mürrermäkä hyýar alyň, bulgar burç bar, baklajan bar,ýertudana ba, alma bar, käşir ba, kertçke bar,gawun-garpyz bar. ýaş sogan bar garry sogan bar geliň geliň. -gyw gyuuw, salam gyzjagaz adyň name -salam daýy, adym gülsonabossantyllatäç -baýbaa, familýaňy sorawam oturjakdäl, näme gerek, näme gözleýäň? -ejem "manty etjek" diýdi çekize gerek -bulgar burç ýada baklajan bolanokmy? -daýyy bizä baklajany gölä dograp berýäs:) -haý saçy kesilen ýokbol...

Köneler, prezident tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir