Salam

Salam talyplar.com-yn hormatly agzalary. Gowmy yagdaylarynyz. Sagamanja okap yorsunizmi.

Dowamy »

1172 12
Köneler, 10 years ago


Yuzlenme!

Salam hormatly agzalar. Men sizden bir zat sorajakdym. Shu gune chenli men kopchulige syrymy achmayardym. Munkin sizem sheyle bolyansynyz. Men sonku dowurde kop gorkyan. Hatda ozumin nameden gorkyanymam bilmeyan. Onler mende asla gorky diylen zat yokdy. Asla hich zatdan gorkmany bilmeyardim. A yashym nache uladygychada gorkup bashlayan. Namedendign...

Dowamy »

1542 25
Köneler, 10 years ago


Nache dogan?

Salam hormatly agzalar. Gelin her haysynyz nache dogandygynyzy, nache gyz, nache oglandygynyzy yazayyn. Men uchina gyzykly bilmek her agzan durmusha barada bilmek.

Dowamy »

2010 89
Köneler, 10 years ago


Haýsht

Gadyrly, hormatly mähriban agzalar. Sizden bir haýshm bar. Gaýrat edip saýtda biderek sözler ýazmaýyñda. Arkaýn girip okap bolanok. Sizden ýalbarp haýsht etýän. Bu saýty giden adam girip okaýa. Öz agzalaryndan dasharam dashyndan girip okaýan adamlar kän. Oglanlar sizden haýsht etýan ýazmaýyñda bolgusyz sözleri. Biderek sözleri ýazyp öz terbiýäñizi...

Dowamy »

917 4
Köneler, 10 years ago


Diñe sen.

Dünýäde baýlygyñ näme diýseler,/ Seniñ adyñ tutup, bagtym diýerin./ Senden aýra salyp, çetde goýsalar,/ Bilip goýgun bu janymdan geçerin.& Ýyllarym unutmaz, öçürmez ýeller,/ Kalbymda ýashaýar soñsuz, päk söýgim,/ Gelsene bagryña meni basyplar,/ Gülgün ýañagyñda galdy nazarym.& Söýen gözleriñde keshbimi gördüm,/ Kalbyma siñipsiñ eräp yshkymda./ Söýg...

Dowamy »

1164 6
Köneler, 10 years ago


Men seni söýýär ekenim.

Indi hich gizläp bilemok/ Men seni söýýär ekenim/ Bashgaça sözläp bilemok/ Men seni söýýär ekenim. & Bolmaz seniñ özüñ ýaly/ Ýeke sen meñ kemim ýaly/ Ýakyp barýañ ýalyn ýaly/ Men seni söýýär ekenim. & Sheýle gudrat gören barmy/ Sensiz dünýä gözel bormy?/ Bu zat namys ýa-da army/ Men seni söýýär ekenim. & Gijeler uzyndan-uzyn/ Ýene garashýan günuzyn...

Dowamy »

2342 45
Köneler, 10 years ago


Mesele chozun.

Bir adamyn 3 chagasy bar. Yanky adam chagalary uchin alma getirip goyyar. Birinji chagasy gelyada sho getirlen almalan yaryny alya. Ikinji chagasy gelyada galan almalan yaryny alya. Son uchinjh chagasy gelibem ikisendenem galan almanyn yaryny alya welin 3 alma galya. Sorag yanky adam nache alma getiripdir.

Dowamy »

1145 6
Köneler, 10 years ago


Kino

Gadyrly agzalar hemmanizem kino goryansiniz. Menin size bir soragym bar. Dine guymenje hokmunde goryanizmi kinony, ya-da gutarandan son birzatlar pikir etyanizmi?

Dowamy »

1856 20
Köneler, 10 years ago


Goshgy

Aslynda asylly gözel gyz bolsañ, Adamlaryñ kän ýerinde görünme! Dur$uñ b.n kere$medir-näz bolsañ, Artyk näz boljak bolup urunma!/ Hemmeler sen gyza bakýanam bolsa, Ýüregiñ gursuldap kakýanam bolsa, Ýalt-ýalt edip töweregiñe garanma!/ Eger-de diýseler señ sözüñ mähir, Ýa-da diýseler señ özüñ mähir, $onda-da gözleñde oýnasyn gahar, Men mähirli diyp a...

Dowamy »

1498 16
Köneler, 10 years ago


Baydak bayramyñyz gutly bolsun!

Size bir ak gúl iberyän! Ýapragynda iman, baldagynda hormat, ysynda jennet, reñkinde nur bar. Öýñize $atlyk, kalbyñyza nur bolup dolsun. Elmydama ma$galañyza agzybirlik, rysgal-döwlet yar bolsun. Durmu$yñyz ak gülleri ýaly owadan, görjegiñiz gowulyk, baýlyk dälde bagtyñyz bolsun. Söýüp hem söýlip ýa$añ! Siz bagty däl, bagt sizi gözlap tapsyn. Ýetip...

Dowamy »

1421 8
Köneler, 10 years ago


Goshgy

Ya biribar bardyr senden dilegim, Yash kalbyma ginlik, konle shatlyk ber, Yene bir zat yolunda bu pelegin, Artyk berme kemem berme den yuk ber. Durmushda soyeyin gozellik shasyn, Bagshyny dinlayin yetirn howesm, Dunyede yashamak bolsada tasin, Olsem ahyryetde iman baylyk ber.

Dowamy »

1211 8
Köneler, 10 years ago


Wesyet

Wesyet baryn size edesim gelyar,
olcherin omurin suyji tanapyn,
aldanman owadan gozli dillere,
hemishe pak soygin edin tarypn.


gozlernizden ajy goz yash akmasyn,
hasratly urmasyn yurek deminiz,
soyen yaryn ozgelere bakmasyn,
bolsun torunizde halal gelniniz.


ata-...

Dowamy »

1350 20
Köneler, 10 years ago


Goshgy

Her bir gulem guldir welin, Bagul gulce bolmayar! Her bir yylam yyldyr welin, Mekdep yylca bolmayar! Yashlykdyr durmushyn bir gowy wagty, Yashlyga baglydyr omur daragty, Kimseler hasratly kimseler bagtly! Her kim soygiden tapmasa bagty, Manysyz bolar durmushyn tagty, Soyginem yashlykdyr in gozel wagty, Yashlygyn soygusi durmushyn tagty! Gozellik...

Dowamy »

1396 12
Köneler, 10 years ago


Bilýaniñiz barmy?!

Salam agzalar. Meniñ sizden bir haýshdym bar. Sagat 12 bolup geçenden soñ bir okalýan namaz bolmalya. Shony arañyzda bilýaniñiz bar bolsa kyn görmän ýazaýyñda. Maña diñe haýsy súre nirede okalýa, näçe rekagt birem niyeti nähilidigni yazsañyz bolyar. Süreleri men bilýän. Ýöne nirede haýsyny okamaly bilemok. Eger kyn görmeseñiz bilýäniñiz bar bolsa ý...

Dowamy »

1368 11
Köneler, 10 years ago


Name uchin?

Salam agzalar. Sizing kabirleringiz dashary yurtda okayan gyzlar barada erbet pikir edyan ekeningiz. Name uchin?

Dowamy »

1866 20
Köneler, 10 years ago