hemmäňize salam. men näme etjegimi bilemok maňa maslahat beriň. meniň gelnejemiň jigisi bar, jigisine meni sorap geljek bolýalar. muny gelnejem aýytdy. ol oglan menden 5-ýaş uly. özem moskwada zawoşni okap ýör. olaryň maşgalasam gaty gowy ýöne köp zadlaryny halamok, mysal üçin olar gelinlerini kän hiç ýerik göýwerenoklar, göýwerselerem şafýorlary äkidip getirmeli, işledenoklar. men bolsa entäk özümi kiçi görýän, hemem men olaň düzgünlerini halamok. men okasym gelýä, işläsim gelýä. gelseler ejem bor diýer öýdüp gorkýan. näme etjegimi bilemok.

Köneler, littil tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir