Günlerde bir gün

Salam hormatly agzalar we myhmanlar!
Okuwda okaýanlar sag-aman okap ýörsüñizmi? Ishde ishleýänler sag-aman ishläp ýörsüñizmi?
Gelip girenime görä bir pikir oklap cykaýyn diýdim, goý arhiwda dursun indiki günlerde giremde höwes bilen okaryn, sizem öz pikiriñiz bilen paýlashyp bilersiñiz!

Näme ücin adam birine bir zat ber...

Dowamy »

1354 4
Köneler, 12 years ago


Agyr atletika boýunca dünýä ýaryşy (2011)

Salam hormatly agzalar we myhmanlar!

6'njy Noýabr'da Parižda(Fransiýa)agyr atletika boýunça dünyä ýaryşy geçirildi. Erkekleriň arasynda 62 kg agramlylykda geçirilen iki görnüşli sport ýaryşynda Hytaý döwletinden Zhang Jle birinji ýeri almagy başardy. Ol 1 kg agram bilen 2010 ýylda dünýä ýaryşynda ýeiji bolan Un Guk Kima'dan(KNDR)tapa...

Dowamy »

1654 16
Köneler, 12 years ago


Göwün

Salam hormatly agzalar we myhmanlar!

gep – gurrunde kamahal adamlar bilen onushmazlyk bolya, dine natanysh adamlar bilen dal, oz yakyn adamlaryn’ bilenem yuze cykyp bilya garsha gidiji, gowne degiji sozler. esasanam oz yakyn adamlaryndan eshitmek erbet yakymsyz bolya. her bir aydylan sozi pikir edmezden ozal gownune alyp yormeklik, a...

Dowamy »

1617 19
Köneler, 12 years ago


Siriýa & Türkmenistan

Salam hormatly agzalar we myhmanlar!

Düýn bellenilen senä göra (ýagny 19.06.11ý) Türkmenistanyñ milli ýygyndy futbol komandasy Siriýa döwleti bilen indiki ýylyñ Olimpiýa oýunlaryna saýlama dushushyklary gecirlendir!
Ýöne näme ücindir türkmen raýaty bu sport habarlaryndan bihabar, ýagny türkmen teleýaýlym habarlar gepleshiginde...

Dowamy »

2281 15
Köneler, 13 years ago


Mähriban ynsanlara

-Kalbymdaky we aklymdaky iñ owadan söz - seniñ adyñ eje! Saña her gezek "mähribanym eje" diýip ýüzlenenimde, söýgim artan ýaly bolýar.
-Ene ýüregi - günesh deý çogly, gar tozgasy dek päkize, mawy deñiz mysaly dury we gül deý owadandyr.
-Ene ýüreginiñ söýgüsi, sabry soñsuzdyr.
-Dünýäde hiç bir söýgi ene söýgüsiniñ ýerini tutmaz....

Dowamy »

1560 8
Köneler, 13 years ago


Maña owran-owran diýdiler

Maña owran-owran diýdiler ýigit,
Sen durmushy öwren, sen durmusha git,
Shäherde güýz-gyshy gecirmä derek,
Gidip bu durmushy öwrenmek gerek

Düshünemok aýan, düshünemok hic,
Men nirede ýashaýan shuwagta deñic,
Men haýsy duzakda, haýsy ýoldakam,
Durmushdan uzakda nici hillikäm

Asl...

Dowamy »

1676 9
Köneler, 13 years ago


Ozik agzymyzy gutlaýan!

Salam hormatly agzalar we myhmanlar!
Bu gün talyplar.com'yñ köne agzalardan biri bolan hormatlanýan, sylanýan, aktiw gatnashýan "Ozik" agzamyzyñ bu saýtda agza bolandan bäri 2 ýyl boldy!! :-)
Ilki bilen dost seni ýubileý güniñ bilen gutlaýan! Mundan beýlägem bu saýtda ýygy-ýygydan görnüp durmagyñy, agzalar bilen agzybir gatnashykda bo...

Dowamy »

1639 20
Köneler, 13 years ago


Olimpiadadan baýrakly dolandylar!

Salam hormatly agzalar we myhmanlar!
Köpden bäri tema açamok, bu günki açan temamy doly anyk maglumatyna ýetip acmadym, shonuñ üçin öz aramyzda pikir alyshyp bileris! :-)
24-30-njy aprelde Russiýanyň Moskwa şäherinde geçirilen 45-nji Mendeleýew halkara olimpiadasynda ýurdumyzyň ýaş himik­leri öz başarnyklaryny görkezdi­ler. Bu halkara...

Dowamy »

1503 3
Köneler, 13 years ago


Turkmencafe.com

Salam hormatly agzalar hem-de myhmanlar!

Türkmenleriñ aýdym saz saýty bolan www.turkmencafe.com eýýäm näce günden bäri ýapyk ishlänok!
Türkmen aydymlaryny diñläsim gelip gitdi! :-) Bu saýt näme üçin ýapyldyka? Indi haçan açylarka? Hormatly agzalar bilýäniñiz bar bolsa aýdaýyñ! Hormatlamak bilen Maykl! :-)

Dowamy »

2137 16
Köneler, 13 years ago


Cwetocek agzymyzy gutlayan!

Salam hormatly agzalar we myhmanlar!

Bilshiñiz ýaly talyplar.com'yñ hormatlanýan agzalarymyzyñ biri bolan "cwetocek" agzamyzyñ bu gün onuñ doglan güni däl! :-) bu gün onuñ ýubileý 1 ýyllyk güni! Ýagny talyplar.com'da agza bolany bäri 1 ýyl boldy. Elbetde ol bu güni yatdan cykaran däldir:
"salam-salamdan bashlap
yürekle...

Dowamy »

1879 31
Köneler, 13 years ago


Turkmenistanyn futbol yygyndy komandasy

Salam hormatly agzalar we myhmanlar!

30-njy martda Malaýziýanyň paýtagtynda Aziýanyň Futbol konfederasiýasynyň baş edarasynda 2012-nji ýylda Londonda geçiriljek XXX Olimpiýa oýunlarynyň Aziýa saýlama ýaryşlarynyň ikinji tapgyrynda bäsleşjek ýurtlaryň saýlama oýunlary boýunça bije atyşlyk boldy.
Bu bije atyşlygyň netijelerine g...

Dowamy »

1938 17
Köneler, 13 years ago


Uky wagtynda alynmalydyr

Salam hormatly agzalar we myhmanlar!

Düýn diamond agzamyzam "uklap bilmeyan bolsanyz" diyen tema açdy, menem bu temada käbir maglumatlar bilen paýlaşmakçy!

Üstünlige eltýän ýollaryň geçilme­ gi üçin esasy şertleriň biri, wagt­ ly-wagtynda uklamakdyr, dynç almakdyr. “Kadaly uky üçin nähili uklamaly, näçe wagt uklamaly?”...

Dowamy »

1753 29
Köneler, 13 years ago


Nowruz bayramyna

Salam hormatly agzalar hem-de myhmanlar!
Ilki bilen sizi yetip gelyan Nowruz bayramy bilen gutlayan! Ukrainanyn kiev shaherinde yerleshyan Turkmenistanyn ilcihanasynyn gurnamagy bilen Nowruz bayramcylygyna bagyshlap turkmen talyplarynyn arasynda kusht hem-de stol ustunde tennis (nastolny tennis) oyunlary boyunca yaryshlar gurnaldy. Bu gun bo...

Dowamy »

1488 4
Köneler, 13 years ago