Seni soyup bilsem armanym name, Armanym na, sana yhlas sindirsem. Armanym na, gulyanleri agladyp, Armanym na, aglanlary dindirsem. Armanym na, hyzmatynda yoresem, Armanym na, bagban bolsam bagyna, Armanym na, bilbil bolup doresem, Armanym na, cyksam Parnas dagyna. Armanym na, asmanynda bar bolsam, Armanym na, yatlansak ka pursatda. Armanym na, Senem mana yar bolsan, Armanym na, jay tapsak bir gursakda. Bayramova GUNÇA

Köneler, Sultanim tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir