Döwrümizde Walentina ýada Söýgüliler güni hökmünde esasan hususy sowgatlyk dükanlary tarapyndan aşyry derejede mahabatlandyrylan bu toslama gün aslynda biz Musulman we Türkmen jemgyýeti üçin adaty günlerden biridir. 14-nji fewral ýüzlerçe ýyl mundan öň zyna eden iki ýaş ýetginjege ýardam etmekde aýyplanyp öldürilen sözde keramatly Hristiýan Katolik mezhepi ruhanysy Walentinanyň öldürilen günüdir. Bu güniň ne yşg ne de söýgi bilen bir baglanşygy ýokdur. Söýgi mukaddesdir. Söýginiň belli bir güni ýada sagady ýokdur. Janlylar dünýäsinde howa ýaly zerurlykdyr we her dürli ýaman niýetden uzakdyr.

Köneler, Gurban93 tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir