Güneş ansambli - Rişad Şafi ussat deprekçimiz

Türkmenistan Güneş Ansambliniň kökleri 1970-nji ýyllara ve Türkmenistan Döwlet radio we telewideniýe orkestrasyna baryp degýär. GÜneş Tbiliside gurulan bir topar sazandalar we bir wokal topary bolan ansambldir. Soňlap täze ýaz sazandalaryň goşulmagy bilen etniki däp-dessurlara bagly güýçli jazz-rock sazlar çalan bir ansamble öwrüldi. Bu topar Azerb...

Dowamy »

6095 15
Köneler, shahyr tarapyndan 15 years ago

Ewrika

hemma ullakan salam oglanlar ve gyzlar
menin bu sayty doreden oglanlara sözüm bar
daşary yurtda köp sanda komyuter inzenerligi ve mugallymçylygy okayan okuvçy bar şolar taze sayt açsalar daşary ol saytda daşary yurtda okayan türkmen oglan gyzlar bir birini tapyp görüp biri biri bilen hat yazyşsa niçik borka??? hem öz vatandaşlaryny ta...

Dowamy »

2515 9
Köneler, Arch Angel tarapyndan 15 years ago

Öýde oturyp nahar iýesim geldi

Öz öýüňde nahar iýmegiň gadryny öýünde nahar iýip bilmeýänlerden soramaly, her gün restoranda iýip bizar bolup öýde oturup nahar iýmegiň keýpini küýsänlerden soramaly. Ýagny menden soramaly.
Men öň daşardan restoranlardan nahar iýemokdym, iýsemem kämahal iýýädim. Emma eýýam näçe watgdan bari öýde pişirip nahar iýip göremok we iýmegi gaty küý...

Dowamy »

2726 9
Köneler, shahyr tarapyndan 15 years ago

Agzalar nirede, hemme zat gowymy olarda?

Filosof, Malik, Ronaldino, S.T.R.E.S.S, Merik, we bashga agzalar sizler nirede, name boldy? Hemme zat gowymy? Bir ses berinler... Name etsegem bir birlerimize ovreniship gitdik...


Belki komek berip bilerdik!?

Dowamy »

3121 18
Köneler, Batyrgyz tarapyndan 15 years ago

Kitabymyzyn dash keshbi. Ura, bizler kitap neshir edyas!

Ine sheyle bolup biler bizin geljeki kitabymyzyn dash keshbi.
Dowamy »

3322 40
Köneler, Batyrgyz tarapyndan 15 years ago

Test

Belki bu testi öňden bilýänleriňiz bardyr .

Aşakdakylary hasaplaň . Berilen amallary mümkün boldugyndan
çalt hasaplajak boluň .
Emma birinjini hasaplamadan ikinjini ,ikinjini hasaplamadan üçinjini hasaplamana geçmäň ! Sizden haýyşt yzygiderliligi bozmadan hasaplaň .Birini hasaplamadan beylekisini hasaplamaň Jog...

Dowamy »

2965 28
Köneler, Sanjar tarapyndan 15 years ago

Sorag???

Salam oglanlar ve gyzlar
menin bir soragym bar Talyplar.com\'da ulanyjylara nadip hat yazmaly

Dowamy »

2168 5
Köneler, Arch Angel tarapyndan 15 years ago

Abraýyň agramy

Ýaňy Türkiýeniň Zaman gazedinde çap edilen bir makalany okadym. Makalanyň adyny Türkçeden Türkmen diline dogry terjime etmeli bolsa \"Şöhradyň ýumrygy Atagüne agyr geldi\". Makalada beden taýdan garaňda boksy oňarmajak ýaly görünýän Atagüniň nähili boksa ukyply bolup çykyşy barada söz açylýar. Atagüniň 48 kilodygyna garamazdan ukyby we emeli bilen...

Dowamy »

2311 3
Köneler, Farabi tarapyndan 15 years ago

Wake up cat


gaty yarady gownume shu video, yonekeyje...

Dowamy »

1996 0
Köneler, Batyrgyz tarapyndan 15 years ago

Flight Of The Conchords - The Humans Are Dead

Dowamy »

2212 0
Köneler, Batyrgyz tarapyndan 15 years ago

Metro

Dünýäde ilkinji metronyň açylyşy 4 Sanjar 1880-de Londonda bolupdyr. Onyň uzynlygy 6 kilometr eken we birinji ýolagçysy (passažiri) Wales prinsi, geljekki Beýikbritanýa koroly Eduard VII bolupdyr. Onyň adyna «Metropolitan Railway» (paýtagt demirýoly) diýipdirler, uzyn ady gysgaldyp bäş harlpyja «metro» diýipdirler.
Metrony köplenç M harpy bi...

Dowamy »

5101 4
Köneler, mc_merw tarapyndan 15 years ago

Türkiyede okayan Tütkmen talyplary

Türkiyede okayan Türkmrn Talyplary...


http://img88.imageshack.us/img88/9325/resim365jy3.jpg
http://img80.imageshack.us/img80/9177/resim388ac6.jpg
http://img88.imageshack.us/img88/9488/resim406hy7.jpg

Dowamy »

2505 9
Köneler, Azik tarapyndan 15 years ago

widojyklar

shuna bir seredi doslar:

Dowamy »

2293 1
Köneler, .x_xXx_x. tarapyndan 15 years ago

Soygi degyarmi

ilki bilena salam hemmenize:)
Soygi aydaly ejen kakan narazy bolup birini soyenin ucin shonun bilen durmush gurmaklyk degyarmika

Dowamy »

3883 79
Köneler, mylayym tarapyndan 15 years ago

BUŞLUK: Turkmenistan

BUŞLUK:

Yolötende 4600 metr çunlukda gaz tapyldy. Gazyn mukdary: 5milyon metrkub.

Hnay agzalar üyşip yuwalyn....

Dowamy »

2568 14
Köneler, korpe tarapyndan 15 years ago

Türkmen Aydymçylar

mena ilk başta aytjak zadym hazirki dövürdaki türkmen aydymçylara degişli
ortada bir topar gowy sesli gowy görünen ydymçy bar meselem Mähri men on sesini gaty gowy göryan welin başga aydymçylarin aydym we sazlaryny alany üçin gaty gaharym gelyar
bu aydymçylara seslenyan özünizi masgara etman bşgalarynyn govnünden turup bilersiniz yöne...

Dowamy »

4171 36
Köneler, Arch Angel tarapyndan 15 years ago

Shahyr.com

shahyr.com durli belli we nabelli yazyjylaryn yazgylary bilen doldurjak. Kim goshgy, doretme iberip bilse onda mana iberinler: derman19@gmail.com

We beyik turkmen yazyjylaryn avtobiografiyalaryny hem iberip bilersinizler. Hazirlikche men olary ozim elden goymaly bolyan...

Dowamy »

2546 2
Köneler, Batyrgyz tarapyndan 15 years ago

Gybat.net özgerşikler (reklama däl)


Okyjylarymyza öňkiden beter hem gyzykly maglumatlary, habarlary ýetirmek maksady bilen gybat.net sahypasynda üýtgeşmeleri girizdik. Ýakyn wagtlarda mundan has hem ösjekdigimize ynanýaryn. Sahypamyzyň täzeki görnüşi hakynda pikirleriňizi teswir arkaly bildirip bilersiňiz.

Bu reklama däl bu bir habar ;)

Dowamy »

2621 12
Köneler, agajanh tarapyndan 15 years ago

Gayrat

Berdi Kerbabalar,
Ata gowshutlar,
gara seyitliler,
rehmet seyitliler...-
sogrulyp-sogrulyp gujagymyzdan,
gara yerin gujagyna gitdiler.

Olar bize kan zat owredipdirler.
olaryn her demi, bize sapakdy.
olar bir-birinden gochak daldiler,
her haysysy oz yerinde gochakdy.

Dowamy »

2424 3
Köneler, Batyrgyz tarapyndan 15 years ago

Size(esasan hem diwana) sowgat

Mana kan zat,
Uly bir zat gerek dal,
Elinizi yureginize goyun siz:
Size soygi bilen yuzlenyan gunlem
sozlerimi kesa chekman soyun siz.

Soyun meni-ahli erki hem durky
Bilen size tarap yollar chekeni.
yeke ozun soyup yorsen elmydam
birazajyk agyr dushjek ekeni.

Soyun meni-...

Dowamy »

2701 7
Köneler, Batyrgyz tarapyndan 15 years ago