İlkinji ýazgym...

Salam agzalar!
Men bu sahypa täze geldim we ilkinji hatymy ýazyp otyryn. Men ilki hat ýazmankam bu sahypany gezip gördüm.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" Näme bar, nähili üýtgeşik zatlar barka?\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" diýip gezip gördüm. Umuman bu sahypany haladym. Yöne bu sahypanyň bir kem tarapy bar meniň pikirimçe. Ol bolsa he...

Dowamy »

1654 15
Köneler, yar_an tarapyndan 12 years ago

Ölüm hakykaty

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Ýaňyja Harmandäli ýaş bir oglanyň ölümini gynanç bn habar berip, ölüm barada menden sorag sorady, men hem öňem goýan \"ölüm\" mowzugymy arhiwden çykaryp goýmagy makul bildim.

Mysal berip başlaýyn başda:

Barde birini gordum, 53 yashlarynda biridi. Barik(UK) ge...

Dowamy »

2962 57
Köneler, ata tarapyndan 12 years ago

“Öz özüňi öldürdýän kesel”

Adyny bilemok bu keseliň şonuň üçin eşdişimçe aýdaýyn. Bir adamyň yzyna gara düşýä hem-de “özüňi öldür” diýip bizar edýä tä özüni öldürüp dynýança. Käbirleri oňa “Eýe” diýýäler “Eýesi bar ol adamyň”. Kabiriniň gulagyna eşdilýä “gulak galýusinasiyasy” gözüne görünse “göz galýusinasiýasy” diýýäler. Özem şeýdip ölýän adamlara sahelçejik zat bolsa-da...

Dowamy »

5103 60
Köneler, Harmandali tarapyndan 12 years ago

“Benzin gymmatlady”

Haçanky täzelik weli bu hakda hiç kim hiç hili tema açman geçdi! Her kim öz pikirini aýdaýsyn şu hakda peýdalary bilen zyýanlaryny! Men bolsa özümiňkini aýdaýyn.
Gymmatlany gowy bolmady minuslary köp meň pikirimçe. Öz ýurdumyzda önüp, ýetip duran zady gymmatlatmak gerek daldi. 1aýyňa 120 litr. mugt berilýä olam nämä ýetýä aňyry gitse 5 günü...

Dowamy »

3331 31
Köneler, Harmandali tarapyndan 12 years ago

Türkmen Gurluşyk Injinerleri

Salam oglanlar,
aranyzda gurlusyk injinerligi fakultetinde okayan bar bolsa, yada gutaran hem bolsa bolyar, men bilen aragatnasyk gurap bilermisiniz?
menin mail adresim: aga_anna1986@yahoo.com yada facebooktan hem aragatnasyk gursanyz bolar,
sumatdan sagbolsun aydyaryn,
agadurdy

Dowamy »

1472 1
Köneler, bezzat tarapyndan 12 years ago

CAKSIZ SÖYGİ

salam hormatly okujylarym men bu gezek sıze giňişleýin gürrüň bereýin. şeýleräk men ene atanyn arasynda saýlav goýmadym diňe siza şeýleräk sorag berdim siz bolsa mana şol sorag üçin maslahat berýäňiz men şol soragyň üsti bilen siziň söýgä düşünşiňizi barlap gördüm netıjede hem hic biriňiz položitelnyý jogap berip bilmediniz diýmek siziň araňyzda hi...

Dowamy »

1930 20
Köneler, MURAT MN tarapyndan 12 years ago

Yazgy manyly bolsa...

salam uzyn wagtdan bari aranyzda bolmak nesip bolmady yöne bärde ýazylan köp ýazgynyň bize hiç hili peydasynyň bolmajagyna göz yetirdim. Meselem goşgy bölümü meniň iň dykkatymy çeken bölümdü yöne kabir kişilerin manysyz we mazmunsyz goşgylary meni şol bölümden uzaklaşmagyma sebap boldy.Belki men ýaly kan adam bolmagy mümkin eger yazan zatlarynyzy g...

Dowamy »

1334 6
Köneler, turkmenbalasy tarapyndan 12 years ago

Talyplar network: CheatMachineŞu gün Talyplar Network tarapyndan täze sahypanyň açylandygyny Size habar berýärin. Bu sahypada 5000-den gowrak oýunlaryň \"syrly sözleri\" ýerleşdirilendir. Şeýle hem sahypa 3 dilde taýýarlanylan. Türkmençe, iňlisçe we rus dillerinde. Hyzmatlaryň ählisi mugt.

Tiz wagtlaryň içinde sahypada diňe kompýuter oýunlaryň dä...

Dowamy »

1686 5
Köneler, agajanh tarapyndan 12 years ago

Ynam we zahmet.

Deryanyn boyunda yasayan we deryanyn bir kenaryndan beyleki kenaryna yolagcy gatnatmak arkaly guzeranyny dolandyryan bir garry gayykcy gayygyndaky kureklerin birine\"ynam\",Beylekisinede\"Zahmet\"sozlerini yazypdyr. Munun sebabini soranda musakgatly gunleri arka atan yasuly:
Deryanyn beyleki kenaryna gecmek ucin iki kurekde zerur.Zahmetsiz...

Dowamy »

1389 8
Köneler, Dursun tarapyndan 12 years ago

Dogulmak we yasamak


Bir adam Sopylaryn halypasynyn jaylanan gonamcylygynyn deninden gecip baryan eken.HAlypanyn mazrynyn towereginde sagirtleri pikire cumup oturan eken.
Ol adam mazaryn dasyna seredip gorse, dasda
halypanyn doglan aradan cykan wagty kesdelenip yazylypdyr.Ondan asakdaky birsetir bolsa suny habar beryardi.\"Su yerde yatan kisi dol...

Dowamy »

1377 7
Köneler, Dursun tarapyndan 12 years ago

BRIGHT FUTURE FOR OUR HOMELAND

Hope is a very dangerous thing to lose. Once it\'s gone, everything is gone away.

Dowamy »

1320 7
Köneler, shooter tarapyndan 12 years ago

Ene - keramatdyr

Biz oz yasaysymyzdan syzyp, durmusynyn manysyna owrulen zatlary mukaddeslige deneyar. Yone sol ajayyp sazlasygy duzyan - ene mukadesligi hakynda sohbet etmegi muwessa bildim.
Turkmen ene bilen ojagy biri-birinden ayry goz onune getirip bilenok. Cunki ata ojagy guryjy, ene bolsa ojagy saklayjy hasaplanlar.
Alymlaryn tassykl...

Dowamy »

2819 28
Köneler, Murik@ tarapyndan 12 years ago

2 yıldan sonra hakyky....

Salam hormatly okujylarym men hem söygınıň hakykatdygyna göz yetırenlerıň yagny hakyky söygı dıymek ısleyän... Men 2005 ýylda bır gyza gözüm düşdi ana şondan soň men gün günden şol gyza bolan söýgim güyc alyp başlaady her gezek şol gyzy görenimde men bu dünyä şol gyza duşmak üçin gelen yalı men söýgimi her görenimde aýdasym gelyär yöne dılım tutuly...

Dowamy »

1766 25
Köneler, MURAT MN tarapyndan 12 years ago

Muny bilyarmisiniz ?

dunyade ilkinji takyk kalendary duzen kim ?
we ol nirede yashapdyr.
ilkinji medisina operasiyasyny amala
ashyran alym. ilkinji uchary kim oylap tapdy.
\"Jakonda\"atly suraty cheken meshhur alym.
yein gunin dashyndan aylanyanyny ilkinji subut eden weonun shar shekillidigini aydan
a...

Dowamy »

2208 7
Köneler, Tilki tarapyndan 12 years ago

Kiyew-Asgabat

salam talyplar!!! kiyew-ashgabat saherler arasi yol achilipdir,dogrumy shu habar. men eshidishime gora Watan habarlar gepleshiginde duydurulipdir!eger bilyaniniz bar bolsa jogap yazayin,hayish!(eger achilan bolsa ukrayinadaki turkmen taliplar uchin hezillik bashladi-diyibermeli)

Dowamy »

1441 3
Köneler, yako174 tarapyndan 12 years ago

Gonkong Gollandiya dal

Oglanlar! Bizin futbol gahrymanlarymyza koreyadan 4-0 hasap bilen utuldylar, shu ayyn 26-syna indi Iordaniya bilen oynayas, sholary bir utayaly, men onrak Turkmenistan Gonkongy utandygy barada makalanyn jogabynda oz toparymyzda \"in sonky bolmasagam uly ustunlik\" diyip yazypdym, halam shol pikirim guyjundedir, sebabi gonkong gollandiya dal ahyry....

Dowamy »

1819 20
Köneler, Lucky tarapyndan 12 years ago

çaklyşyk

Düýn okuwdan soň, öýe gitmek üçin owtubus duralgasyna baranym hem şol 1-lik trallebus geldi. wagtynda ýetişäýdim diýip munipdim entek bir duralga hem geçmändi, adam az kop yerler boş bolandan soň yzdaky boş ýeriň birinde oturdym, Switaforda ýaşyl çyranyň ýanaryna garaşyp durdy welin onýançada yzdan bir dursildi boldy. oturan ýerimden öňümde duran d...

Dowamy »

1823 21
Köneler, Wepa tarapyndan 12 years ago

Arzyman

Men sizin bilen durmus sapaklary barada sohbet acasym gelyar.yazjak bolyan zatlarym size azam bolsa komek eder diyip pikir edyan.Has dogrusy logika yakyn sozler.

,,gaygyly gunlerini yatlamajak bolmaly\'\'diyen jumlani elmydama yatlap gezin.

Alla tagala adamyn basyna betbagtlygy salmak bilen,bir nace gowul...

Dowamy »

1633 9
Köneler, Arzyman tarapyndan 12 years ago

Arzyman

Gadym ulkelerde gadym bir zaman
yasanmys gozel gyz ady Arzyman
Yany ser uranda onalty yasa
onun sum basyna asyk bolan sa
Sum hyyal gelenson onun huyine
Sa capar yollapdyr onun oyune
Emmaki salykdan gelen sum capar
Garypdan nenensi hos habar tapar

Ertesi dar agac yrandy yele
Goze...

Dowamy »

1824 16
Köneler, Arzyman tarapyndan 12 years ago

Dürli dillerdäki arassa degişmeler

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Ýaňy Türkmen dilinde arassa degişmeler mowzugyny açypdym. Indi bolsa dürli dillerdäki degişmeleri bu ýere ýazyp bileris!

Şert ýene bar, edil beýlekidäki ýaly, ýagny, diňe arassa degişmeler.

Men \"bismillah\"-yny diýýän, \"elhamdulillah\"-a çenli sizem alyp ç...

Dowamy »

2542 9
Köneler, ata tarapyndan 12 years ago