@Gmail.com

Salam mahriban adamlar sizden sorajak bolyan zadim. Bir zat Bolsa poçtany goy diyyaniz. Poctada yagny Gmail da yazyşyp bolyarmy?

Dowamy »

142 7
Sorag-jogap, 6 days ago


LUKMAN HEKIMIÑ EMLERI(doly okañ her biri biz üçin gaty peydaly)

1. Mumyýa döwüge, çykyga, ysmaza dermandyr.

2. Romaşka (çopantelpek) böwrekdäki daşy eredýär.

3. Romaşkany gaýnadyp bala garyp içseñ peşewi gowy ýöredýär.

4. Romaşkany gaýnadyp içseñ kelle agryny, sary getirmäni, ýadawlygy, gakylyk gelmäni aýyrar.

5. Narpyz sepseñ diliñ üstündäki ýaryk aýr...

Dowamy »

293 24
Täzelikler, 1 week ago


Iň güýçli köpçülikleýin "gyrgyn" ýaragy.

Malim boluşyca, ayallaryn yalanac bedenine kop seretmek erkeklerde prostata we Rak keselini doredyar eken. Diymek, siwilizasiyalashan adamzat haysydyr bir yadro bombasy yada tebigy resurslaryn yetmezciliginden dalde, yalanac ayallaryn kopelip gidyanliginden helak bolyan eken. Beyle gitmek netijesinde, planetamyzda dine musulmanlar galsa gerek.

Dowamy »

261 32
Täzelikler, 1 week ago


Gahary ýatyrmagyñ peydaly usullary.

"Men sähel zada gaharlanýaryn", "Gaharymy çagalarymdan çykaryp, soňra gynanýaryn we ökünýärin", "Gahar-gazabyma bäs gelip bilmeýärin. Nädip köşeşmeli?", "Meniň duýdansyz gazaplanmam öýdäkileri biynjalyk edýär", "Men ulag sürenimde-de gaharlanýaryn", "Eziz görýän adamyma azgyrylýaryn, ony gynandyrýaryn. Näme etmeli?". Psihologlar şeýle arzlary günde...

Dowamy »

114 0
Täzelikler, 1 week ago


Sorag

4 sany 4-den nädip 20 cykarmaly?

Dowamy »

263 10
Sorag-jogap, 2 months ago


BILDIRIŞ!! HERNÄ OKAMAÑ!!

Mekdepde mugallymynyzyn kop aytyan sozi?
Klasynyzdan kimi yigrenyaniz gyz-oglanlardan?
Okuwcylaryn arasynda menmenlik bolyamy?
Synpynyzda urus dawa bolyamy?
Egerde sularyn icinden bilyaniniz bar bolsa yazarsynyz.yazmadyk okamasyn
dusnuklimi!!!!

Dowamy »

227 11
Sorag-jogap, 2 months ago


Taze yyl

Taze yyl hem yetip gelya.Hemmanize ustunlik bagt dileyan ene-atanyza wepaly yigit bolun gyzlarada degisli
2020-nji yyldan hem dyndyk indi 2021-nji yyl name yyl boljagy belli dal .
🐃🐂yylynyz gutly bolsun sizi cyn yuregimden gutlayan dostlar

Dowamy »

193 10
Täzelikler, 2 months ago


Name nirden name ucin

Karona virus nirden tapylanyny bilyanuzmi?Ony name ucin cykardylar?Ol doredilenmi yada gelip cykysmy?karona virusdan olenlerin sany nace?

Dowamy »

419 25
Sorag-jogap, 2 months ago


Soygi

Dostlar sizden biz zat sorasam egerde gyz seni gowy gormese ynanmasa nm etmeli eger bilyaniniz bar bolsa hayys mana nm etmelidigini aydyn?

Dowamy »

260 16
Sorag-jogap, 2 months ago


2021

Taze yylynyz gutly bolsun adamlar!

Dowamy »

139 8
Täzelikler, 2 months ago


!!!

Tuweleme sonky wagtlar myhman bolyan. Paris agzan temalary gowja. Yzy kop bolsun. Beyleki bos tema acyanlar we beyleki saytyn adminleri size yuzlenyan. Oz aranyzda urshyp name peyda tapyanyz. Biderek bokly saytynyzy reklama eden bolup. Oz saytynyz gowy bolanda shu yere giryanizmi siz. Ay bolyada. Azajyk oylanshyn. Gyz gyz yerinde oglan oglan yerin...

Dowamy »

287 23
Täzelikler, 2 months ago


Registrasiýa ýapylmasa, enesini üwrärler bärsiniň.

Registrasiýa ýapylmasa enesini üwrärler bärsiniň. Öňem şeýle bolýady. Nämäň gowudygyny bilmedik biz-ä 😥

Dowamy »

416 23
Täzelikler, 2 months ago


Registrasiýa açyldymy?

Agzalyk açyldymyka? Şu wagtam işleýämi? Men täzesini açjak boldum, bolmady 🤔

Men @Yylgyn agzaň hakykysy. Ýazyp gördüm welin işläp duran eken.

Dowamy »

181 7
Täzelikler, 2 months ago


Wi-Fi tehnologiyasy barada

[1] Wi-Fi – “Wireless Fidelity” sözüniň gysgaldylan görnüşi bolup, simsiz takyklyk, toruň simsiz görnüşi diýmegi aňladýar. Wi-Fi tehnologiýasy “Wi-Fi Alliance” topary tarapyndan oýlanyp tapylýar. Wi-Fi – bu Elektrik we elektronik inženerligi institutynyň 802.11 standartyna (IEEE 802.11 standarts) laýyk gelýän islendik WLAN enjamy diýip, “Wi-Fi Alli...

Dowamy »

163 0
Tehnologiýa, 2 months ago


Gelejekde kim bolmakcy we boldynyz...

Gelejekde her kim bir vezipani arzuv edyar,hosh siz kim bolmakcy we kim boldynyz eger bolan bolsanyz bu wezipe yashlykdaky arzuwynyzmy? Cynymyzy aydayas yone
@arsen

Dowamy »

300 17
Sorag-jogap, 2 months ago


Ine,bizdede gar yagya....

O kadar guzel gar yagya gar atysyp oynasym gelya welin...

Dowamy »

187 2
Täzelikler, 2 months ago


Kim bilen yatyanyz...

Yone,cynymyzy aydyas agsam kim bilen yatyanyz???
@arsen

Dowamy »

466 15
Sorag-jogap, 2 months ago