Orazgeldi aga Annamyrat ogly

2018-nji ýylyň dekabr aýynyň 22-sine asly Herrikgalaly bolan, Aşgabadyň Çoganly ýaşaýyş toplumynda ýaşaýan Orazgeldi aga Annamyrat ogly ýurduny täzeledi. Alla rahmet etsin!
Il-günüň toýuna, ýasyna ýarap ýören hormatly ýaşuly anyk bolmadyk maglumata görä 1941-nji ýylda doglan bolmaly.
Çary ahunlaň zynjyryndan ýene bir ýaprak "şahasyn...

Dowamy »

516 1
Täzelikler, 1 year ago


Saýlanan arassa degişmeler

Tilki bir kafede çorba bilen sok alyp stolyna geçýär. Çörek ýatdan çykaryp, yzyna gaýdyp alyp gelse çorbasy içilipdir. Iň ýakynda bolsa towşan otyr. Towşan içendir öýdüp tutuş kafe gygyrýar:- Çorbany kim içdi! Üç gezek gygyrýar. Dördünjide aňyrdan aýy çykyp:- Men içdim diýýä!Tilki:- Sogy nämä içmänsiňiz!


Bir gun baý bir adwok...

Dowamy »

1169 1
Köneler, 6 years ago


Beýik Watançylyk urşy


Bugün 9-njy maý. Beýik Watançylyk urşunyň ýeňiş bilen tamamlananyna 69 ýyl dolýar. Bu ganym uruşda türkmen ojagyndanam köp ýigitler atsyz ýitdi ýa-da wepat boldular. Dolanyp gelenlerem ýarawsyz gaýdyp geldi.

Şol ganym uruşyň turmagyna näme sebäp boldy? Gitler duýdansyz Sowet Soýuzynyň üstüne goşun çekäýdimi? Sowet Soýuzynyň...

Dowamy »

2198 3
Köneler, 6 years ago


Bedew baýramyňyz gutly bolsun!

Hormatly agzalar hemmäňizi bedew baýramçylygy bilen gutlaýan. Goý, döwletimizem bedew bady bilen össün-özgersin! Parahatçylyk bolsun,agzybirlik we doganlyk bolsun! Garaşsyzlyga-bitaraplyga guwanýan nesil ýetişdirmek her bir ene-ata nesip etsin! Watanyna buýsanýan nesil ýetişdirmek hemmä nesip etsin!

Dowamy »

759 2
Köneler, 6 years ago