Milli däp-dessurlarymyz

Asyrlaryň jümmüşinden gaýdýan ata-babalarymyzyň tagallasy bilen bu güne ýeten däp-dessurlarymyz türkmen halkynyň döreden sungatlyk derejesine ýetiren taryhy gymmatlyklary. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli buýsanjymyz bolup ýokary göterildi. Muňa mysal edip, dürli döwletiň arasynda açyk gapylar syýasatynyň geçirilmegi sebitleriň tary...

Dowamy »

135 1
Täzelikler, 5 months ago


Bilim çyragy

Bilim ulgamynda orta we ýokary okuw mekdeplerinde berilýän bilimiň dünýä derejesinde ykrar edilmegi her bir türkmeniň guwanmaly, buýsanmaly iň beýik gymmatlygydyr. Diňe şeýle ýagdaýda ýurdumyz güllüp ösýär.
Milli bilim ulgamynyň ösmegine badalga berýän Permandyr Kararlarda her bir adamyň mätäçlik...

Dowamy »

127 0
Täzelikler, 5 months ago


Bagtyýar ýaşlara ak ýollar arzuw edildi

Hususy habarçymyz Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Türkmenbaşy şäher komitetiniň guramaçysy Şyhymerdan Sary oglan bilen söhbetdeş boldy.
Eziz Watanymyzyň ähli künjeklerinde döwlet derejesinde giňden bellenýän ajaýyp bilim baýramçylygy ýagny, “Soňky jaň” dabarasy gojaman Hazary ýakalap oturan Türkmenbaşy şäherinde şirin owazlaryň, joşgu...

Dowamy »

238 0
Täzelikler, 5 months ago


Ýaşyl tugumyzyň ýalkymy dünýä nur saçýar

Ine, öňümizde biziň döwlet Tugumyzyň baýramy. Baýdak–döwletiň buýsanjy, özbaşdaklygyň alamaty. Biziň ýaşyl Baýdagymyz Garaşsyz, baky Bitarap döwletimiziň mukaddes nyşany. Döwlet Tugumyz halkymyzyň geçmişini, şu gününi, geljegini görkezýär. Ynsanlar beýik–beýik edermenlikleri, üstünlikli ýeňişleri öz ýurdunyň baýdagynyň astynda amala aşyrypdyrlar....

Dowamy »

161 0
Täzelikler, 5 months ago


Berkarar döwletimiziň bagtyýar ýaşlary

“Türkmenistan beýik ýüpek ýolunyň ýüregi” ýylynda Garaşsyz hemişelik Bitarap ýurdumyzyň ykdysadyýeti çalt depginler bilen ösýär. Ilatyň hal-ýagdaýy ýyl saýyn gowlanýar. Ýaşlaryň döwrebap bilim we terbiýe almagy üçin zerur bolan şertler döredilýär. Sagdyn durmuş ýörelgesi döwlet syýasatynda öňe sürilýän esasy ugurlaryň birine öwrüldi. Berkarar Watan...

Dowamy »

179 0
Täzelikler, 5 months ago


TÜRKMEN SUPRASY - AZIADANYŇ BEZEGI

«Aşgabat-2017» oýunlarynda türkmen saçagy giňden ýazylýar. «Aşgabat-2017» oýunlarynyň ýaryşlary bilen birlikde, ondaky aşhana hyzmatlary-da örän ýokary taýýarlyklydyr. Ondaky tagamlar bäş ugur boýunça taýýarlanylýar. Çünki türkmen topragyna gelen myhmanlar yklymyň, dünýäniň çar künjeginden. Şeýle bolansoň, oýunlarda hödürlenýän tagamlaryň sanawynd...

Dowamy »

277 0
Köneler, 1 year ago


Aziadanyň ýapylşy

Bugün Aziadanyň ýapylşyna barýanlar barmy agzalar? BIlet tapyp bolýarmy agşama çenli?

Dowamy »

235 0
Köneler, 1 year ago


AZIADA GATNAŞYJYLARYŇ SAGLYGYNYŇ GORAGYNDA


Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary gije-gündiziň dowamynda myhmanlara we ýaryşlara gatnaşyjylara dürli meseleler boýunça kömek berýän ýüzlerçe hünärmenlerden işiň ýokary netijeliligini talap edýär. Şeýle giň möçberli çärelerde lukmançylyk hyzmatlarynyň ýola goýulmagy möhüm zerurlyk bolup durýar. Ýurdumyzyň saglygy gor...

Dowamy »

209 0
Köneler, 1 year ago


Atly sport (konkur)Atly sportunda erkekler we zenanlar biri-biri bilen oýun meýdançasynda ýaryşýarlar. Üstünligiň esasy görkezijisi fiziki güýç bolman, tehniki usullar bolup durýar. Çapyksuwaryň we atyň ikisiniň hem ukyplylygy ýeňiji bolmak üçin möhüm bolup durýar we bäsleşikde atyň ýeterlik derejäni gazanyp bilmegi üçin ony taýýarlamak örän köp wagty...

Dowamy »

204 0
Köneler, 1 year ago


Kömek gerek agzalar

Salam talyplaryň agzalary. Şuwagt geçirilýän Aziada-2017-niň elektron sporty oýunlaryna nähili gatnaşmaly? Seçip-alyş döwri gutardymy ýa-da häzir hem gatnaşmaga mümkinçiligim barmyka? Bular barada kim näme bilýän bolsa paýlaşaýyň. “StarCraft II” oýny bar eken ýaryşda.

Dowamy »

219 0
Köneler, 1 year ago