Sen-à ulygyzdyñ...

Sen-à ulygyzdyñ zùlpleri towly,
Menem bir masgalañ kôrpeje ogly.
Men-à "Sôyyàn" diyip sayran bolardym,
Senem monça bolup aynan bolardyñ.

Hemise gizlenip gôz bilen dilden,
Bileje yôràrdik gumaksy yoldan.
Ir sàherden baryp atyzly pele,
Ak pagta yygardyk ikimiz bile.

Kôp sorag bererdim, seb...

Dowamy »

691 29
Edebiýat, 1 week ago


Alyñ meniñ goshgularymy paylashyñ...

Alyñ meniñ goshgularymy paylashyñ,
Talañ meniñ setirlerimi, sozlerimi.
Alyñ meñzetmedir rifmalarymy,
Men siz uçin dowam etyan gozlegimi.

Yazyp çykardamsoñ, olar meñki dàl,
Ol indi iliñki arkayyn alyñ.
Size gaty-gayrym hiç zat diymerin,
Oz halypañyzdan arkayyn boluñ.

Gypynç etman alyñ, eg...

Dowamy »

164 6
Edebiýat, 1 week ago


Ôylenen dostuma... (degishme aheñinde)

Arzuwlaryñ, pikirleriñ
Bir-birine seplengidi.
Kùkràp çar yana atyryñ,
Elyaglygyñ eplengidi.

Geçyàn-diyip-nikadan,
Bay, yanymda ôwùndiñ-à.
Durmush hayal baryar diyip,
Yùwrùkdiñ sen dôwùrden-à.

Ozal-a dost, pullaryñy,
Gùl bazarda sowardyñ sen.
Bogup-bogup gùl baryny,
Ôyle...

Dowamy »

568 12
Edebiýat, 1 week ago


Chat

Salam hormatly agzalar myhmanlar dostlar-doganlar àhliñiziñ ertiriñiz hayyrly bolsun!!!

Dowamy »

598 20
Täzelikler, 2 weeks ago


Biz nahili soymeli

Yurek bilen gorup, yurekden sozlap,
Ony hem yuregiñ içine gizlap.

Yerlikli nàz etse, nàzini çekip,
Goya "Toy mekana" donup dushushyk.

Çyn niyetler, çyn rejeler duzulip,
Durmusha geçjegi barha syzylyp.

Diñe çyn duygular bagta tarap yol,
Ynamsyz arzuwlañ netijesi nol.

Duydurm...

Dowamy »

357 1
Edebiýat, 2 weeks ago


Tebigy sazlashyk (italyan tymsaly)

Birmahallar Palermoda bir shazada yashapdyr. Ol oran owunjeñ bolup, hatda butin dunyani ozuçe uytgedip biljekdigi barada magtapdyr. Onuñ bilim derejesi yokary bolupdyr. Çunki on sany alym akyldar on yylyñ dowamynda oña ylym-bilimiñ ahli ugurlaryndan sapak berip, shazadanyñ zehinini artdyrypdyr. Yone shazada ozuniñ pisigine has hem buysanypdyr. Seba...

Dowamy »

158 2
Edebiýat, 2 weeks ago


YAÑAGYÑDAKY ÇUKURJYK

Zandy tamiz bir gozeldiñ pakize,
Gownuñ dideleñde duyulyp durdy.
Yylgyrañda yañagyñda mydama
Enayy çukurjyk oyulyp durdy.

Tebigatyñ saña beren pesgesi
Diñe ol dal, kandi artykmaçlygyñ.
Sol çukurjyk mydam erkim alardy,
Enayy yylgyryp salamlasdygyñ.

Sonda ykbalym dal, yatlamam bolup
...

Dowamy »

100 1
Edebiýat, 2 weeks ago


AYAÑ, SOYGI HATLARYN!

Soygi hatlaryny yyrtmañ gazapdan,
Oda berip, kùl eylemàñ bir demde.
Oña yùrek yhlasyny geçirip,
Size bagyshlandyr bir ashyk bende.

Nàtsin ahyr gowni sizde eglense,
Gownùñ rayyn yykmak asanmy beri.
Ol jùmleler zorluk bilen dorànok,
Her harpy, her sozi yùregiñ emri.

Hormatlañ ashygyñ, iñ b...

Dowamy »

89 0
Edebiýat, 2 weeks ago


Gelin-gyzlar barada II

Mayda doglan zenanlar

Biler bolsañyz, may ayy tutanyerli we ozlerine ynamly zenanlaryñ dunya inyan ayydyr. Bu zenanlaryñ yurekleri hut ugur gorkezyan kompasa meñzes bolup, olar mydama oz yurekleriniñ islegine gora hereket edyarler. May zenanlarynyñ hasyetleriniñ oz-boluslugy yaly, olaryñ dasky gornusleri-de ozune çekijidir. Sol sebapd...

Dowamy »

358 8
Sorag-jogap, 2 weeks ago


Gelin-gyzlar barada

Yanwarda doglan zenanlar

Yanwarda doglan zenanlar beyleki zenanlardan ayratyn erjelligi, ynjyklygy, duzgun-tertibi halayandygy durmusa oran çynlakay garayandygy we oz pikir-garayyslarynyñ uytgewsizligi bilen tapawutlanyarlar. Kawagt bu zenanlar sey-le bir igenjeñ bolyarlar welin, dasyndan synlasañ her bir zatdan bahana gozlap yoren ad...

Dowamy »

827 52
Sorag-jogap, 2 weeks ago


Degishmeler biraz guleliñ...

D
Mammet iki gulagy yanyk yagdayda hassahana baryar. Lukman, geñ galyp:
-nadip boldy?
-utuk edip durkam jañ geldi.
-a beyleki gulagyñ nadip yandy?!
-aljyrap tiz komege jañ edemdee...

* * *

Lukman men 100 yashamak un name etmeli?
-Ol añsatla: ynha her gun irden 1 bulgur gyzgynjak çay...

Dowamy »

403 1
Edebiýat, 3 weeks ago


Gepleshik chat

Salam hormatly agzalar, dostlar, doganlar, jigiler. Bu blogy Wagtymyzy gyzykly talyplar.com'da online wagtymyzy artdyrmak maksady bilen açdym. Gownùñize yaran bolsa bashladyk gybata...))

Dowamy »

278 11
Sorag-jogap, 3 weeks ago


Ilkinji duygy

Neden seni gorsem, gowsayan birden,
Biziñ aramyzda bir zatlar barmy?
Sen gozleriñem ayryp bileñok yerden,
Biziñ aramyzda bir zatlar barmy?

Hany, yonekey bir tanysdyk-la biz.
Indi haysy duyga ulasdyk-la biz.
Name diyip atlandyrjak bolsumuz,
Biziñ aramyzda bir zatlar barmy?

Soygumika?

Dowamy »

151 3
Edebiýat, 3 weeks ago


Deñizden damjalar.

~> Gijràk gelen pikirler, adatça payhaslydyr.

~> Erkin sohbetdeslik - akyl uçin iñ uly mekdepdir.

~> Islendik zady yat tutmak uçin ony yatdan çykarjak bolmak yeterlikdir.

~> Eger sen durmushyñy yùregiñde doràn arassa ideyalara tabyn etseñ, olar saña oz beyik mùmkinçiliklerini açarlar.

~> Gysga...

Dowamy »

195 2
Täzelikler, 3 weeks ago


" TOKAYYYÑ $ASY " Yolbarslar barada gyzykly maglumatlar.

Yolbarsa "tokayyñ shasy" diyilmeginiñ bir sebàbi bar. Uly kellesi haybatly gowresi we batly sesi bilen ol bu ada mynasyp. Yolbarslar "babyr", "$ir" hem-de "arslan" diylip hem atlandyrylyar. Pisikler mashgalasyna degishli bolan bu jandarlar barada kàbir gyzykly maglumatlary dykgatyñyza yetirmegi makul bildim.

* Yolbarslara "tokayyñ $as...

Dowamy »

200 7
Sorag-jogap, 3 weeks ago


Soyenim soygulim gelnejem boldy mp3

Dostlarym aydayyn arza halymy
Aytsam size dostlar oz ykbalymy
Soydum bir perin o aldy janymy
Soyenim soygulim gelnejem boldy
Soydum bir perin o aldy janymy
Soyenim soygulim gelnejem boldy
18 yasadym gaytdym gulluga
Yzymdan zar aglap hat yazdyn mana
Diydim oglan adagly boldym agana
Soyen...

Dowamy »

259 4
Täzelikler, 4 weeks ago


.....

@soho, @wagt, @12 gorunenok niredekaler bilyan yokmy?

Dowamy »

303 22
Täzelikler, 1 month ago


Geplesik chat

Bu yerde cat yok sol sebapli su mowzugy acdym halamadyklar aytsyn pozjak halasanyz su yerde gepleseli kim kime soragy bolsa umuman chat edeli bolmazmy?

Dowamy »

284 7
Täzelikler, 1 month ago


Komek gerek hayyst

Gelnejem boldy mp3 kimde bar we sol gosgynyn sozleri?gaty gou aydym Serdar Seisow aydya sozleri bolsa paylasan talyplarda. Arslan Alyyew sizde yokmy?

Dowamy »

195 3
Täzelikler, 1 month ago


Ayryldym senden ezizim

Bu gun ayrylanyma senden ezizim
Enceme wagt gecayipdir sensiz gecmejek gunler.
Yadyma dusyar sen bn geciren gunlerem.
Soygi arzuw dine sen bir yurege sygdyryp bolmajak umyt.

Bilyanmi ezizim yany tansan wagtlarmyz
Sen meni seyle gowy goryadin welin
Menden akan yekeje goz yas un
Dozman dan atar...

Dowamy »

176 5
Täzelikler, 1 month ago


Soygi we ayralyk

Söýgi we aýralyk. Günlerde bir gün söýgi bilen aýralyk bir ýaş maşgalanyň öýünde gürleşip oturan ekenler

Şonda aýralyk söýgä garap:
- Jedel edelimi, men şolary aýrylyşdyraryn – diýipdir, söýgi bolsa:
- Dur intäk, sen barmankaň men olaryň ýanyna baryp bir ýüreklerini diňläp gaýdaýyn, soňundan sen näçe isleseň baryber. Gö...

Dowamy »

257 1
Täzelikler, 1 month ago


Içimdäki derdim

Bilmediñmi señ mähriñe zardygymy,
Sensizlikde şat bolmady gül ýüzüm,
Wah bilsediñ ýesirligiñ kyndygyny,
Ýetmedi dünýäde ýekeje sözüm.

Har boldum, zar boldum men şol söze,
Çagalykdan hasrat çekdim şol dertden,
Beýle ykbaly senem islänem dälsiñ,
Ýöne bu kanun höküm edilýä belentden.

Dowamy »

182 3
Täzelikler, 1 month ago


Ayralyk soygi

Oglan gyzy ýüreginden arzylap söýýärdi, onuñ her minudynyñ manysyny diñe shol mährem gyz tutýardy! Gyz hem oglany ýüreginden söýýärdi. Durmushynyñ ýekeje gününem öz ýaryndan aýra geçirip bilenokdy... ...Bir gün bolsa oglan gyzyñ garyndashlaryndan öz mähreminiñ agyr derde uçranyny bilýär! Gyzyñ ýüreginde kemçilik bar eken, oña ýashamaga üç aýa golaý...

Dowamy »

242 1
Täzelikler, 1 month ago


Yazmasy agyr dusen gosgy

Bütin oba garaşyp dur.
Ýola bakýar hemmeler.
Atasy pyşyrdaýar:
«Geler. Geler. Geler».

Gelnejesi pyşyrdaýar:
«Gelermikä? Kim biler...»
Atasy göwünlik berýär:
«Geler-le... hökman geler».

Gök toraňňyň saýasynda
Ýüzläp adam dymyp dur.
Çekizeli ak haltadan...

Dowamy »

214 0
Edebiýat, 1 month ago


Gunasiz caga

Oyden cykdym gije diyip gidip baryan yol alyp
Yol gyrada bir cagajyk otyr yuzuni salyp,
Gozlerinde ajy goz yas aglayar ol cagajyk
Bar eken on elinde gatap giden corejik
Yurek bagrym paralanyp bardym onun yanyna
Gorup cagan yagdayyny gyyldym on halyna
Name boldy ayt jigim name beyle halyn senin
Belki...

Dowamy »

307 3
Täzelikler, 1 month ago