Salam HORMATLY SAYTDASHLAR MYHMANLAR BU GUN HALYPA.RU SAYTY YENE OZ ISHINE BASHLADY HEMMAÑI YENE ÔÑKILER YALY AKTIW GATNASHMAGA ÇAGYRYARYN!!!

BAR YAZJAGYMY BLOGYÑ ADYNA YAZAYYPDYRN YALÑYSHYP...

Dowamy »

261 4
Täzelikler, 3 weeks ago


"geliň köp temadan garyşyk kritika edeli!" by sari

salam ýene men. geliň köp temadan garyşyk kritika edeli!

soraglar:

1) näme üçin türkmenistanda LGBTI+ adamlaryň öýlenmesi we jynsy bir zat ýaşamagy gadagan? wi lesbian-lar munyň daşynda. lesbian-lar ok? welin näme üçin gay, trans, bisexual kabul edilenok? hemmesi gadagan wagty lesbian-lar näme üçin açyk? näme üçin bizd...

Dowamy »

700 17
Sorag-jogap, 1 month ago


Stiw Jobsyň soňky sözleri!

“Işewür dünýäsinde üstünlikleriň iň ýokary derejesine ýetdim. Köp adamlar meniň durmuşymyň üstünligiň beýanydygyna ynanýarlar.
Umuman aýdanyňda, baýlyk diňe öwrenişen durmuş hakykatydyr.
Häzirki wagtda hassahananyň düşeginde we bütin ömrümi ýada salýaryn. Indi buýsanýan baýlygymyň we ykrar edilmegimiň golaýlap gelýän ölümiň öňünde öňk...

Dowamy »

271 0
Edebiýat, 1 month ago


Doglan günün gutly bolsun Bägül!

Doglan günün gutly bolsun Bägül! Bägül men seni, düýnki geçip giden doglan güniň bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Gutlamak bilen, saňa durmuşda berk jan saglyk, uzak ömür, maşgala abadançylygyny arzuw edýärin, we okuwda, işde üstünlikler hemraň bolsun! Gelejekde peydaly lukmanlarynyň biri bolmagyňy isleýärin! Gijä galanam bolsam saňa eden arzuwl...

Dowamy »

297 4
Täzelikler, 1 month ago


Hiç kim, hiç kime bir zat subut etmek borçly däl! by @sari

salam, ýene men, öz hasabymy saýta registrasiýa bolup bilmeýän birine berjek bolup girdim welin meni database-dan pozupdyrlar öýtän. üstüne @pankurist agzaň ýazan blogyny gördüm menem bir zatlar diýesim gelip gitdi gelen teswirlerden ýaňa.

ilki bilenä hiç kim hiç kime bir zat subut etmäge borçly däl eder ýaly hem saýtda olar ýaly phd...

Dowamy »

409 13
Sorag-jogap, 1 month ago


DUNYANIÑ TASIN GORKEZIJISI

Hazirki wagtda dunyade sosial tordan takmynan, 3810000000 adam peydalanyan bolsa, olardan internet ulgamyna girmek uçin 63,6% Google Chrome, 17,7% Safari, 4,4% Firefox brauzerlerinden amala asyrylyar.
Her gunde wideoyazgylara tomasa edyan adamlaryñ umumy syn edyan wagty 1000000000 sagada deñdir. Bu ulgamda isleyan bilermenleriñ hasaplamalary...

Dowamy »

335 1
Täzelikler, 1 month ago


SOWDUGIM

Saña bagyslanan gazalym uçin,
Ozumi bagtly saydym, sowdugim.
Mahir-muhabbetden doly kesbiñde,
Perisde barlygyna uydum, sowdugim.

Josa getirip sen, sahyr ylhamyn,
Sende gordum muñ bir derdiñ melhemin,
Bu omrume bolarmysyñ hemdemim?!
"Humarala" sazyñ ozi, sowdugim.

Gozum gozleriñe dusen ha...

Dowamy »

216 0
Täzelikler, 2 months ago


Yedi aydan Gyzyl planeta barar

ABS-nyñ aerokosmos edarasy NASA-nyñ "Perseverance" roboty bilen bir hatarda, kiçi gowrumli dikuçar hem Marsa iberildi. Kosmos enjamy yene-de yedi aydan, yagny 2021-nji yylyñ fewralynda 480 million kilometrlik yoly geçip, barmaly menziline yeter. Marsyñ Jezero atly depesine gonduruljak alty tigirli robot ozbasdak hereket edip bilyar. Yerden dolandyr...

Dowamy »

340 0
Täzelikler, 2 months ago


ORTA YASH

Doglan gùnùm...
Yasham eyyàm,
Elli boldy,
...Kànmi nàme?!
Herki zadam elli bolsa,
Yarty bolyar dàlmi nàme?!

Diymek onda bu ômrùmiñ,
Yarsy oñde,
Shùkur edyàn.
Entek yañy orta yashap
Yôrùn diyip pikir edyàn.

Shoñ ùçinem entek-entek,
Sôygi hakda yazyp yorùn.
El...

Dowamy »

281 1
Edebiýat, 2 months ago


Chat

Salowmaleykum Talyplar.com saytynyñ agzalary myhmanlary! Su 1-2 hepde biraz islirak boldum indi nesip bolsa aktiwja gunumiñ 4/1 bolegini talyplarda geçirip bashlajak, ôñyany saytdaslam bilen biraz gybat un "Chat" açaydym. Gybat bashyna name tazelik?

Dowamy »

409 7
Sorag-jogap, 2 months ago


Sen-à ulygyzdyñ...

Sen-à ulygyzdyñ zùlpleri towly,
Menem bir masgalañ kôrpeje ogly.
Men-à "Sôyyàn" diyip sayran bolardym,
Senem monça bolup aynan bolardyñ.

Hemise gizlenip gôz bilen dilden,
Bileje yôràrdik gumaksy yoldan.
Ir sàherden baryp atyzly pele,
Ak pagta yygardyk ikimiz bile.

Kôp sorag bererdim, seb...

Dowamy »

976 29
Edebiýat, 2 months ago


Alyñ meniñ goshgularymy paylashyñ...

Alyñ meniñ goshgularymy paylashyñ,
Talañ meniñ setirlerimi, sozlerimi.
Alyñ meñzetmedir rifmalarymy,
Men siz uçin dowam etyan gozlegimi.

Yazyp çykardamsoñ, olar meñki dàl,
Ol indi iliñki arkayyn alyñ.
Size gaty-gayrym hiç zat diymerin,
Oz halypañyzdan arkayyn boluñ.

Gypynç etman alyñ, eg...

Dowamy »

364 6
Edebiýat, 2 months ago


Ôylenen dostuma... (degishme aheñinde)

Arzuwlaryñ, pikirleriñ
Bir-birine seplengidi.
Kùkràp çar yana atyryñ,
Elyaglygyñ eplengidi.

Geçyàn-diyip-nikadan,
Bay, yanymda ôwùndiñ-à.
Durmush hayal baryar diyip,
Yùwrùkdiñ sen dôwùrden-à.

Ozal-a dost, pullaryñy,
Gùl bazarda sowardyñ sen.
Bogup-bogup gùl baryny,
Ôyle...

Dowamy »

799 12
Edebiýat, 3 months ago


Chat

Salam hormatly agzalar myhmanlar dostlar-doganlar àhliñiziñ ertiriñiz hayyrly bolsun!!!

Dowamy »

808 20
Täzelikler, 3 months ago


Biz nahili soymeli

Yurek bilen gorup, yurekden sozlap,
Ony hem yuregiñ içine gizlap.

Yerlikli nàz etse, nàzini çekip,
Goya "Toy mekana" donup dushushyk.

Çyn niyetler, çyn rejeler duzulip,
Durmusha geçjegi barha syzylyp.

Diñe çyn duygular bagta tarap yol,
Ynamsyz arzuwlañ netijesi nol.

Duydurm...

Dowamy »

554 1
Edebiýat, 3 months ago


Tebigy sazlashyk (italyan tymsaly)

Birmahallar Palermoda bir shazada yashapdyr. Ol oran owunjeñ bolup, hatda butin dunyani ozuçe uytgedip biljekdigi barada magtapdyr. Onuñ bilim derejesi yokary bolupdyr. Çunki on sany alym akyldar on yylyñ dowamynda oña ylym-bilimiñ ahli ugurlaryndan sapak berip, shazadanyñ zehinini artdyrypdyr. Yone shazada ozuniñ pisigine has hem buysanypdyr. Seba...

Dowamy »

353 2
Edebiýat, 3 months ago


YAÑAGYÑDAKY ÇUKURJYK

Zandy tamiz bir gozeldiñ pakize,
Gownuñ dideleñde duyulyp durdy.
Yylgyrañda yañagyñda mydama
Enayy çukurjyk oyulyp durdy.

Tebigatyñ saña beren pesgesi
Diñe ol dal, kandi artykmaçlygyñ.
Sol çukurjyk mydam erkim alardy,
Enayy yylgyryp salamlasdygyñ.

Sonda ykbalym dal, yatlamam bolup
...

Dowamy »

295 1
Edebiýat, 3 months ago


AYAÑ, SOYGI HATLARYN!

Soygi hatlaryny yyrtmañ gazapdan,
Oda berip, kùl eylemàñ bir demde.
Oña yùrek yhlasyny geçirip,
Size bagyshlandyr bir ashyk bende.

Nàtsin ahyr gowni sizde eglense,
Gownùñ rayyn yykmak asanmy beri.
Ol jùmleler zorluk bilen dorànok,
Her harpy, her sozi yùregiñ emri.

Hormatlañ ashygyñ, iñ b...

Dowamy »

280 0
Edebiýat, 3 months ago


Gelin-gyzlar barada II

Mayda doglan zenanlar

Biler bolsañyz, may ayy tutanyerli we ozlerine ynamly zenanlaryñ dunya inyan ayydyr. Bu zenanlaryñ yurekleri hut ugur gorkezyan kompasa meñzes bolup, olar mydama oz yurekleriniñ islegine gora hereket edyarler. May zenanlarynyñ hasyetleriniñ oz-boluslugy yaly, olaryñ dasky gornusleri-de ozune çekijidir. Sol sebapd...

Dowamy »

655 8
Sorag-jogap, 3 months ago


Gelin-gyzlar barada

Yanwarda doglan zenanlar

Yanwarda doglan zenanlar beyleki zenanlardan ayratyn erjelligi, ynjyklygy, duzgun-tertibi halayandygy durmusa oran çynlakay garayandygy we oz pikir-garayyslarynyñ uytgewsizligi bilen tapawutlanyarlar. Kawagt bu zenanlar sey-le bir igenjeñ bolyarlar welin, dasyndan synlasañ her bir zatdan bahana gozlap yoren ad...

Dowamy »

1099 52
Sorag-jogap, 3 months ago


Degishmeler biraz guleliñ...

D
Mammet iki gulagy yanyk yagdayda hassahana baryar. Lukman, geñ galyp:
-nadip boldy?
-utuk edip durkam jañ geldi.
-a beyleki gulagyñ nadip yandy?!
-aljyrap tiz komege jañ edemdee...

* * *

Lukman men 100 yashamak un name etmeli?
-Ol añsatla: ynha her gun irden 1 bulgur gyzgynjak çay...

Dowamy »

672 1
Edebiýat, 3 months ago


Gepleshik chat

Salam hormatly agzalar, dostlar, doganlar, jigiler. Bu blogy Wagtymyzy gyzykly talyplar.com'da online wagtymyzy artdyrmak maksady bilen açdym. Gownùñize yaran bolsa bashladyk gybata...))

Dowamy »

501 11
Sorag-jogap, 3 months ago


Ilkinji duygy

Neden seni gorsem, gowsayan birden,
Biziñ aramyzda bir zatlar barmy?
Sen gozleriñem ayryp bileñok yerden,
Biziñ aramyzda bir zatlar barmy?

Hany, yonekey bir tanysdyk-la biz.
Indi haysy duyga ulasdyk-la biz.
Name diyip atlandyrjak bolsumuz,
Biziñ aramyzda bir zatlar barmy?

Soygumika?

Dowamy »

347 3
Edebiýat, 3 months ago


Deñizden damjalar.

~> Gijràk gelen pikirler, adatça payhaslydyr.

~> Erkin sohbetdeslik - akyl uçin iñ uly mekdepdir.

~> Islendik zady yat tutmak uçin ony yatdan çykarjak bolmak yeterlikdir.

~> Eger sen durmushyñy yùregiñde doràn arassa ideyalara tabyn etseñ, olar saña oz beyik mùmkinçiliklerini açarlar.

~> Gysga...

Dowamy »

390 2
Täzelikler, 3 months ago


" TOKAYYYÑ $ASY " Yolbarslar barada gyzykly maglumatlar.

Yolbarsa "tokayyñ shasy" diyilmeginiñ bir sebàbi bar. Uly kellesi haybatly gowresi we batly sesi bilen ol bu ada mynasyp. Yolbarslar "babyr", "$ir" hem-de "arslan" diylip hem atlandyrylyar. Pisikler mashgalasyna degishli bolan bu jandarlar barada kàbir gyzykly maglumatlary dykgatyñyza yetirmegi makul bildim.

* Yolbarslara "tokayyñ $as...

Dowamy »

412 7
Sorag-jogap, 3 months ago