çagalar aňmaz ýalak, söýüşjek wagtlary "ýör atyşaly" diýip parol ulanýan ekenler. birinji gezek aýaly atyşaly diýýä, daş edip gelýa. aýaly ýene bir gezek diýýa, ýene daş edip gelýä. üçünji gezek aýaly atyşaly diýýä, ysgyndan gaçan äri "ana tupeň, ana ok. özüň oklap atyber." bir alkaş ölüpdirmişin. o dünýä barypdyr weli oňa jennediň gapysyndan eltipdirler weli ümsümlik ýermişin. soň dowzahy görkezipdirler weli gapyň agzynda birgiden özi ýaly alkaşlar hezil edip arak içişip otyrlarmyşyn gülüşip. ol alkaşam derrw - men şu ýerde galjak – diýipdir. barypdyr weli oň ýeňsesinden depip göni oadyň başyna geçiripdirler işletmäge. - bu nä boluş hany ýaňjygam siz arak içip otyrdyňyza! - diýse - hä olmy ol diňeje reklamady – diýipdirler 80 ýaşly baba aýalyna "gülüm, balym, ..." diýip ýüzlenýän eken. bunu görüp haýran galan ýaş oglan soraýar: - bah, tüweleme ýaşuly. bu ýaşda beýle sözler aýtmak nireden kelläňe gelýä. - ah balam, 15 ýyl öň men oň adyny unutdym. gulkunjem dallay

Köneler, ependi tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir