salowmaleýkim dostlar, aý menem bir zatjyklar ýazaýyn diýdim, okuwa gelenime üç gün boldy onsoň dekana diýip gawunam alyp gaýtdym, ine bu gün seretsem äkelen gawunym zaýalanypdyr çalaja. aý onnaň dekanam belany iýsin diýip zaýalanan ýerini aýyryp hezil edip iýdigaý, daşary ýurtda öz ýurduň gawuny bet gidýän ekenähow :d

Köneler, ependi tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir