magtymguly atamyz döke başlady gömüldi derýalar, ýykyldy daglar, ýetimler gözýaşyn döke başlady, orramsydan bolan haramhor begler ýurdy bir ýanyndan ýyka başlady. jemagatsyz azan bir gury sesdir, niçe mollaň okan ylmy hebesdir, kazylaryň käri çilimdir, nasdyr, para görse, dyza çöke başlady. işanlary her gapyda tapylar, mollalarna ýok myjabat ýapylar, “öwlüýä men” diýip, jögi sopular, gygyryp, asmana böke başlady. ependi gömüldi temalar,ýykyldy adminlar, agzalar gözýaşyn döke başlady, orramsydan bolan haramhor joharu, talyp.çomy bir ýanyndan ýyka başlady jemagatsyz azan bir gury teswirdir, niçe agzaň okan temasy hebesdir, joharunyň käri çilimdir nasdyr, agza görse agzyn boklap başlady. hapa sözler her temada tapylar, agzalara ýok myjabat tapylar, "satanist men" diýip petuh joharu, gygyryp asmanda böke başlady.

Köneler, ependi tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir