3 sany siňek duşuşýarlar, soň olar: geliň herimiz bir institutyň obşidine gideliň soň 1 aýdan edil şu ýerde duşuşalyň, nähili bolýarka diýişýärler. 1 aýdan soň olar şol ýerde ýene duşuşýarlar. olaryň biri semiz, biri ganymatja, 3-nji bolsa hop-hor ekeni, soň semizi gürrüň bermäge başlaýar: -aý menä narhozyň obşidinde boldum, oglanlar nahar iýjek bolanlarynda tabaklaryna gaçýan welin olar nahary tutuş dökýärler, menem şolary iýip ine şeýdip semredim, diýýär. ganymatjasy: -men polidyň obşidinde boldum, oglanlaryň tabaklaryna gaçýan, olaram çemçe bilen meni çykarýarlar, şol çemçedäkijikleri iýip oňdum diýýär. horja siňek bolsa: -aý menä transport inst-yň obşidinde boldum, oglanalar nahar iýjek bolanlarynda tabaga gaçýan, olara nahara bir iýýärler, üst-üstüne tabak boşandan soň meni sorup-sorup zyňyp goýberýärler

Köneler, ependi tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir