parklaryň birinde öýsiz bir bende otur diýýär. aýagynda-da bir taý köwüş. geçip barýan rehimli garry ene soraýar: -näme, janym, köwşüňi ýitiräýdiňmi? -ýok, daýza jan! köwüş tapdym! giden yns-jynssyz çolde it gyssanyp barýar. daş-töwerekde hiç kim we hiç zat ýok. gyssanyp barýan it: -wah....! bir agaç tapmasam-a masgara bolaryn-ow... polisiýa gapyny kakýar. gapyny bir aýal açýar. polisiýa: -häziriň özünde balagyňyzy aýyryň! öý eýesi: -näme, şu wagtmy? şu ýerdemi? -ýok, how! men size balkonda serip goýan balagyňyzy aýyr diýýän! häzir köçeden hökümet delegasiýasy geçmeli! Mugallym okuwçylara diýýar: -kim özüni samsyk hasaplaýan bolsa ýerinden tursun. hiç kim ýerinden gozgananok. bir salymdan soň ependiň ogly ýerinden turýar. mugallym: -näme ependiýew, sen özüňi dogrudanam samsyk hasaplaýaňmy? -ýok. -onda name ýeriňden turduň? -ýeke özüňiz dik duraňyzsoň, size ýoldaş bolaýyn diýdim-laý… iki serhoş duşuşýalar we irden giç agşama çenli “bellemäge başlaýalar”. biri beýlekisine diýýär: -dos-s-s! ýene-de az-za-jyk içelimi? -häzir, men barlap göreýin. eger men ýerimden turup iki ädim adip bilsem, onda hokman iç-çeris. eger ýykylaýsam……, onda men öýe gaýtjak.

Köneler, ependi tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir