SERGEZDAN BILEN FILOSOF

Çölde ýaşaýan bir sergezdan, düýesine iki sany halta atyp, ýola düşüpdir. Düýäniň iki tarapyna haltalary sallap, ortasynda bolsa özi oturan sergezdan, ýolda gelýärkä bir filosofa duş gelipdir.
Filosof sergezdan bilen hal-hatyr sorap, ondan näme bilen meşgul bolýandygyny sorapdyr.
Filosof sergezdana:
- Şu getirýän haltalaryňda...

Dowamy »

814 9
Köneler, 9 years ago


SÖWDEGÄR BİLEN TOTYGUŞ

Baý bir söwdegäriń örän gowy totyguşy bar eken. Biçäre totyguş kapasada ýaşaýandygy üçin, ýüreginden düwme-düwme bolup syrygýan ajy ýaşlary hiç dynmaýar eken. Söwdegär bir gün Hindistana gitmekçi bolýar. Hindistan üçin ýola çykmazdan öń dostlaryndan we hyzmatçylaryndan nähili sowgatlar isleýändiklerini soranmyş. Her biri öz arzuw-isleglerini aýdypd...

Dowamy »

746 9
Köneler, 9 years ago


TOWŞAN BİLEN ÝOLBARS

Birnäçe süri haywanlar al-ýaşyl öwsüp oturan maýsalyk meýdanda bökjekläp oýnap ýaýnasalar hem erklerini örkleýäń, ýüreklerini zaryn zaryn ińledýän, bir gam-gussalary bardy. Ýolbars gorkusy. Hawa, bir mekir ýolbars köplenç şu sähralyklarda aw edermiş. Bu sebäpli şol sähranyń hoşroý ysly otlarydyr, miweleri olar üçin zähere dönermiş. Günlerden bir gü...

Dowamy »

677 5
Köneler, 9 years ago


Bismillah

„Bismillah“ her haýryň başydyr. Biz hem ilkibaşda şoňa başlaýarys. Eý, nebsim, bilip goý! Şu mübärek söz yslamyň nyşany bolşy ýaly bütin barlygyň hem haly hereketi bilen wirdi-zybanydyr (hemişe gaýtalaýan zikiridir).
„Bismillahyň“ nähili ägirt egsilmez kuwwatdygyna, nähili tükeniksiz kän bereketdigine düşünmek isleseň, şu mysaly hekaýajyg...

Dowamy »

850 10
Köneler, 9 years ago


Broker yene siz bn

salam dostlar menem bardyryn geling ushup bir yagshy maslahata gumra bolalyn hany bu gunun meselesi name ?

Dowamy »

1912 53
Köneler, 9 years ago


Bu gutlagam menden

Hormatly talyplar, soyguli dostlarym, gadyrly agzalar sizi yetip, gelen taze 2011-nji yyly bn gutlayaryn, goy bu taze yylda bizin her bir eden ishimiz her bir eden amalymyz, diňe gowulyk,diňe bähbit bn sazlanyp gitsin, bilelikde bagtly bolalyň, yylgyrmaklygam yatdan çykarmalyň hemem giňligem duyjak bolalyň, hormatlamak bn sizin aranyzda az tanalyan...

Dowamy »

764 8
Köneler, 9 years ago


ALNYŇDA

Nä günüňe şat bolar sen, adamzat,

Sansyz hatar ahu-zarlar alnyňda.

Niçik takat kylar bir muşt toprak,

Ýedi dowzah atly narlar alnyňda.Biwepada bäş gün bolan şadyňa,

Aldanmagyn, ol gün düşer ýadyňa,

Taňla onda hiç kim ýetmez dadyňa,

Dowamy »

674 5
Köneler, 9 years ago


Allah erbetliklerden gorananlar we oňat amal edenler bilen birlikdedir

Namaz okamagyň we uly günälerden saklanmagyň ynsanyň nä derejede hakyky wezipesidigini, ynsanyň asyl bolşuna laýykdygyny, adamzadyň ýaradylyşynyň manysydygyny görmek isleseň, şu mysaly hekaýajyga bak, ony diňle:
Uruş döwründe birisi tälimli‚ işine jogapkär‚ beýlekisi bolsa‚ täze öwrenje‚ nebsewür bolan, iki esger bir otrýadda bile bolýar ek...

Dowamy »

958 6
Köneler, 9 years ago


Manga “bitti ruya”

Bir kez gelmişsin bu saçma dünyaya
Olanları unutmak çok zor inan bana
Sevdiğin insan bile artık yalan söylüyor
Yaşadığın anılar acı vermeye başlıyor

Bir köprüden geçiyorum
Mutlu gibiyim sanki
Geride bir kent bıraktım bir de sevgili
Rüya mı bu, gerçek mi inan anlamıyorum
Bu şehir beni i...

Dowamy »

1061 12
Köneler, 9 years ago


Söýgi bu näme jadymy, Adamlar onyň bendisi !

Essalam aleýkum saýtyň agzalary we myhmanlar

Söýgi temeda ýaman kän soraglar ýagýa şu temanyň bellisini edip bolmazmyka !

Nirede sen, soygi? – atly Myahriniň mowzugyny okanymda kelläme geldi!

Kop agzalarymyz “söýgi dostlukdan başlanýar” – diýip belleýäler

Bu meniň pikirim : Soýgi bu sylag...

Dowamy »

1347 37
Köneler, 9 years ago


Söýgi hakda oýlanma

Her gezek men saňa "Söýýän seni!" diýemde, sen "Hany aýt, söýgi näme?" diýen soragy berýärsiň, "nädip söýýäniňi düşündirdä" diýýärsiň. Men seniň bu sowalyňa kän wagt jogap gözledim. Dürli kitaplary okap gördüm. Deň-duşlaryma sorag berip gördüm. Ýaşy menden has ulurak adamlardan hem sorap gördüm. Hat-da filosofiýadan, psihologiýafan sapak berýän mug...

Dowamy »

1567 126
Köneler, 9 years ago


Söýgi,Hyýal, Oýlanma ýa-da aşyk ýigidiň ýüreginden çykan setirler.

Salam güljagaz. Ýene seni ýatladym. Ähli gowy pursatlarda bolşy ýaly seni ýatladym ýenede. Ýa-da söýgi diýen zat şumyka? Durmuşyň iň gowy pursatlarynda bile bolmak islemekmi söýeniň bilen?


Hyýal edýän käşgä seň bilen bileje bolsadyk. Deňiz kenaryndaky asmanda azatlyk bn uçyp ýören çarlak guşlaryny synlasadyk. Seň begençli göz...

Dowamy »

1058 8
Köneler, 9 years ago


Ilkinji SoygiM

Ilkinji söýgümi äkitdi ýyllar
Men ony ýatlaýan güneş doganda
Ýatlaýan bossanda açylsa güller
Gül ysyn ýaýradyp atyr saçanda

Aý-aýdyň gijeler akar boýunda
Häzirem garaşýan wadaly ýerde
Ýary taşlap ýarsyz barsam kenara
Tolkunlar näzli ýar nirde diýerler

Arzuwymda adyň aýdym bolsa...

Dowamy »

675 2
Köneler, 9 years ago


Jogapsyz söỳgi

Sen meni gaty gözi gidijilik bilen synlaỳarsyň . Meniň diňe jogapsyz galan söỳgim bar. Men ony hiç kime rowa göremok. Saňa onuň sebäbini düşündirip bilemok. Isleseň sen meni diňle, islemeseň diňleme men barybir gürlärin. Ähli zat üçinem seniň beren wadalkaryň üçin, aỳdan owadan sözleriň üçin, barysy üçin bu ömrümde meniň ähli toplan baỳlygym sö...

Dowamy »

1179 35
Köneler, 9 years ago


Düş näme ? Kim bilýä ?

Koplench aklyma gelmejek dushleri goryan:
ylgayan yyldyrym tizliginde, yagtylyga yetaymakamem oyanyan, 15 mindin ichinde 3 gunlap yatyp dush goren yaly bolyan.
Sizem shular yaly bolyangyzmy ?
Hayran galmakdan yanga, yone pikire batyp yoren boldum songky gunler.
Manga komek gerek. Ruhum ajygya dostlarym.

Dowamy »

1296 17
Köneler, 9 years ago


Dini sorag ?

Byraga (Isra gijesi) Pygamberimiz (s.a.v) den bashga kim munupdir o zada ? ozem sheyle chalasyn, yyldyrym tizliginde diyilyar rowayatlarda,
azajyk rowayat yazayyn.
Jebrayyl (a.s) bn Pygamberimiz (s.a.v) semada garashyan perishdeler bn gorushyar, doga doga yalbaryp gormegini islediging ogul gelya diyip bushlap 7 gat zeminden semadan g...

Dowamy »

894 36
Köneler, 9 years ago


Siz pikir etmäň puly sowanymyz üçin pulsyz galyas diyip !

Siz pikir etmäň puly sowanymyz üçin pulsyz galyas diyip !

Puly beryan yene yzy b.nem alyar, yene virtualni dunya bizi duzaga chagyryar, bizing kopumiz dunyade, omurlik zat dileyas,
hayran galaymaly, name uchin beyle zatlar kellame gelenine ozumem dushunemok.
Gechen gezekgi achylan blokda, her gun 2 sagatjyk telewizor...

Dowamy »

990 25
Köneler, 9 years ago


Haram, yone name sebap? peydaly bolsada?

Salam Hemmma. eziz agzalarymyz bu gyn shu meselede gaty chekeleshikli boldy, name sebapden alkagol haram, sebap, esas? Pygamberimiz (s.a.w) dowrundede ichilyan eken ? dogtarchylyk ugurdanam ullanylsada haram eken...

siz nahili pikirde ?

Dowamy »

1041 18
Köneler, 9 years ago


Komek edip bilseningiz gaty hoshal bolardym...

garshy bolmasanngyz mangada komek edayin? eyyam nache gun bari, turkche - turkmenche sozluk tapamok, her gezek tapyanym turkmenche turkce ! gayrat edin mangada turkche turkmenche sozluk saytyny bilyaningiz bar bolsa salgy beraying...
her kimem komege matach bolup biler...

Dowamy »

719 7
Köneler, 9 years ago


BAZA

mts hemem Altyn Asyryn bazasyny goyaysam nahili bolarka? her kim islan nomerinin (mts hemem Altyn Asyr) kimin adyna durandygyny gorup biler.
ya 1-nji sahypa acylmasy kyn yagdayda durarmyka? tel.den giryanleraha kyn bolar.

Dowamy »

1149 19
Köneler, 9 years ago


Ylym diniň miwesi ?

Flasoýa diyyar: belkide kabul bolmayan dileglerimiz uçin gaty az gynanmalydyrys, belkide hich gynanmalam daldiris, gör biz nähili bagtly, şular yaly zatlary pikir edip bilýäs.
Din jogap beryar: dur, Allah, Özunden dileyanleri boş goybermez, Allah bermegi islemedik bolsa, islemegi bermezdi.
Men dini asla inkar edemok, yone flasofiyada...

Dowamy »

1127 16
Köneler, 9 years ago


Ayalmy yada erkek ?

Ilkinji adam ayal bolupdyrmy yada erkek.
Mukaddes dinimiz bolan yslam dini adam (a.s) dan gaytya dp aytyar.
Ylym diyyar, ilki chaga doguryanlar erkekler bolupdyr eken, haysy peredachydan gorenim yadyma dushenok :-)
siz nahili pikirde ?

Dowamy »

931 15
Köneler, 9 years ago


2+2=5

Songky dowurde flosofik alymlary 2+2=5 bolyanyny subut etdiler. Mena dogrusy doly düshünmedinem, 2 den song 100 lerche formula bar, yene goshmakdan songam yene yuzlerche formulalar bar, özem subut edilen takyk formulalar, mena hayran, flasofiya matematikany bulashdyrdy.

Dowamy »

1018 22
Köneler, 9 years ago


Cola syrly

Coca colanyň syryny bu yerlerde bilyan yok diyip aytdylar, alymlar ylmy konferensiyasynda, men turkce gorupdim, cola palma(oytyan) agajyna yelmeşyanje mojejikleň(ady yadyma dushenok) ganyndan alyarlar dp gorkezdiler, menem sorap gordum.
Jogap: cola birinji gezek we şu wagtam duybi Israilda diyyar, turklerem israila garşymyş,(kop zady gysgal...

Dowamy »

1620 62
Köneler, 9 years ago


Men beyle bolmaly daldim.

Men beyle bolmaly daldim.
Adyňy eşidenimde, bogazym düşmelidi omzuma, icime bir ot düşmelidi, ayaklarymyň yadawy kesilmelidi, songra ozumden gechmelidim, yone muny hic kim bilmeli daldi, seni magşara cenli saklamalydym, men beyle bolmaly daldim, kakylan her gapyda sensiň diyip ylgamalydym gapa, gije yyldyzlarny serpende goya seni gormek ucin...

Dowamy »

1175 31
Köneler, 9 years ago