Bilýäňmi ezizim adama bu dünýäde 7 ömür berilýärmiş. Eger şol dogry bolsa men 1-nji ömrümi adam bolmak islärdim. Sebäbi adamda ähli gözel duýgular bar , ol söýüp bilýär , hasraty duýup bilýär . Şol sebäplem saňa duşmak üçin, seni söýmek üçin 1-nji ömrümi adam bolmak isleýän. 2-nji ömrümi bolsa , asmandaky nurly gün bolmak isleýän, gündüzlerine sen daşa çykan wagtyň seni öz ýyljak mährim bilen ýylatmak üçin. 3-nji ömrümi bolsa asmandaky owadan aý bolasym gelýär sebäbi gijelerine seniň ýerden saçýan owadanja nuryňy görüp özüme senden kem baha garap bulutlaryň arasynda seniň näz edişiňi gizlin synlamak meniň üçin ullakan bagyt bolar. 4-nji ömrümi. Ir säherler öwüsýän serginjek şemal bolasym gelýär. Sebäbi saňa tarap öwsüp seniň mylaýymja saçlaryňy sypalan, daran wagtym özümi hasda güýçli duýarym ýaly. 5-nji ömrümi men asmandan inýän ýagyş bolasym gelýär. Sebäbi sen penjireden garap ýagyşa seredip meni ýatlarsyň . Ana şonda men 5-nji ömrimi tamamlap. 6-njy ömrümiň başlamagyny islärdim . Men 6-njy ömrümi seniň gözleriňden akýan damja ýaş bolmak isleýän. Sebäbi seniň gözleriňde dünýä inip dodaklaryňdada ölmek üçin. 7-nji ömrimi bolsada men gara ýer bolmak isleýän. Sebäbi ähli zatlar gutaryp ähli men baradaky umytlaryňy gursagyňa salyp baky uka gideniňde, seni öz gujagymda ýatyrak üçin! Ynha ezizim men seni şeýle söýdim ... Üns beren bolsaň ähli ömrümdede seniň bilen bolamk arzuwym... Men seni söýýän!

Köneler, Rahip tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir