Ey bu raperleray yone sowunip gidip otyrlar . Beyledebir zat bomay???! Ilkä Dragon . Namesine rap aydyakaray sesemä ýok ! Sonam zumerçes sesini narkomanyn sesi ýalaky edip . Ondan dyndyk diýsek bir ýerden maňkalap Syke we Mad-M diýip biri çykdy . Olaram biri birinden maňka. Iska barada gurlejegem dal sebabi gürläniňe degenok . Daşary ýurtda urlyp aýlanyp ýör . Bu doganyň name etmäýiniň raperleri gitdigiçe köpelňärow . Özem biri birinden biderek!!! Menä shulara garşy how.

Köneler, Rahip tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir