Brazilýa Dûnýä üçinjiligi ûçin Gollandiýa bilen dushyshýar

Germaniýa garsysynda taryhy bir utylysh alan Braziliýa ûcinjilik dushyshygynda Gollandiýany ýeñip janköyerlerine azajygam bolsa teselli bermek isleýär.


Brazilýada sary kart jezasy soñlanan Tiago Silwa formasyna gowshup Germaniýa Garshysynda 1-nji Taýmda 5 gol saldyran Goragy berkitmegine garashylýar.

Janköyerle...

Dowamy »

857 1
Köneler, 6 years ago


Hoja ölmändir ekenStalinçilik ýyllaryndaky kollektiwleýin jezalandyrma düzgüni Türkmenistanda henize-bu güne çenli hem ulanylýar.

Meşhur aktýor Hoja Ýegendurdyýew aýal doganynyň jenaýatda tutulandygy üçin işden çetleşdirildi.

Hoja Ýegendurdyýew “Ýaşlyk” telekanalynyň “Degişmeler dünýäsi” atly hepdelik telewizion programm...

Dowamy »

2934 34
Köneler, 8 years ago


MTS—Bir ädim yzda

MTS kompaniýasynyň «MTS—Bir ädim öňde» diýen şygary Türkmenistanda asla hakykata laýyk gelmeýär. Şu ýylyň 30-njy awgustyndan Türkmenistanda öz işine gaýtadan başlan MTS 2010-njy ýylyň dekabrynda ýitiren müşderilerini doly yzyna gaýtaryp bilmeýär. Biziň habarçylarymyzyň geçiren pikir soralyşygyna görä, Türkmenistanda ortaça 30 adamdan diňe bir adam...

Dowamy »

1584 17
Köneler, 8 years ago


Ýaşulular şar oýnaýar

Ak sakgally ýaşulular şar oýnaýar, görsene!

Ozal çagalar oýnardy, indi bar zat tersine…

Sebäp şatlyk-şagalaň, Bagtyýarlyk asyry,

Ýurtdan kowduk, ýok etdik kejeňegi, kesiri.Dogry, iki-ýekesi hüňürdeýär öýünde:

“Ogulrlykdan başga zat ýok hökümet köýünde!”

Dowamy »

1105 9
Köneler, 8 years ago


Tanymal diktor aradan chykypdyr

Bagtyýarlyk döwründe ajy habar bolmaly däl!Şu ýylyň 2-nji oktýabryndan 3-nji oktýabryna geçilýän gijede meşhur türkmen diktory Ogulbagt Çaryýewa insult bolup, aradan çykdy. Ömrüni diktor bolup geçiren bu zenan türkmenistanlylaryň arasynda heniz dirikä meşhurlygy gazanmagy başardy. 2009-njy ýylda bolsa oňa Türkmenistanyň halk artisti diýlen hormatly...

Dowamy »

1189 10
Köneler, 8 years ago


Rowayatlar

Halypalyga ýeten bir dana kişi garrap, tapdan düşensoň, öz şägirdine bir hat beripdir, ony özi älemden gidensoň
açmagy we özüniň mirasdüşerine görkezmegi tabşyrypdyr. 0l hatda şeýle ýazylypdyr: «Men bu şägirdimi
halamazdym». Şägirt hatyň mazmuny bilen tanşansoň lapykeç bolupdyr we:
—Meniň halypam şeýle bir rehimdar adamdy we...

Dowamy »

870 1
Köneler, 8 years ago


Gök temmäkiniň ýerine ak temmäki

Şu ýylyň awgustynyň başynda «Omar Hasan» hususy kärhanasynyň ýolbaşçysy Haýrulla Hemraýew we onuň ülpetleri ýurduň hukuk goraýjy edaralary tarapyndan 11 tonna 605 kilogram nas temmäkisi bilen tutulupdy. Bu nas bilen bagly jenaýat işi ýurt boýunça derňelen ilkinji uly işdir. Lebap welaýatynyň Serdarabat etrabynyň ýaşaýjysy Haýrulla Hemraýewiň we onu...

Dowamy »

992 3
Köneler, 8 years ago


«Soraň, jogap bermeýäris!»

«Soraň, jogap berýäris!» diýen ýazgylar Aşgabadyň aeroportydyr wokzalynyň «sorag býurosy» diýlen ýazgy goýlan äpişgesiniň öňünde asylar goýlardy. Indi «Sorag býurosy» diýlen ýazgy bar, ýöne «Soraň, jogap berýäris!» diýlen ýazgy ýok. Sebäbi olar hiç kimiň soragyna jogap beribem duranoklar.

Uzakly gün jaň etseňem, aeroportyň hem demi...

Dowamy »

768 2
Köneler, 8 years ago


Gyzlary goramak tabşyryldy

Her ýylyň awgust aýynyň ahyrynda mugallymlaryň seminar-maslahatlary geçirilýär. Şol seminarlaryň birinde okuw-sapaklara degişli tabşyryklardan başga-da, pagta ýygymyna gatnaşmaly okuwçy gyzlara berk gözegçilik etmek mugallymlara gizlin tabşyryk hökmünde ýetirildi. Hususan-da bu tabşyryk Ahal welaýatynyň mugallymlaryna aýratyn tabşyryldy. Beýle tabş...

Dowamy »

2240 24
Köneler, 8 years ago


Tohmetin pidasy bolan gyz (hekaya)

Ynsan bu
dunya gelya soyup hem soylup yasayar.Soyse we soyulse ozuni seyle bagtly
duyyar.Cunki sen soyulsen nahili gowy,menem halayanlar bar eken diyen pikir
gelyar.Yone gynanskda seyle yagdaylara ters dusunyanlerem tapylyar.Yagny gyza
oglan soz aytsa,hat berse,oyune cenli ugratsa…eyyam adamlarda basga pikir:mysal
...

Dowamy »

7671 16
Köneler, 8 years ago


Çagalar baglarynda trahoma keseli

Ahal welaýatynyň Ruhabat etrabynyň Ýasmansalyk obasynda ýerleşýän çagalar bagynda çagalaryň arasynda trahoma keseli köpçülikleýin ýüze çykaryldy. Trahoma keseliniň sanitariýa kadalarynyň bozulan ýerlerinde juda köp ýaýraýandygy mälimdir. Epidemiki häsiýete eýe bolan bu kesel häzir diňe bir çagalaryň däl, eýsem ulularyň arasynda-da duş gelip başlady...

Dowamy »

815 6
Köneler, 8 years ago


Bir kilogram et üçin 1,000 manat

Ýaňy-ýakynda paýtagtyň merkezindäki, il içinde «rus bazary» diýlip atlandyrylýan bazaryň et dükanynyň satyjylarynyň biri satyp oturan harydy üçin bir müň manat ($350) jerime tölemeli boldy. Ýokary gözegçilik edarasynyň işgärleri tarapyndan harydyny bazar nyrhyndan ýokary satandygy üçin uly pul jerimesi töletdirilen et satyjysy özüni hiç hili günäkä...

Dowamy »

1145 6
Köneler, 8 years ago


Paýtagtyň ýeke-täk gonamçylygy dolup gelýär

Paýtagtyň demirgazygynyň iň çetinde ýerleşýän, ilat arasynda «Çoganly gonamçylygy» bilen tanalýan gonamçylyk eýýäm dolup gelýär. Gonamçylygyň müjewüriniň aýtmagyna görä, ýene-de 3-4 aýdan bu ýeri doly biter. Gonamçylygyň müjewüriniň mälim etmegine görä, bu ýerde ortaça, bir günüň dowamynda 7-8 adam jaýlanýar. Käwagt ondan-da köp adam ýerlenýär.

Dowamy »

1268 11
Köneler, 8 years ago


Ýene jaý ýykyşlyk başlapdyr

ýaňy stambuldan öý bilen jaňlaşdym. agam aýdýa, çoganlydaky jaýyny ýykypdyrlar düýn. bahanalaram wremýanka. Jaýam berjek dällermiş. Indi ýene kakamyň ýanyna göçüp gelipdir. ozal bir dynaýdykmykak diýdik welin ýene başladylarow, blädler. Diýmäýin diýsem...

Dowamy »

1278 22
Köneler, 10 years ago


Men nirede bilim alsamkam

Mekdebi gutaranyma dört ýyl boldy. Bäş ýil bolip gelýa. Iki ýyl-a mekdep gutarip, okuwden ýikyldim. Soňam gulluga gitdim. Indi şu ýyl ýene ýokary okuwyna synanyşaýsam diýýän. Aşgabatda-ha ýikilýan. Belki bilimim pesdir, ýa jübim ýukadyr. Ýöne Türkiýede okaýyn diýsem, o taýda-da derekli bir bilim berip baranoklar diýýärler. Gyrgyzlara gidäýsemmikäm?...

Dowamy »

972 2
Köneler, 11 years ago