«Soltan» restorany — işewürlik duşuşygy üçin örän oňaýly ýer

Işewür hyzmatdaşlar bilen duşuşmak ýa-da işewürlik agşamlyk nahary üçin ýer saýlamak jogapkärli iş bolup, munuň üçin «Aşgabat» söwda we dynç alyş merkeziniň üçünji gatynda ýerleşýän «Soltan» restoranyndan stol sargyt etmek laýykdyr.
Oňaýly ýer, pessaý sesli aýdym, köpdürli tagamly aşhana, ýokary derejeli we medeniýetli hyzmat — netijeli işew...

Dowamy »

113 0
Täzelikler, 8 months ago


Awgust aýynda 5,2 müň sany türkmenistanly Özbegistanda saparda boldy

2023-nji ýylyň sekiz aýynda Özbegistana söwda we täjirçilik maksatly sapar eden daşary ýurtlularyň 58,1 göterimi türkmenistanlylar boldy. Bu barada Özbegistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Statistika agentligi habar berdi.
Çeşmede bellenilişine görä, 2023-nji ýylyň ýanwar — awgust aýlarynda 36,8 müň sany daşary ýurtly söwda etmek üçin ýa-da täji...

Dowamy »

101 0
Täzelikler, 8 months ago


Hytaý 2025-nji ýyla çenli aeroportlaryň sanyny 500-e ýetirmekçi

Hytaýda güwänamalaşdyrylan raýat awiasiýasy aeroportlarynyň sany 2025-nji ýylda 500-e ýeter diýip, ýurduň Awiasiýa senagaty bileleşigi (AVIC) çaklaýar. Bu barada «Interfax.ru» habar berýär.
AVIC edarasynyň resmi wekili Sao Heniň Týanszinde geçen 6-njy dikuçar sergisinde habar berşi ýaly, Hytaý bu maksada ýetmek üçin tagalla eder, netijede, ý...

Dowamy »

119 0
Täzelikler, 8 months ago


TÝL — 2023: «Aşgabat» bilen «Şagadam» deňme-deň oýnady

15-nji sentýabrda 17-nji tapgyryň çäginde bir duşuşyk geçirilip, onda «Aşgabat» hem-de «Şagadam» toparlary duşuşdylar. Bu duşuşyk 1:1 hasabynda deňlikde tamamlandy. Bu barada Türkmenistanyň Futbol federasiýasy habar berýär.
«Aşgabat» topary gazanan bu ýeňşinden soň toplan 17 utugy bilen 4-nji orna geçmegi başardy. Geçiren duşuşyklarynda 9 ut...

Dowamy »

139 0
Sport, 8 months ago


Nobel baýragyny bir million şwed krony möçberinde köpeltdiler

Halkara Nobel baýragynyň pul sylagy bir million artdyryldy. Bu ýyl sylagyň möçberi 11 million şwed krony bolar, bu 984 müň amerikan dollaryna golaýdyr. Bu sylagy baýragyň her bir eýesi alyp biler diýlip, Nobel gaznasynyň saýtynda habar berildi diýip, «MIR 24» ýazýar.
2022-nji ýylyň aýagynda Nobel gaznasynyň maýa goýum pulunyň bazary bahasy 5...

Dowamy »

118 0
Täzelikler, 8 months ago


Hindistanly ýetginjek dünýäde iň uzyn saçyň eýesi diýlip ykrar edildi

Hindistanly ýetginjek dünýäde iň uzyn saçly hökmünde Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi diýip, UPI habarlar gullugyna salgylanýan «Gazeta.ru» ýazýar. Mekdep okuwçysynyň öz aýtmagyna görä, ol hiç haçan saçyny syrdyrmandyr.
On bäş ýaşly Sidakdip Çahalyň saçy ýetginjekleriň arasynda iň uzyn bolmagynda galýar, onuň zülpleriniň uzynlygy 120 santim...

Dowamy »

153 0
Täzelikler, 8 months ago


Türkmenistanly suwda ýüzüjiler taryhy duşuşygyň geçirilýän günlerinde bolan sebit ýaryşynda 11 medal gazandylar

Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň bäşinji konsultatiw duşuşygynyň çäklerinde 12 — 16-njy sentýabr aralygynda Täjigistanyň Duşenbe şäherinde sportuň suwda ýüzmek görnüşi boýunça halkara ýaryş geçirildi. Oňa bu duşuşyga gatnaşyjy döwletleriň milli ýygyndylary, şol sanda türkmenistanly türgenler hem gatnaşdy. Sebit ýaryşyna 8 türgen bilen ga...

Dowamy »

133 0
Sport, 8 months ago


Diabetde deride döreýän ýaralary çalt bitirýän işdäaçar belli edildi

Tähranyň Lukmançylyk ylymlary uniwersitetiniň alymlary ysmanagyň ekstraktynyň süýji keselli alakalarda ýaralary çalt bitirýändigini anykladylar. Ylmy barlagyň netijeleri «Scientific Reports» žurnalynda çap edildi diýip, «Gazeta.ru» ýazýar.
Süýji keseli köpsanly uzaga çekýän agyrlaşmalar bilen baglydyr, olaryň biri hem aýlarboýy, hatda ýyllar...

Dowamy »

103 0
Täzelikler, 8 months ago


Türkmenistan YHG-niň agza ýurtlarynyň Baş prokurorlarynyň 4-nji mejlisine gatnaşdy

Azerbaýjanyň Baku şäherinde Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna (YHG) agza ýurtlaryň baş prokurorlarynyň 4-nji mejlisi geçirildi. Oňa Türkmenistanyň Baş prokurorynyň orunbasary hem gatnaşdy diýip, «Report.az» habar berdi.
Çeşmäniň Azerbaýjanyň Baş prokuraturasyna salgylanyp habar bermegine görä, mejlisiň jemi boýunça Teswirnama hem-de Jarnama g...

Dowamy »

113 0
Täzelikler, 8 months ago


Türkmenistanyň wekiliýeti GDA ýurtlarynyň Içeri işler ministrleriniň Geňeşiniň mejlisine gatnaşdy

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň wekiliýeti GDA agza ýurtlaryň içeri işler ministrleriniň Geňeşiniň nobatdaky mejlisine gatnaşdy. Bu barada Özbegistanyň Içeri işler ministrliginiň halkara hyzmatdaşlygy bölümine salgylanyp, «UzDaily.uz» habar berdi.
15-nji sentýabrda Gazagystan Respublikasynyň Türküstan şäherinde geçirilen mejlise Tü...

Dowamy »

125 0
Täzelikler, 8 months ago


Bişkekde Sadyr Žaparowyň täze kitaby bilen tanyşdyryldy

Gyrgyzystanyň Milli Ylymlar akademiýasynda ýurduň Prezidenti Sadyr Žaparowyň täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy boldy, ol kitabyny «Täze Gyrgyzystany gurmagyň ýoly» diýip atlandyrdy. Bu barada «MIR 24» ýazýar.
Kitabyň üstünde döwletiň Baştutany birnäçe ýyl işledi. Neşir dört bölümden ybarat bolup, Sadyr Žaparow häzirki kynçylyklar eýýamynd...

Dowamy »

118 0
Täzelikler, 8 months ago


“Çelsi” 2023/2024-möwsümi üçin üçünji formasyny hödürledi

Londonyň “Çelsi” kluby 2023/2024-möwsümi üçin üçünji eşik formasyny hödürledi. Bu barada championat.com habar berýär.
Londonlylaryň üçünji ýa-da ätiýaçdaky egin-eşik toplumy iton gök reňkde ýerine ýetirildi. Bu toplum taýýarlananda “Çelsi” we klubuň tehniki hemaýatkäri bolan Nike kompaniýasy londonlylaryň 1905-nji ýyldan 1907-nji ýyl aralygy...

Dowamy »

80 0
Täzelikler, 8 months ago


Uaýt UFC-niň WWE bilen resmi taýdan birleşendigini habar berdi

Absolýut söweş çempionatynyň (UFC) başlygy Deýna Uaýt guramanyň WWE amerikan restling-promouşeni bilen resmi taýdan birleşendigini habar berdi we muny sport taryhynda iň uly wakalaryň biri diýip atlandyrdy. Bu barada rsport.ria.ru belleýär.
WWE we UFC birleşme prosesini sişenbe güni tamamlady. Guramalary birleşdirýän täze kompaniýa – TKO Gro...

Dowamy »

86 0
Täzelikler, 8 months ago


UEFA-nyň howandarlygyndaky oýunlar indiki hepdäniň ahyryna çenli bir minut dymyşlyk bilen başlar

Ýewropanyň Futbol assosiasiýalarynyň birleşiginiň (UEFA) howandarlygynda geçirilýän milli ýygyndylaryň we klub ýaryşlarynyň oýunlary indiki hepdäniň ahyryna çenli Marokkodaky ýertitremäniň we Liwiýadaky suw joşmasynyň pidalarynyň hatyrasyna bir minut dymyşlyk bilen başlar. Bu barada guramanyň X sosial ulgamyndaky resmi akkauntyna salgylanyp, rsport...

Dowamy »

122 0
Sport, 8 months ago


Niderlandlarda Won Goguň 2020-nji ýylda ogurlanan suraty tapyldy

Art-detektiw Artur Brand Niderlandlaryň polisiýa gullugy bilen hyzmatdaşlykda Winsent Wan Goguň üç ýyl mundan ozal ogurlanan “Nýuenende ruhanynyň bagy, ýaz” (1884-nji ýyl) suratyny gözläp tapdy. Bu barada “The Guardian” neşirine salgylanyp, runews24.ru habar berýär.
Bu surat 2020-nji ýylyň mart aýynda Amsterdamyň golaýynda ýerleşýän Singer L...

Dowamy »

78 0
Täzelikler, 8 months ago


Ispaniýanyň La Ligasy dünýädäki iň uzyn atly klubuň hemaýatkäri boldy

Ispaniýanyň La Ligasy resmi saýtynda bir sözden ybarat bolan dünýädäki iň uzyn atly uels futbol kluby bilen bir ýyllyk hemaýatkärlik şertnamasyny baglaşandygyny habar berdi. Muny rsport.ria.ru ýetirýär.
Clwb Pêl Droed Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch atly uels kluby Llanwaýr-Pullguingill obasynda ýerleşýär. Toparyň...

Dowamy »

114 0
Sport, 8 months ago


«Berkarardaky» IPEKYOL dükany harytlaryna 70% arzanlaşyk yglan etdi

Ýokary hilli zenan hem erkek aýakgaplarynyň, egin-eşikleriniň hem-de aksessuarlarynyň dürli görnüşlerini hödürleýän IPEKYOL dükany harytlaryna 70% arzanlaşyk yglan etdi.
Dükanda Türkiýäniň dürli brendleriniň harytlarynyň giň toplumy hödürlenilýär.
IPEKYOL dükany «Berkarar» söwda-dynç alyş merkeziniň 2-nji gatynda ýerleşýär.
Hab...

Dowamy »

79 0
Täzelikler, 8 months ago


Serdar Berdimuhamedow Singapuryň Prezidentini wezipesine girişmegi bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Tarman Şanmugaratnama Singapur Respublikasynyň Prezidenti wezipesine girişmegi mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny iberdi.
Serdar Berdimuhamedow şu mümkinçilikden peýdalanyp, jenap Tarman Şanmugaratnama tüýs ýürekden berk jan saglyk, gujur-gaýrat, Singapur Respublikasynyň öňe gitmegine, gülläp ösmegine gönü...

Dowamy »

83 0
Täzelikler, 8 months ago


Türkmenistanyň Gahrymany Oleg Kononenko nobatdaky gezek kosmosa uçdy. Ol rekord goýup biler

Anna güni Baýkonur kosmodromyndan uçurylan «Soýuz MS-24» kosmos gämisi Halkara kosmos stansiýasynyň rus böleginiň modulyna birikdi. Muny Roskosmosyň ýaýlymda berdi.
Kosmos gämisi arkaly stansiýa Türkmenistanyň Gahrymany, kosmos işi boýunça «Roskosmos» döwlet korporasiýasynyň tälimçi-kosmonawt-synagçysy, kosmonawtlar toparynyň serkerdesi Oleg...

Dowamy »

77 0
Täzelikler, 8 months ago


LC Waikiki-niň 1+1 aksiýasynyň gutarmagyna 2 gün galdy

LC Waikiki brendiniň Aşgabatdaky resmi dükanynyň yglan eden «1+1» aksiýasynyň tamamlanmagyna 2 gün aldy. Aksiýa 17-nji sentýabrda (17-si hem girýär) gutarar.
Aksiýa laýyklykda, dükandan islendik 1 haryt alan müşderä 2-nji haryt mugt berilýär!
Aksiýa dükandaky ähli harytlara degişli bolup, harytlaryň sany 20 MÜŇE ÝETÝÄR. Olaryň içinde...

Dowamy »

84 0
Täzelikler, 8 months ago


The UAE Ambassador handed over 270 school bags and 20 computers to the students of Döwletliler köşgi

The Ambassador of the United Arab Emirates to Turkmenistan Ahmed Al-Hameli visited the Döwletliler Köşgi Palace named after Sheikh Zayed bin Sultan Al-Nahyan on the occasion of the new academic year, reports the press service of the embassy.
During the visit, the UAE Ambassador handed over 270 school bags containing a full set of school supp...

Dowamy »

117 0
Täzelikler, 8 months ago


The largest dog in the world died from complications after surgery

The largest dog in the world, a Great Dane named Zeus, died at the age of three from complications after treatment for a malignant tumor, reported Sky News.
The 91-kilogram dog Zeus, whose height at the withers was 104 cm, and when standing on his hind legs - 2 meters 10 centimeters, was listed in the Guinness World Records as the largest do...

Dowamy »

130 0
Täzelikler, 8 months ago


Coca-Cola выпустила ограниченную серию напитка Y3000, созданного с помощью ИИ

Компания Coca-Cola совместно с искусственным интеллектом выпустила ограниченную серию культового напитка Coca-Cola Y3000 Zero Sugar, над вкусом которого поработали фанаты и ИИ, сообщают «Аргументы и Факты» со ссылкой на пресс-службу производителя.
Новая ИИ-Coca-Cola содержит меньше сахара и отличается необычным дизайном упаковки, в разработк...

Dowamy »

107 0
Täzelikler, 8 months ago


Свитер принцессы Дианы с изображением «паршивой» овцы был продан на аукционе за 1 миллион долларов

Свитер принцессы Дианы был продан на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 1,14 миллиона долларов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.
Торги открылись 31 августа, и максимальная ставка на свитер оставалась ниже 200 000 долларов до последних минут аукциона.
Sotheby's оценил стоимость вязанного лота от 50 000 до 80 000 долларов...

Dowamy »

125 0
Täzelikler, 8 months ago


В магазине NG Kutahya представлен широкий выбор сантехники и мебели для ванных комнат

Магазин NG Kutahya в Ашхабаде приглашает посетителей ознакомиться с ассортиментом сантехнических изделий и мебели, которые помогут в создании оригинального дизайна ванных комнат.
На выбор имеются ванны разных форм и размеров, биде, унитазы, смесители известных европейских брендов и проверенных производителей. Используя эту сантехнику и мебел...

Dowamy »

110 0
Täzelikler, 8 months ago