BMG-Habitatyň wekiliýeti Arkadag şäheri bilen tanyşdy

Ozal habar berşimiz ýaly, 5 — 9-njy sentýabr aralygynda Birleşen Milletler Guramasynyň Ilatly ýerler boýunça maksatnamasynyň (BMG-Habitat) wekiliýeti Türkmenistanda saparda boldy. Wekiliýet sapary barşynda birnäçe möhüm gepleşikleri geçirdiler diýip, BMG-niň Türkmenistandaky wekilhanasy habar berýär.
Mälim bolşy ýaly, wekiliýetiň düzümine Ma...

Dowamy »

110 0
Täzelikler, 8 months ago


Bütin dünýäde derýalaryň suwunyň hili ýaramazlaşýar

Bütin dünýäde howanyň adatdan daşary gyzmagy bilen baglylykda, derýalaryň suwunyň hili ýaramazlaşýar diýip, «Habar 24» ýazýar.
Niderland ekologlary ýüzlerçe derýadaky özgerişlikleri öwrenmek bilen, şeýle netijä geldiler. Olar derýalarda guraklykdyr çabga ýagyşlary netijesinde suwuň hiliniň ýaramazlaşandygyny anykladylar. Mysal üçin, güýçli g...

Dowamy »

113 0
Täzelikler, 8 months ago


«Garagum» HJ mata kysmy materiallardan dünýä bazarynda bäsdeşlige ukyply önümleri öndürýär

«Garagum» hojalyk jemgyýeti mata kysmy dokma däl materiallary we önümleri öndürijileriň hem-de eksport edijileriň bazarynda Merkezi Aziýada öňdebaryjylaryň biri bolup durýar.
Aýratyn-da, spanbonddan we meltblawndan, şeýle hem innowasion tehnologiýalary ulanyp, spanbond/meltblawn/spanbond (spanmelt) usulynda birleşdirilen materiallardan öndür...

Dowamy »

105 0
Täzelikler, 8 months ago


BAE-niň ilçisi Döwletliler köşgünde terbieýelenilýän çagalara 270 sany mekdep sumkasyny hem-de 20 sany kompýuter sowgat berdi

Birleşen Arap Emirlikleriniň Türkmenistandaky ilçisi Ahmed Al-Hameli täze okuw ýylynyň başlanmagy mynasybetli Şeýh Zaýed ben Sultan Al-Nahaýan adyndaky Döwletliler köşgüne bardy. Bu barada BAE-niň Türkmenistandaky ilçihanasynyň metbugat gullugy habar berdi.
BAE-niň ilçisi Döwletliler köşgüne saparynyň çäginde bu ýerde terbiýelenilýän çagalar...

Dowamy »

120 0
Täzelikler, 8 months ago


BAE-niň ilçisi Döwletliler köşgünde terbieýelenilýän çagalara 270 sany mekdep sumkasyny hem-de 20 sany kompýuter sowgat berdi

Birleşen Arap Emirlikleriniň Türkmenistandaky ilçisi Ahmed Al-Hameli täze okuw ýylynyň başlanmagy mynasybetli Şeýh Zaýed ben Sultan Al-Nahaýan adyndaky Döwletliler köşgüne bardy. Bu barada BAE-niň Türkmenistandaky ilçihanasynyň metbugat gullugy habar berdi.
AE-niň ilçisi Döwletliler köşgüne saparynyň çäginde bu ýerde terbiýelenilýän çagalara...

Dowamy »

122 0
Täzelikler, 8 months ago


Rowachpack: ýokary hilli türkmen çig malyndan taýýarlanan polipropilen haltalar

«Rowachpack» haryt nyşany bilen polipropilen gaplaýyş materiallarynyň önümçiligine we eksportyna ýöriteleşen «Rowachlan Galkynysh» hususy kärhanasy önümleri üçin esaslyk hökmünde iň gowy hilli çig maly – Türkmenistanyň gaýtadan işleýän senagatynda öňdebaryjy kärhana bolan Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilýän polipro...

Dowamy »

102 0
Täzelikler, 8 months ago


Duşenbede Serdar Berdimuhamedow bilen Emomali Rahmonyň arasynda ikiçäk duşuşyk geçirildi

Habar berşimiz ýaly, şu gün Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň bäşinji Konsultatiw duşuşygyna hem-de Araly halas etmegiň Halkara gaznasyny esaslandyryjy döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin Täjigistan Respublikasyna iş sapary bilen baran Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen täjik Lideri Emomali Ra...

Dowamy »

101 0
Täzelikler, 8 months ago


S.Joraýew Merkezi Aziýa döwletleriniň Ykdysady forumyna gatnaşýar

Şu gün Täjigistanyň Milli kitaphanasynda «Sanly ykdysadyýet, sanly söwda we innowasiýa» mowzugy boýunça Merkezi Aziýa döwletleriniň Ykdysady forumy öz işine başlady. Bu barada Täjigistanyň «Howar» milli habar gullugy habar berdi.
Habarda bellenilişi ýaly, foruma türkmen tarapyndan Türkmenistanyň maliýe we ykdysadyýet ministri S.Joraýew gatna...

Dowamy »

105 0
Täzelikler, 8 months ago


«Hatyra» kitabynyň dördünji jildiniň täze neşiri çapdan çykdy

«Hatyra» kitabynyň IV jildiniň gaýtadan işlenen ikinji neşirinde 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda faşizme garşy söweşlerde wepat bolan, şeýle hem dereksiz ýiten türkmen gerçekleri hatyralanýar. Bu taryhy-resminama kitaby söweşjeň, durmuş edermenligi häzirki we geljek nesiller üçin gaýduwsyzlygyň, watançylygyň nusgasyna öwrülen türk...

Dowamy »

104 0
Täzelikler, 8 months ago


Beýik Britaniýanyň Aşgabatdaky ilçihanasy UNFPA bilen täze ylalaşyk baglaşdy

Geçen hepde Beýik Britaniýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy UNFPA bilen geljek ýylda Türkmenistanda aýal-gyzlaryň hukuklaryny goramak we öňe sürmek baradaky bilelikdäki taslamany dowam etdirmek boýunça täze ylalaşyk baglaşdy.
Taslamada Mary we Daşoguz welaýatlarynda hem-de Aşgabatda adam hukuklary boýunça ýaşlar üçin maslahat geçirmeklik göz...

Dowamy »

96 0
Täzelikler, 8 months ago


«Tumar» HK üç aý garaşaryna mümkinçiligi bilen perde tikmek hyzmatlaryny hödürleýär

«Tumar» hususy kärhanasy tölegini 3 aý garaşaryna amala aşyrmak mümkinçiligi bilen islendik eskiz we dizaýn boýunça perdeleri hem-de tutlary tikmek hyzmatlaryny hödürleýär.
Sargydyň töleginiň umumy mukdarynyň 50%-ini öňünden geçirilip, galan bölegi üç aýyň içinde tölenýär.
Perde tikmek üçin matalaryň dykyz we ýagtylyk geçirmeýän, has...

Dowamy »

104 0
Täzelikler, 8 months ago


KHDR-iň Lideri Kim Çen Yn Wladimir Putin bilen duşuşdy

Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putin bilen RF-a sapar bilen baran Koreýa Halk Demokratik Respublikasynyň Lideri Kim Çen Yn Amur oblastyndaky «Wostoçnyý» kosmodromynda duşuşdylar diýip, TASS habar berdi.
Kosmodroma gezelençden soňra iki ýurduň döwlet Baştutanlary giňişleýin düzümde, şeýle-de ikiçäk gepleşikleri geçirdiler. Gepleşiklerde özara...

Dowamy »

110 0
Täzelikler, 8 months ago


Ýaponiýanyň Ministrler Kabineti täzelendi

Ýaponiýanyň Ministrler Kabineti doly düzümde iş başyndan gitdi, Premýer-ministr Fumio Kisida ministrleriň işden gitmek barada ýüztutmalaryny kabul etdi diýip, «MIR 24» habar berýär.
Ýurtda Hökümetiň täze düzümi yglan edildi, ony Ministrler Kabinetiniň Baş sekretary Hirokadzu Masuno yglan etdi.
Ýurduň daşary işler ministri wezipesine S...

Dowamy »

108 0
Täzelikler, 8 months ago


Merilin Monronyň Los-Anželesdäki öýüni ýykmazlyk kararyna gelindi

ABŞ-nyň Los-Anželes şäheriniň geňeşi merhum aktrisa Merilin Monronyň ýaşan öýüni taryhy-medeni ýadygärlik hökmünde ýykmazlyk barada karara geldi.
Aktrisa howluly öýi 1962-nji ýylda 75 müň dollara satyn alypdyr. 2023-nji ýylda öýi amerikan kompaniýalarynyň biri satyn alypdyr. Kompaniýa meýdany 270 inedördül metr bolan öýi ýykmaga rugsat sorap...

Dowamy »

99 0
Täzelikler, 8 months ago


Duşenbede Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň duşuşygy başlandy

Täjigistanyň paýtagty Duşenbe şäherinde Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň bäşinji konsultatiw duşuşygy başlandy.
Ozal habar berşimiz ýaly, Duşenbe sammitine Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow, Täjigistanyň Prezidenti Emomali Rahmon, Gazagystanyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew, Gyrgyzystanyň Prezidenti Sadyr Japarow, Özbeg...

Dowamy »

110 0
Täzelikler, 8 months ago


Türkmenistanly ilçi Astananyň häkiminiň orunbasary bilen Magtymguly Pyragynyň ýadygärliginiň gurulmagy boýunça maslahatlaşdy

Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky ilçisi Batyr Rejepow Astana şäher häkiminiň orunbasary Eset Berikul bilen duşuşdy.
Türkmen diplomatik wekilhanasynyň metbugat gullugynyň habaryna görä, Astanada bolan duşuşykda taraplar Gazagystanyň paýtagtynda türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyraga ýadygärlik gurmak meselesini ara alyp masla...

Dowamy »

87 0
Täzelikler, 8 months ago


Merkezi Aziýa döwletleriniň zenanlarynyň dialogyna gatnaşýan türkmen wekiliýetiniň agzalary Täjigistanyň Milli muzeýine baryp gördüler

Ozal habar berşimiz ýaly, Täjigistanyň paýtagty Duşenbe şäherinde Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň bäşinji konsultatiw duşuşygynyň we Araly halas etmegiň Halkara gaznasyny esaslandyryjy döwletleriň Baştutanlarynyň geňeşiniň mejlisiniň çäginde Merkezi Aziýa döwletleriniň ýokary wezipeli zenanlarynyň gepleşikleriniň sebitleýin duşuşygy geç...

Dowamy »

109 0
Täzelikler, 8 months ago


Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow täze tehnologiýalar boýunça Merkezi Aziýa ýurtlarynyň geňeşini döretmegi teklip etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Täze tehnologiýalar boýunça Merkezi Aziýa ýurtlarynyň geňeşini döretmegi teklip etdi.
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň bäşinji konsultatiw duşuşygynda eden çykyşynda sebitiň ýurtlarynyň ykdysadyýetine aç-açan innowasiýa häsiýetini bermegi w...

Dowamy »

115 0
Täzelikler, 8 months ago


Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Energetika dialogyny döretmek teklibi öňe sürüldi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Duşenbe şäherinde geçirilen Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň bäşinji konsultatiw duşuşygynda eden çykyşynda energetikanyň Merkezi Aziýa döwletleriniň ykdysadyýetiniň beýleki bir esasy ugry bolup durýandygyny aýtdy.
«Häzirki wagtda sebitiň içindäki islegleri kanagatlandyrmaga, şeýle h...

Dowamy »

100 0
Täzelikler, 8 months ago


Serdar Berdimuhamedow BMG-niň Baş Assambleýanyň 78-nji sessiýasynda Türkmenistanyň öňe sürjek başlangyçlaryny beýan etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Duşenbe şäherinde geçirilen Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň bäşinji konsultatiw duşuşygynda Türkmenistanyň BMG-niň Baş Assambleýanyň 78-nji sessiýasynda dünýä bileleşiginiň garamagyna birnäçe başlangyçlary, şol sanda Merkezi Aziýany ösdürmek bilen gönüden-göni bagly başlangyçlary teklip et...

Dowamy »

119 0
Täzelikler, 8 months ago


Türkmenistanyň Prezidenti Merkezi Aziýa Söwda palatasyny döretmekligi teklip etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Merkezi Aziýa Söwda palatasyny döretmekligi teklip etdi. Bu barada TDH agentligi habar berýär.
Bellenilişi ýaly, Prezident Serdar Berdimuhamedow Duşenbe şäherinde geçirilen Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň bäşinji konsultatiw duşuşygynda eden çykyşynda sebitiň ýurtlarynyň arasynda sö...

Dowamy »

97 0
Täzelikler, 8 months ago


Türkmenistanyň Prezidenti Merkezi Aziýa ulag-logistika platformasyny işe girizmegi teklip etdi

Türkmenistanyň Serdar Berdimuhamedow Duşenbe şäherinde geçirilen Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň bäşinji konsultatiw duşuşygynda eden çykyşynda Merkezi Aziýa ulag-logistika platformasyny işe girizmegi teklip etdi. Bu barada TDH agentligi habar berýär.
Türkmenistanyň döwlet Baştutanynyň belleýşi ýaly, ulag ulgamy hyzmatdaşlygyň st...

Dowamy »

96 0
Täzelikler, 8 months ago


Meksikada başga planetalylaryň galyndylary bilen tanyşdyryldy

Meksikanyň Parlamentiniň näbelli uçýan obýektlere bagyşlanan mejlisleriniň birinde başga planetalylaryň mumyýa edilen galyndylary görkezildi diýip, «Rambler.ru» habar berdi.
Hünärmenler galyndylary Perudaky Naska şäherinden tapypdyrlar, gazuw-agtaryşlar wagtynda daşa dönen suwotularyň gatlagynda olaryň üstünden barlypdyr. Ol ýerde 14 başga p...

Dowamy »

95 0
Täzelikler, 8 months ago


Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty olimpiada geçirer

2023-nji ýylyň 19-20-nji sentýabrynda Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynda kompýuter grafikasy we elektrotehnika dersleri boýunça ýurduň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda ders bäsleşikleri geçiriler.
«Türkmenistan: Altyn asyr» elektron saýtynda berilýän maglumatlara görä, bäsleşikler Aşgabat şäherinde ýerleşýän ýokar...

Dowamy »

187 0
Bilim, 8 months ago


Türkmenistanyň Prezidenti Merkezi Aziýanyň haryt öndürijileriniň sergisine baryp gördi

Türkmenistanyň Prezidenti Duşenbe şäherine iş saparynyň çäginde Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň bäşinji Konsultatiw duşuşygy bilen gabat gelýän Merkezi Aziýanyň haryt öndürijileriniň sergisine baryp gördi. Sergide türkmen haryt öndürijileriniň hem köp dürli önümleri ýerleşdirilipdir.
Türkmenistanyň, Gazagystanyň, Täjigistanyň, Öz...

Dowamy »

99 0
Täzelikler, 8 months ago