Täze Nissan Pathfinder çykdy

Geçen ýylyň aprelinde 2023-nji ýylda geçirilen Şanhaý awtoulag sergisinde ilkinji gezek çykan Nissan Pathfinder konsepti seriýalaýyn çykýan ulaga öwrüldi, muňa Hytaýyň Senagat we maglumat tehnologiýasy ministrligi tarapyndan ýaýradylan suratlar şaýatlyk edýär. Wsedorožnik Amerikanyň Nissan Pathfinder-inden düýpgöter tapawutlanýar, önümçilik bolsa D...

Dowamy »

139 0
Tehnologiýa, 8 months ago


Doňzuň böwregi jansyz adama oturdylandan soň 2 aýlap işledi. Bu rekord

Amerikaly hirurglar tarapyndan geçirilen synagyň dowamynda genetiki taýdan üýtgedilen doňuzdan göçürilen böwrek ölen adamyň bedeninde 61 günläp işledi. Bu habar Nýu-Ýork uniwersitetiniň lukmançylyk merkeziniň web sahypasynda çap edildi.
Bu şu wagta çenli iň uzak resminamalaşdyrylan ýagdaý. Beýnisi ölen diýlip yglan edilen 58 ýaşly hassada ga...

Dowamy »

101 0
Täzelikler, 8 months ago


Toyota elektrikli awtoulaglar üçin zarýady 1200 kilometre ýetýän batareýalary çykarar

Toyota öz elektrik awtoulaglary üçin batareýalary kämilleşdirmek boýunça meýilnamalaryny mälim etdi. Häzirki wagtda bu strategiýa onýyllygyň ahyryna çenli göz öňünde tutulan we iň soňky tapgyrda Toyota zarýady 1200 kilometre ýetýän batareýalary işläp taýýarlamagy meýilleşdirýär. Şeýlelikde, ilkinji kämilleşdirilen batareýalar eýýäm 2026-njy ýyld...

Dowamy »

139 0
Tehnologiýa, 8 months ago


Porsche Taycan kötele çykmakda ýene bir gezek Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi

Porsche kompaniýasy Taýcan elektrik ulagy tarapyndan goýlan täze rekordy yglan etdi. Uniwersal Cross Turismo 10 günde 5,5 kilometrden gowrak belentlige çykmagy başardy. Dünýäde hiç bir elektrik ulagynyň bir syýahatda beýiklige çykmakda beýle üýtgeşmäni başdan geçirmändigi nygtalýar.
Syýahat Hytaýyň Aýding kölüniň iň pes nokadyndan başlandy w...

Dowamy »

102 0
Täzelikler, 8 months ago


IPhone 15 islendik USB-C kabelini goldaýar

iPhone 15 hödürlenmezden ozal, hünärmenler we ulanyjylar Apple -iň geljekki smartfonlaryň zarýad berilmegini asyl USB-C kabelleri bilen çäklendirer öýdüp gorkýardylar. Bu şuňa meňzeş birleşdirijisi bolan adaty simleriň diňe zarýad bermek üçin däl, eýsem ýakyn geljekdäki enjamlara maglumat geçirmek üçin hem amatly bolmajakdygyny aňladardy.
Ar...

Dowamy »

117 0
Tehnologiýa, 8 months ago


21-nji sentýabrda Türkmenistanda maliýe ulgamynda innowasiýalara bagyşlanan ylmy-amaly maslahat geçiriler

21-nji sentýabrda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli «Senagat — innowasiýa modeli ýurdumyzyň esasy strategiki ugry» atly ylmy-amaly maslahat geçiriler. Oňa taýýarlyk görlüşi barada wise-premýer H.Geldimyradow şenbe güni Hökümet mejlisiniň barşynda hasabat berdi.
Bellenilişi ýaly, bu forumy Maliýe we ykdysadyýet ministrli...

Dowamy »

90 0
Täzelikler, 8 months ago


Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi guralar

Türkmenistanyň Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli ýurdumyzyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi guralar. Bu ugurda alnyp barylýan işler barada wise-premýer B.Atdaýew Hökümet mejlisiniň barşynda hasabat berdi.
Sergide döwlet we jemgyýetçilik durmuşynyň ähli ugurlarynda amala aşyrylýan özgertmeler, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini mundan beýläk...

Dowamy »

87 0
Täzelikler, 8 months ago


Oktýabrda Arkadag şäherinde Merkezi Aziýa döwletleriniň gatnaşmagynda kinofestiwal geçiriler

14-15-nji oktýabrda Arkadag şäherinde Merkezi Aziýa döwletleriniň gatnaşmagynda «Arkadagyň säheri» atly kinofestiwaly geçirmek meýilleşdirilýär. Bu barada wise-premýer M.Mämmedowa Hökümet mejlisiniň barşynda habar berdi.
Kinofestiwalyň esasy maksady ýaş zehinleri ýüze çykarmakdan, türkmen kino sungatyny ösdürmekden, ösüp gelýän ýaş nesli wat...

Dowamy »

88 0
Täzelikler, 8 months ago


8-9-njy oktýabrda Türkmenistan boýunça bedenterbiýe-sport çäreleri guralar

8-9-njy oktýabrda tutuş ýurdumyzda «Türkmenistan – bagtyýar, sagdyn we ruhubelent ýaşlaryň ýurdy» atly şygar bilen bedenterbiýe-sport we sagdyn durmuş çärelerini guramak meýilleşdirilýär.
Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň gününe gabatlanyp geçiriljek bu çärelere görülýän taýýarlyk işleri barada wise-premýer N.Amannepesow Höküme...

Dowamy »

114 0
Sport, 8 months ago


10-12-nji oktýabrda saglygy goraýyş, bilim, ylym we sport ulgamlarynyň halkara sergisi geçiriler

10-12-nji oktýabrda Söwda-senagat edarasynda milli saglygy goraýyş, bilim, ylym we sport ulgamlarynda gazanylanlara bagyşlanan halkara sergi we ylmy maslahat guralar. Bu barada wise-premýer N.Amannepesow Hökümet mejlisiniň barşynda habar berdi.
Her ýyl geçirilýän sergä derman we saglygy goraýyş maksatly serişdeleri, lukmançylyk we sport enja...

Dowamy »

88 0
Täzelikler, 8 months ago


Serdar Berdimuhamedow 17-20-nji sentýabrda Nýu-Ýorka iş saparyny amala aşyrar

Prezident Serdar Berdimuhamedow 17 — 20-nji sentýabr aralygynda Nýu-Ýork şäherine iş saparyny amala aşyrar. Bu barada şenbe güni Hökümet mejlisiniň barşynda habar berildi.
Mejlisiň barşynda wise-premýer, daşary işler ministri R.Meredowyň habar bermegine görä, Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda Türkmenistanyň wekiliýeti Birleşen Milletle...

Dowamy »

89 0
Täzelikler, 8 months ago


Serdar Berdimuhamedow Nýu-Ýorkda BMG-niň Baş sekretary bilen duşuşar

Prezident Serdar Berdimuhamedow 17 — 20-nji sentýabrda Nýu-Ýork şäherine iş saparynyň çäklerinde Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 78-nji mejlisiniň işine, şeýle hem Merkezi Aziýa ýurtlary bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň «С5+1» görnüşdäki köptaraplaýyn hyzmatdaşlygynyň birinji duşuşygyna gatnaşmagy meýilleşdirilýär. Şunuň bil...

Dowamy »

83 0
Täzelikler, 8 months ago


Türkmenistanyň birnäçe etrap-şäherleriniň degişli demir ýol menzillerinde döwrebap binalar gurlar

Mary welaýatynyň Baýramaly şäherinde, Ahal welaýatynyň Kaka we Bäherden etraplarynda hem-de Balkan welaýatynyň Balkanabat şäherinde degişli demir ýol menzillerinde döwrebap binalary gurmak meýilleşdirilýär. Bu barada Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew Hökümet mejlisiniň barşynda habar berd...

Dowamy »

85 0
Täzelikler, 8 months ago


Türkmenistanda Liwiýada bolup geçen suw joşgunynyň pidalary ýatlanyldy

Aşgabatda Liwiýa döwletinde bolup geçen weýrançylykly suw joşgunynyň pidalary ýatlanyldy. Liwiýanyň Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmenistandaky býurosynyň guramagynda geçirilen matam çäresine Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýew, daşary ýurtlaryň ýurdumyzdaky wekilhanalarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin...

Dowamy »

100 0
Täzelikler, 8 months ago


Türkmenistanda harby gulluga güýzki çagyryş möwsümi başlandy

Prezident Serdar Berdimuhamedow «Çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinden, beýleki goşunlaryndan we harby edaralaryndan harby gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gulluga nobatdaky çagyrylyşy hakynda» Permana gol çekdi. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.
...

Dowamy »

88 0
Täzelikler, 8 months ago


Bilim ministrligi Türkiýede bilim alýan türkmenistanlylara bildiriş etdi

Türkmenistanyň Bilim ministrligi Türkiýäniň ýokary okuw mekdepleriniň diplomlaryny ykrar etdirmek üçin edilmeli işler barada habar berýär. Muny ORIENT agentligi ýetirýär.
Türkiýe Respublikasynyň hünär bilim edaralaryny tamamlan Türkmenistanyň raýatlary hünär bilimi hakyndaky resminamalarynyň Türkmenistanda ykrar edilmegi üçin, ilki berlen hü...

Dowamy »

168 0
Bilim, 8 months ago


More than 92 thousand people over 100 years old live in Japan

The number of centenarians in the Land of the Rising Sun has been growing for more than 50 years in a row. According to the Ministry of Health, Labor and Welfare, the number of Japanese over the age of 100 reached 92 139 citizens for the first time. This year alone, there are one and a half thousand more people over 100 years old in Japan. Moreover...

Dowamy »

126 0
Täzelikler, 8 months ago


The sale of tickets for the first home match of “Ahal” in the AFC Champions League has started in Ashgabat

The sale of tickets has started for the match of the 1st round of the AFC Champions League 2023/24 between the Turkmen “Ahal” and the Saudi “Al Feiha”.
Tickets for the match “Ahal” – “Al-Feiha” are sold daily at the box office of the Ashgabat stadium from 8:00 to 21:00. Cost – 30 manats.
Let us remind that the champion of Turkmenistan...

Dowamy »

119 0
Täzelikler, 8 months ago


“Bayern” and “Bayer” played a draw in the 4th round of the Bundesliga

In the match of the fourth round of the German football championship, “Bayern” Munich played a draw with “Bayer” Leverkusen with a score of 2:2.
The meeting at the “Allianz Arena” turned out to be equal and interesting. “Bayern” opened the scoring in the seventh minute when Harry Kane took advantage of a mistake by the visitors' defence. How...

Dowamy »

158 0
Sport, 8 months ago


В Ашхабаде почтили память жертв разрушительного наводнения в Ливии

В Ливийском Бюро по экономическому сотрудничеству в Туркменистане почтили память жертв разрушительного наводнения в Ливии. В мероприятии приняли участие заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев, главы дипломатических представительств, аккредитованных в стране, представители общественных и международных организаций, СМИ.
...

Dowamy »

113 0
Täzelikler, 8 months ago


В Белграде стартует чемпионат мира по спортивной борьбе с участием сборной Туркменистана

Чемпионат мира по спортивной борьбе, в котором примут участие туркменские борцы вольного стиля, начнется в Белграде. Первые поединки пройдут 16 сентября, завершится турнир 24 сентября.
В рамках соревнований пройдут турниры по вольной, греко-римской и женской борьбе. Всего на турнире будет разыграно 30 комплектов наград, а финальные схватки в...

Dowamy »

148 0
Sport, 8 months ago


Стал известен состав сборной Туркменистана для участия в Азиатских Играх в Китае

Определился состав сборной Туркменистана для участия в Азиатских Играх в Ханчжоу (Китай) с 23 сентября по 8 октября. Всего в Азиатских Играх примут участие спортсмены из более сорока стран.
Туркменистан представят 104 человека. Это спортсмены, тренеры, медицинский персонал, и представители пресс-службы.
Всего в программу Азиатских Игр...

Dowamy »

148 0
Sport, 8 months ago


В Туркменистане идет работа над картами сейсмического районирования городов Аркадаг и Балканабат

Над созданием карт сейсмического районирования городов Аркадаг и Балканабат работают специалисты Института сейсмологии и физики атмосферы Академии наук Туркменистана. Об этом было заявлено делегацией Института на Международной конференции «Наука и технологии для устойчивого развития - 2023» в Токио, Япония.
Впоследствии данные карты будут ут...

Dowamy »

116 0
Täzelikler, 8 months ago


Daşoguz welaýatynda pagta ýygymyna girişildi

Şu gün Türkmenistanyň demirgazyk sebitinde — Daşoguz welaýatynda pagta ýygymy möwsümi­ne badalga berildi. "«Watan» habarlar geple­şiginde habar berlişi­ ýaly, şu ýyl welaýatda senagat üçin gymmatly çig mal bolan pagtanyň bol hasyly ýetişdirildi. Prezident Serd­ar Berdimuhamedowyň a­k patasy bilen, bu jogapkärli möwsüme girişilmegi mynasybetli, wela...

Dowamy »

99 0
Täzelikler, 8 months ago


Aşgabatly maşgala bir günde dört doglan güni belleýär

16-njy sentýabr — Türkmen döwlet medeniýet institutynyň talyby, aşgabatly meşhur DJ Didar Gylyjowyň durmuşynda aýratyn wajyp gün. Onuň doglan güni gelni Maýsanyň doglan güni bilen gabat gelýär. Üstesine-de, olaryň aralary iki ýaş bolan ogullary —2019-njy ýylda doglan Mustafanyň hem-de 2021-nji ýylda dünýä inen Ýazmyradyň hem doglan günleri şol bir...

Dowamy »

118 0
Täzelikler, 8 months ago