ÝEKEJÄM üçin ýörite gutlag🥳🥳🥳
Talyplar.com saýtymyzyñ ýekejesi doglan günüñiz bilen tüýs ýüregimden gutlaýan. Ýeneki ýyllarda hem şeýdip doglan günüñizi gutlamak miýesser etsin.
Iki bilen size jan saglyk arzuw etmäge rugsat beriñ!
Soñundanam ýaşyñyz uzyn bolmagyny arzuw edýän!!!
Her säher bilen dogýan gün size bagt, şatlyk, rowaçlyk, rysgal getirsin Güljeren!
Bagtly durmuş, abadan ýaşaýyş, gülüp duran ýüz, jübi doly pul bolsun :)
Aklyñyza sygmajak BAGT ömrüñize sygsyn!!!
2022 ýyl durmuşyñyzda iñ ajaýyp ýyllaryñ biri bolsun. Ajylyga ýüzüñiz düşmezligi, gybatdan, töhmetden, azapdan, otdan, suwdan, beladan, beterden, gahardan, imansyzlykdan, şeýtan oýunlaryndan Beýik biribaryñ özi penasynda aman saklamagyny dileýän Güljeren!!!!
Täze ýaşyñyz gutly bolsun! Ýanýoldaşyñyz bilen bileje bagtly döwran sürüñ. Güler ýüziñiz hiç wagt solmasyn Ýekejäm.
Gutlamak bilen uýajygyñyz Şirhanowa Gülçeşme
3.11.2021 0:00

Täzelikler, Xyivenia tarapyndan 2 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir