Bugün adaty günlerden tapawutly bir gün. Sebäbi bu gün talyplar.com saýtynyñ agzasy bolan @AndroidHacker-iñ doglan güni ýagny Rejep aga 😊
Doglan günüñiz bilen özümiñ adymdan tüýs ýüregimden gutlaýan! Ýaşyñyz uzyn bolsun!!! Güler ýüzüñiz hemişe Bagtdan dolup dursun! Işiñizde belent sepgitlere ýetmegiñizi arzuw etýän! Durmuşyñyzda hiç hili kynçylyklar duş gelmesin, geläýende-de olary öz gujur-gaýratyñyz bilen ýeñmek miýesser etsin!
 Esasy zat jan saglyk! Janyñyz sag bolsun! Uzak ýaşañ! Täze ýaşyñyz gutly bolsun🎉🎉🎉🎉🎉
Ine size beren wadamyñ üstünden hem çykdym söz berişim ýaly @AndroidHacker 😊😊 Gutlamak bilen yagny men:Xyivenia agza
Galan gutlaglary agzalarymyzdan eşideli
20.11.2021 0:00

Täzelikler, Xyivenia tarapyndan 2 weeks ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir