Ваше здоровье и будущее в Ваших руках или о том, какой вред может нанести тату

Сейчас считается модным украшать себя различными надписями и рисунками. Но не спешите гнаться за быстро меняющимися веяниями моды. Перед тем как поддаваться мимолетному желанию, следует хорошо подумать и взвесить все «за» и «против» нанесения тату.

Как оказалось, «плюсов» у татуировки очень мало. Вы не получите ничего положительного...

Dowamy »

606 3
Täzelikler, 1 year ago


Aziýada ýapylyşy foto blog


Dowamyny okamak üçin basyň!

Dowamy »

874 0
Köneler, 2 years ago


Ahmad Al-Fahad Al-Sabah hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy V Aziýa oýunlaryny üstünlikli geçirmegi bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen paýtagtynda bolýan Aziýanyň Olimpiýa geňeşiniň (AOG) prezidenti şeýh Ahmad Al-Fahad Al-Sabahy kabul etdi.

AOG-nyň ýolbaşçysy mähirli kabul edilendigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk sözlerini beýan edip, döwlet Baştutanymyzy Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça Aşgabatda ge...

Dowamy »

705 0
Köneler, 2 years ago


26.09.2017-nji ýyl. Olimpia şäherçesi (FOTO BLOG)

Çeşme: nexttm.com

Dowamy »

761 0
Köneler, 2 years ago


TÜRGENLERIMIZIŇ ŞOWLY ÄDIMLERI

Şan-şöhrata beslenen geçmişli gadymy halkymyz Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna belent buýsanç bilen “Hoş geldiň, Aziada!” diýip, bu taryhy wakany çäksiz guwanç bilen garşylady. Şeýlelikde, “Aşgabat 2017-ä” ak pata berildi. Hiç haçan ýatdan çykmajak, tolgundyryjy şatlyk-şagalaňa beslenen V Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasy...

Dowamy »

628 0
Köneler, 2 years ago


ILKINJI MEDALLARYŇ BUÝSANJY

Şu günler gadymy türkmen halky taryhy wakanyň—Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň şaýady bolýar. Gözel paýtagtymyz Aşgabat şäherinde ýatdan çykmajak şatlyk-şagalaňa beslenip geçirilen “Aşgabat 2017-niň” açylyş dabarasy bu şanly wakany äleme buşlady. Bu dabara V Aziýa oýunlarynyň dünýä sportunda iňňän uly orny eýeleýändigi b...

Dowamy »

600 0
Köneler, 2 years ago


ALTYN MEDALLARYŇ EÝESI

Ýurdumyzyň paýtagty gözel Aşgabatda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary uly ruhubelentlik ýagdaýynda başlandy. Türgenlerimiz ýaryşyň ilkinji günlerini hem uly ýeňişlere beslediler. Ýurdumyz boýunça ilkinji gazanylan altyn medallara biziň welaýatymyzdan ezber pälwan gyzlar Laçyn Badaglyýewa bilen Zuhra Madraimowa dagynyň goşand...

Dowamy »

662 0
Köneler, 2 years ago


HALKYMYZY GUWANDYRÝAR

Häzirki döwürde ýurdumyzda sport bilen meşgullanmak giňden ýaýbaňlandyryldy. Eziz Diýarymyzyň paýtagty ak şäherimiz Aşgabatda geçiriljýän Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary buýsançly wakalara, şatlyk-şowhuna beslenýär. Dünýä ýüzüni dost-doganlyga çagyrýan Aziadada sportuň dürli görnüşleri boýunça ýaryşlaryň giň gerim almagy,...

Dowamy »

576 0
Köneler, 2 years ago


HALKYMYZY GUWANDYRÝAR

Häzirki döwürde ýurdumyzda sport bilen meşgullanmak giňden ýaýbaňlandyryldy. Eziz Diýarymyzyň paýtagty ak şäherimiz Aşgabatda geçiriljýän Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary buýsançly wakalara, şatlyk-şowhuna beslenýär. Dünýä ýüzüni dost-doganlyga çagyrýan Aziadada sportuň dürli görnüşleri boýunça ýaryşlaryň giň gerim almagy,...

Dowamy »

566 0
Köneler, 2 years ago


TARYHY WAKA

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary gyzgalaňly dowam edýär. “Aşgabat 2017-niň” açylyş dabarasyna teleýaýlymda tomaşa etmek ýatdan çykmajak täsir galdyryp, kalplarymyza nur çaýdy. Sebäbi, kemsiz taýýarlykly gelnen bu iri halkara ýaryşy bütin dünýäde uly gyzyklanma döredýär.
Baýramçylyk lybasy göreni haýrana goýýan ak şäh...

Dowamy »

565 0
Köneler, 2 years ago


TÜRGENLERIMIZE BUÝSANÝARYS

Olimpiýa şäherçesinde geçirilýän Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary eziz Diýarymyzyň halkara derejesindäki abraýyny has-da belende göterdi. V Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasynda watandaşlarymyzy, gadyrly myhmanlarymyzy, halkara sport jemgyýetçiligini tüýs ýürekden gutlap, oýunlaryň başlanmagyna badalga berdi we Aziadanyň ala...

Dowamy »

580 0
Köneler, 2 years ago


TÄZE ÝEŇIŞLERE TARAPV Aziýa oýunlary şu günler mermer paýtagtymyz Aşgabatda gyzgalaňly ýagdaýda dowam edýär. Bu ýaryşlarda türkmen türgenlerimiziň gazanýan üstünlikleri bütin halkymyzy guwandyrýar we buýsandyrýar. Merdana türgenlerimiziň üstünlikli çykyş edip, birinji orny eýeläp gelmegi türkmen sportunyň abraýynyň dünýä derejesinde has belende galýand...

Dowamy »

703 0
Köneler, 2 years ago


Köýtendag etrabynyň şöhratly pälwanlaryHormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurt baştutanlygyna gelen ilkinji günlerinden başlap ýurtda sporty ösdürmek, oňa höweslendirmek we çekmek boýunça aýratyn üns berýär. Bu bolsa ýaşlaryň sporta bolan höwesi we söýgüsi gün-günden artýar. Hormatly Prezidentimiziň sporty ösdürmek boýunça tagallalary esasynda biziň etraby...

Dowamy »

750 0
Köneler, 2 years ago


«Ýeňijilеrimiz-Biziň buýsаnjymyz»

Mеn, Mаgtymguly аdyndаky ýaşlаr gurаmаsynyň Türkmеnbаşy şähеr gеňеşiniň hünärmеni Bаgtygül Mämmеtnurоwа. Eýýäm näçе gün bäri pаýtаgtymyz Аşgаbаt şähеrindе Ýapyk binаlаrdа wе söwеş sungаty bоýunça V Аziа оýunlаry dоwаm edýär. Dürli ugurlаr bоýunçа оýunlаryň gidişi ýurdumyzyň wе bаşgаdа birnäçе döwlеtlеriň tеlеýaýlymlаryndа gyzgyny bilеn göni ýaýlymd...

Dowamy »

563 0
Köneler, 2 years ago


Aşgabat 2017 oýunlarynyň altynjy güni üçin surat galereýasy hem-de gündelik hasabat (FOTO)


Uly göwrümli sport ýaryşlarynyň aglabasynyň geçirilen Aşgabat 2017 oýunlarynyň altynjy güni täsirli wakalara juda baý boldy. Ýaryşlaryň altynjy güni Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň kulminasiýasy bolup, Aşgabat şäheriniň çäginde jemi 13 sany sport çempionatlary birbada geçirildi.
Ýokary guramaçylykly amal...

Dowamy »

607 0
Köneler, 2 years ago


Gündelik maglumat: 22-nji sentýabr, anna güni


Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynda sportuň gysga aralyga ýüzmek görnüşi boýunça ýaryşy 22-nji sentýabr, anna güni başlaýar.
Ajaýyp Olimpiýa suw toplumy ýokary derejeli ýaryşlary geçirmek üçin örän amatly desgadyr. Ýaş türgenler howuzda özüni synamak we tejribesini artdyrmak üçin ýüzýän bolsa, bir sany taýlan...

Dowamy »

578 0
Köneler, 2 years ago


Ispan tälimçileri Eýranyň toparynyň çempionlygyny elinden almak isleýär


Eýran Yslam Respublikasynyň öňki geçirilen ýaryşlarda dört gezek çempion bolan futzal topary şu ýaryşyň öňdebaryjy toparlarynyň biri bolup durýar. Emma olaryň garşysyna çykjak ispan “basypalyjylary” hem öz umydyny ýitirmeýär.
Ispaniýaly üç dost, ýagny Taýland ýygyndy toparynyň tälimçisi Hoze Maria Pazos Mendes, Wýetnam ýygyndy topary...

Dowamy »

595 0
Köneler, 2 years ago


Ýüzüjiler Aşgabat 2017 oýunlarynda şowly çykyş etmäge taýýarlanýar

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň çäginde geçirilýän gysga aralyga ýüzmek boýunça ýaryşlaryň dört gününiň dowamynda uly-kiçi ähli tomaşaçylara öz ukyplaryny görkezmäge ýüzüjilere uly mümkinçilik berler.
Olimpiýa suw toplumynda geçiriljek ýaryşda Gonkongdan jemi 26 türgen gatnaşar. Ýeri gelende aýtsak, gonkongly...

Dowamy »

548 0
Köneler, 2 years ago


Türkmenistanyň basketbol boýunça zenanlar ýygyndy toparynyň kapitany Gökowa altyn medaly eýelemegi maksat edinýär

Türkmenistanyň 3x3 basketbol boýunça zenanlar ýygyndysynyň kapitany Aýna Gökowanyň ýeke täk maksady altyn medaly gazanmak. Olar bu ynam bilen 3x3 basketbol oýnunyň çärýek finalyna ýetdiler. Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynda türkmen basketbolçylary Eýran Yslam Respublikasynyň ýygyndysynyň garşysyna oýnarlar.
23-nj...

Dowamy »

558 0
Köneler, 2 years ago


Futbola üýşeliň

Talyplar.com-yň agzalaryndan Aşgabatly talyplar barmy? Futbola üýşseňiz aýdyň. Aziada geçensoň menem barjak. Gurnajak ýokmyka

Dowamy »

556 0
Köneler, 3 years ago


Şägirt halypadan ozdurdy ýa-da Bekdurdyýew tälimçisinden ökde çykdy


Türkmenistanly Ibabekir Bekdurdyýew özüniň bilýard sporty boýunça rus piramidasy boýunça erkin usulyň şahsy final ýaryşynda garşydaşyndan üstün çykmagynyň sebäbini ökde tälimçisiniň geçen türgenleşikleriniň täsiri diýip hasaplaýar. Ýeri gelende aýtsak, Ibabekiriň garşydaşy bolan Ýernar Çimbaýew ençeme wagtdan bäri onuň tälimçisi bolup gelýä...

Dowamy »

596 0
Köneler, 3 years ago


Guşakly göreş boýunça tälimçi Garajaýew ýaryşlaryň üçünji gününde gazak göreşi hem-de pahlawani tapgyrlarynda güýçli garşydaşlaryň bolmagyna garaşýar


Aşgabat 2017 ady bilen dünýä dolan Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň çäginde görlen göreşlerden gazak göreşi hem-de pahlawani guşakly göreş sport ugrunyň beýleki görnüşlerinden has-da tapawutlanýar.
Başa-baş söweş sungaty toplumynda hepdäniň penşenbe güni, ýagny 21-nji sentýabrda guşakly göreş sporty ýokar...

Dowamy »

611 0
Köneler, 3 years ago


Gündelik hasabat: 21-nji sentýabr, hepdäniň penşenbe güni


Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary döwründe iň gyzgalaňly hem-de oýunlaryň tertipnamasyna laýyklykda iň köp ýaryşlaryň geçiriljek güni hepdäniň penşenbe güni, ýagny 21-nji sentýabrdyr.
Penşenbe güni 13 sany sport ugry boýunça ýaryşlar bolup, olaryň üçüsi – atly sport (konkur), bowling hem-de küşt boýunça ýaryşl...

Dowamy »

594 0
Köneler, 3 years ago


Azerbaýjanyň Türkmenistandaky ozalky Ilçisi Wahdat Sultan-zade sport baýramyndan galan täsirler barada gürrüň berýär

„Aşgabat 2017“ Oýunlarynyň açylyş dabarasyna çagyrylan myhmanlaryň arasynda öz wekilçilik eden döwletleri bilen Türkmenistanyň arasynda ynanşykly gatnaşyklary ýola goýmaga we köpugurly hyzmatdaşlygy giňeltmäge uly goşant goşan daşary ýurtly diplomatlar-da bar. Olaryň biri-de Azerbaýjan Respublikasiniň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Wahdat...

Dowamy »

580 0
Köneler, 3 years ago


Pygy Baýramdurdyýew: Oýunlar ýurdumyzyň beýik gazananlaryny alamatlandyrýar

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň alawyny ýakmak ynanylan , Türkmenistanyň at gazanan atşynasy, “Galkynyş” milli at üstündäki oýunlar toparynyň ýolbaşçysy Pygy Baýramdurdyýew interwýu berdi:
- Türkmenleriň taryhy ahalteke bedewi bilen aýrylmaz baglydyr.Türkmenler: “Atym – ganatym” diýýär. Bedew – türkmenleriň gana...

Dowamy »

564 0
Köneler, 3 years ago