ey saherin sergin yeli. Sen men yarymyn nirededigini bilyanmi? Aytsana men ony gozleyan. Heyde oz yaryndan oyke edip gidibermek bolarmy. Ol bilyara men onsuz yasap bilmen. Ejiz gowram muna artyk cydamaz.saherin hostap howasy sen nahili bagtly. Sen hazir gidersinde men yarymy yuzuni opersin saclaryny men bolup cozlarsin. Senden hayysym sol pursat on gulagna men ony soyyandigimi aytsana.yalnyslarymyn gabanjanlyklarymyn ahlisinin dine men erkimi alan soygi zerarlydygyny ol bir bilsedi. Seyle ajap perini yitirmezlik ony ozgelerden goramak niyetim yarymyn gownune oyke getirdi. Ol gozlerimden ucdyda gidiberdi. Indi nace agtarsam hem ony tapamok. On meni bagyslajagyny bilsem perhat deyin dagam yarjak, hemra deyin yurdymy taslajak, kerem bolup ataslara yanjak,tahyr bolup deryada akjak,meznun kimin oz janymdanam gecjek. Dan saz berende dileglen kabul bolyan cagy diyaler. Belki menem dilegim kabul bolar diyip her saher dogada. Sizem dogada bolun awtor: bibisara

Köneler, tekegyzytatyana tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir