%d%aHz. Pygamberimiz sallallahy aleýhi wesellem:%d%a%d%a“Aýallar bilen salyhatly gatnaşykda boluň, sabyrly hereket ediň, çünki aýal gapyrga süňkünden ýaradylandyr. Bu süňk egridir. Ony düzeltmäge çalyşsaň, döwersiň, öz erkine goýberseň-de şol egriligine galar”.%d%a“Ymmatyma kynçylyk bolmajagyny bilsedim, onda olara her namazda miswak ulanmakylyryny emir ederdim”.%d%a“Sizden biri erbetlige duş gelen wagty ony eli bilen gaýtarsyn. Oňa güýji ýetmese, dili bilen onuň erbetdigini aýtsyn. Muňa-da güýji ýetmese, ýürekden ol işi, ýagdaýy ýigrensin. Munuň soňkusy imanyň iň pes derejesidir”.%d%a“Ýadynda Kurandan hiç hili aýat bolmadyk bir kişi haraba dönen bir öý kimindir”.%d%a“Kuranyň haram eden zatlaryny halal hasaplan kişiniň Kurana ynanmadygydyr”.%d%a“Kurandan bir harp okan birisi bir hasene (ýagşylyk) gazanar. Onuň ol ýagşylygyna bolsa on esse sogap berler...”.%d%a“Diňe iki kişä imriniler: Birinjisi, Kurany öwrenen we gije-gündiz ony okaýandyr. Ikinjisi bolsa, Allah Tagala tarapyndan özüne baýlyk yhsan edilip, ol baýlygyny gije-gündiz Allah ýolunda sarp edýän kişidir.”%d%a“Kuran okaýan mümin edil ütrüjje (apelsin) ýalydyr. Onuň ysy-da, tagamy-da gözeldir. Kuran okamaýan mümin hurma ýalydyr. Onuň ys-koky ýokdur, emma tagamy gowudyr. Kuran okaýan mynapyk reýhana meňzär. Onuň ysy gözeldir, tagamy welin ajydyr. Kuran okamaýan mynapyk bolsa Ebu Jehil garpyzyna meňzär. Onuň ys-kokunyň bolmaýşy ýaly, tagamy-da ajydyr.”%d%a“Allah Tagala gürrüňsiz bu Kuran bilen (amal edýän we okaýan) kowumlary beýgelder. Onuň bilen amal etmeýänleri we ony okamaýanlary bolsa peselder.”%d%a“Kimde kim Kurany okasa we ýat tutsa, Onuň halal eden zatlaryny halal, haram edenini-de haram kabul etse, Allah Tagala ol kişini jennete alar. Aýratyn hem ýakynlaryndan jähenneme girjek bolan on kişä şepagat etme haky berler”.%d%a“Kimde kim Kurany okap, onuň bilen amal etse, Kyýamat güni onuň kakasyna bir täç geýdiriler. Bu täjiň şöhlesi Günüň öýleriň içini ýagtylandyryşyndan has gözeldir. Onda siz hut Kuran bilen amal edeniň nähili şöhle saçjakdygy barada pikir edýärmisiňiz?”%d%a“Kurany Kerimi okaýan bir kimse soňradan (ol ony terk etse we okamakylygy) unutsa, Kyýamat güni ol jüzzamly (pis açan) halda Allaha gowşar”.%d%a“Kurany teganni (kadaly, labyzly) okamaýan bizden däldir”.%d%a“Allah Tagala gözel sesli Pygamberiň Kurany teganni bilen okamagyndan razy bolşy ýaly, başga hiç bir zatdan razy bolmandyr”.

Köneler, tekegyzytatyana tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir