Söýdiñ meni çyndan,söýeniñ hakdyr, muña gursakdaky ýürek $aýatdyr. Söýüp söýülmeseñ ykbal sebäpdir, meni günälemek saña aýypdyr. Bir gujak gül alyp,sowgat bereniñ, "söýýän"diyip maña gazal ýazanyñ. Söygi-umannynda ýalnyz ýüzeniñ diñle,gursagyñy barysy hakdyr. Gözüme seretseñ gözümi sowdum, yolda gabat gelseñ,yolumy sowdum. $onda-da sen meni has eziz gördüñ, söýülmedigiñ hak,söýeniñ hakdyr. Bu gün $ol söýgüni yatlap otyrdym, söýeni söýmedim gama batyrdym. Çyn söýgiñe bu gün gözüm ýetirdim, päk söýgiñe hormat goýanym hakdyr!

Köneler, Jasminka91 tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir