Iki dost nirädir bir yere baryan eken.ýolda dostlaryñ arasynda dü$üni$mezlik ýüzd çykýar.olaryñ biri ganygyzmalyk edip ikinjisine bir $apbat çalýar.dostundan göwni ynjan ki$i $ol ýerde dyz epip,çägäniñ ýüzüne:"$u gün dostum meniñ göwnüme degdi"diyip ýazýar. Birhaýukdan soñra dostlar bir suwdan geçmeli bolýalar.suwdan geçmeli bolýalar.suwa doly girip-girmänkaler,ýanky göwni ynjan dosty batyp ba$laýar.beýleki hem ony halas edýär.suwdan aman -sag geçensoñlar,halas edilen ki$i bir da$yñ ýüzüne:"$u gün dostum meni halas etdi"diýip ýazýar. -sen näme üçin göwnüñ galanyny çägä,halas edileniñi bolsa da$a ýazdyñ?-diyip,göwnüne degen we soñra halas eden dosty soraýar. Ol $eyle jogap beripdir: -kimdir birinden göwnúmiz galanda,ony çägä ýazmalydyrys.goý,ony ýeller bozsun!emma kimdir biriniñ bize eden ýag$ylygyny da$lara ýazyp hem bolsa saklamagymyz gerek.esasy zat,özümize edilen ýag$ylygy hiç bir ýeliñ öçürip bilmezligidir.

Köneler, Jasminka91 tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir