Salam dostlar.gowumy yagdaylarynyz,okuwlarynyz,i$leriniz?menem size bir hekaya yetirmegi makul bildim.belki halarsynyz,belki-de....$ondada mena payla$jak:) gyz oglan öran söyyärdi,ya$aý$ynyn gözba$yny,gùli-gùlalekli yaylalaryn sowgat edip oglana -meni söyyanmi?diydi -howa-diydi oglan, gùnlerini aylaryn berdi gyz,ýyldyzlaryn dakyp oglanyn eginlerine: -meni söyyanmin? diydi -gùrrùñsiz-diydi oglan gyz $adyyan gùller acdy deñi-taýy bolmayan $abrap-$abrap akyan deryalaryn berip oglana: -meni söyyarmin? diydi -elbetde -diydi oglan. Gyz baglandy ömúr tanapyn berip oglana: -meni söyyarmin?diydi -bilyañä-diydi oglan gyz daglaryn sowgat etdi oglana bile dyrmy$dylar çùr depesine: -meni söyyärmin?diydi gyz oglan seretdi-de a$ak beyik depeden ba$galaryn görùp hic zat diymedi.aglady gyz göz ya$laryn berdi oglana,almady oglan.gyz yene yuwa$lyk bilen sorady ondan: -meni söyyärmin? -senem söyyan,onam söyyän. Gyz hic zat gùrlemedi berere-de hic zady galmady,$onda: -men seniñ ýùregine matäc-diydi oglan"ba$ga birini söyùp"bilmek ucin. Gyz cykaryp berdi yùregini oglan howsala dù$ùp: -meni söyenokmy?diyip sorady.sesi yokdy gyzyn hic zat gurläp bilmedi.gözleri yokdy gyzyñ,$onun ucin aglap bilmedi,ýùregi yokdy gyzyn söyùp biler yaly.namysy yokdy gyzyn mundan beyläk ya$ar yaly.

Köneler, Jasminka91 tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir