Salam hormatly agzalar.$ugun mekdep kitaphanasyna k.gurbannepesowun go$gular ýygyndysyn taze kitaby geldi,$onda $u go$gy bar ekeni,biz onyñ "ýa$lyk dramasy"go$gusyny önem okayas, bilyas yöne ol go$guda beyle bentler yokdy(menin okan kitaplarymda) we name ucin ýazylmadygyny bilemok eger mùmkin siz bilyansiniz ýöne mena ilkinji gezek gabat gelyan,$onun ucin siz bilen payla$aýyn diydim,mumkin pikiriniz bardyr bu hakda,ine ol bentler ne-hä e$ik bardy,ne-de bir çörek, ne-de gidenlerden bilerdik derek. Söýü$mäge ýùrek gerekdi,yúrek meniñ ýigit wagtym seniñ gyz wagtyñ. $onda-da käteler bälçiräp içgin, diyerdik"söyu$mek hemme wagt mùmkin, øylenmek-gerek zat köpelmek uçin ur$uñ gazap wagty, adam az wagty!..." bir ýyllap degmändi lebiñe lebim, diñe gata$ypdy demiñe demim. Soñ bir gûn bozuldy beyle edebim meniñ jeyhun wagtym, seniñ ýaz wagtyn bu$lap ýeni$ bilen gutaran ur$y, aldygyna ýùwùrdim öynùze gar$y. Bu$lugymy lebiñden úzùldim ýag$y menin ýigit wagtym senin gyz wagtyñ. Uru$ ýeñi$ bilen boldy-da tamam, iñ ilkinji soldat dolandy aman. $oldy ilki posa,ilki bahanam, menin yigit wagtym, senin gyz wagtyn. Sagymyz-deryady,cepimiz gacy, toraññy sayasy,awgustyn 3-i birden bo$ap gitdi gujagymyn ici menin bùrgùt wagtym, senin gaz wagtyñ. Gijeler adyñy nag$ edip $ygra, gùndizler özûñi basardym bagra, emma arzuwlarymyz barmady ugra menin yigit wagtym, senin gyz wagtyn.

Köneler, Jasminka91 tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir