Doglan gùni 2lik sana gabat gelyanlerin häsiyeti,durnukly,mylaýym,dawa-jenjellerden gaca durmaga caly$yan we sheyle yagdaylary yumsatmaga,olaryn önúni almaga dyrja$yan adamlary alamatlandyryar.bular akylly ba$ly adamlar bolup töweregindakilere öz maslahatyny gysganmayalar.2lik sana doglan guni gabat gelen adamlar hasiyeti yum$ak,mylakatly we gepe ceper bolyalar.olar hereket edenlerinden pikir edenlerini gowy göryaler.olar köplenc göwnucökgunlilige ducar bolyalar.olaryn doglan guni 1lik sana gabat gelyan adamlar b.n gatna$ygy onat yola goyulyar.bulardan saglyk ulgamynda isleyan isgärler,aktyorlar,psihologlar cykar. Maslahat:size bile i$le$mage onat yoldas,pikirinize du$unyan adam gerek. sypayy bolmak,ba$arjanlyk,ylala$yklylyk siz ucin öran wajypdyr.goy,sizin akyl payhasynyz duygularynyzdan ustún gelsin!

Köneler, Jasminka91 tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir