uns bering saydyng agzalary! siz bu zatlar hakynda nahili pikirde?wanganyng aydyp giden zatlary... 2010-njy yylda 3-nji jahan urushy bashlanyar.urush 2010-ung noyabrynda bashlap,2014-nji yylyng oktyabrynda gutaryar. urushyng bashy obychno bashlar,songra bolsa yadro yaragy ulanylar,ondan song bolsa himicheski yaraglar ulanylar. 2011-nji yyl. himicheski yarag ulanylandan songra demirgazyk yarym sharda janly-jandar galmaz,hatda osumligem. songra musulmanlar diri galan yewropalylaryng garshysyna himicheski urusha bashlarlar. 2016-njy yyl.yewropa duybunden adamsyz galdy. 2018-nji yyl.hytay dunyade ing guychli yyrt bolyar. 2033-nji yyl. buzlar chalt eremage bashlayarlar.okeanlaryng suwy kopelyar. 2043-nji yyl. dunya ekonomikasy gullap-osyar. yewropada musulmanlar yashap bashlayarlar. 2066-njy yyl. musulmanlang yashayan "rimine" amerika chozyar.ab$ taze yarag ulanyar,chalt howa sowadyjy. 2088-nji yyl.taze kesel.bir-nache sekundyng ichinde garramak. 2097-nji yyl.chalt garramak keselining ongi alynyar. 2100-nji yyl.yasama gun yering garangky tarapyny yagtylandyryar. 2111-nji yyl. adamlar "kiborglara"(diri robotlara)owrulyarler. 2125-nji yyl.wengriyada adamlar kosmosdan signal alyarlar. 2164-nji yyl.haywanlar yarym adamlara owrulyarler. 2167-nji yyl.taze din. dogrymy aytsam,mena ynanyp baramok bu zatlara,yone wanganyng aydan zatlarynyng kopusi gogry chykyar... yene bir zat, 2809-njy yyl. futbol boyuncha turkmenistanyng milli yygyndysy dunya chempionadyna gatnashmaga hukuk gazanyar.($utka)...

Köneler, BASTA-MAR tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir