Türkmen Gymmatlyklary-Tresures of Turkmen

Hormatly Talyplar.com!

Google.comdan dünya sahypalaryny dörüp durkam Türkmenlerin dünyade Türkmen aty-akhal teke,Türkmen iti-Alabay,Turkmen halysy,Türkmen bürgüdü,goyuny we ş.m leri bilen tanalyan beyik halkydygyna göz yetirdim.Hatda Ahal teke atlarynyn Kanada,Amerika görnüşlerinin bardygy barada yazylan yazgylar hatda Ahal teke aty...

Dowamy »

1178 3
Köneler, 8 years ago


Shayatlyk Haky

“şaýat men” diýmeklik yeňil düşermi?
tassyklap bolaýsa şaýatlyk hakyň.
şaýatlygyny tassykladyp bilene,
döşüne at alan bir medal dakyň.

syrtarmak bu döwür şaýat hakydyr,
el çarpmak bu döwür şaýat hakydyr,
kelläň yrap ýörseň adyň bakydyr.
kelläň duran güni “düýbünden ýykyň”.

gözü...

Dowamy »

1027 6
Köneler, 8 years ago


Yowuz günleň güllesinden halas bolan güller

gerçek yigit aňda galar eden her bir işi bile,
diňe aň däl töwerekde duýup bolar yhlasyny.
bu watanyň gök asmany, yraň atýan maýsalary,
beýan eder ýüreginde beýik arzuw beslänini.

watan,nesil, ar namysy öňde goýup ähli zatdan,
duşmanyna ýowuz darap,aman bermän hilesine.
gar ýagýarka garym gazyp bagr...

Dowamy »

1004 3
Köneler, 8 years ago


Möhum Mesele-Talyplar.comyn agzalarynyn bir birine kömek etmegi!

Salam Talyplaryn agzalary!

Hormatly talyplar we talyplaryn agzalary!

Hazirki döwürde ösyan,isleg artyan talap garşysynda basleşige ukypsyz taraplar (döwlet,edara,adamlar) işsiz galyar! Munyn netijesinde bolsa ynsan gatnaşyklary ekonomiki terezi bozulmak bilen bolyar.Şeylelik de şu nukday nazardan bakanymyzda Türkmenist...

Dowamy »

1171 6
Köneler, 8 years ago


Üç Mukaddeslik

durmuşda üç zady sayla diyseler,
bir watanym, bir baharym, enemjan.
yürekdaki söygin payla diyseler,
bir watanym, bir baharym, enemjan.

watan bu dünyede barlygym barym,
bahar şol barlygyn jany, humarym,
enemjan jahanda yeke dikrarym,
bir watanym, bir baharym, enemjan.

namys-ary...

Dowamy »

1046 1
Köneler, 8 years ago


Ulanylan suwlaryň gaýtadan işlenilişi we bu suwlaryň obahojalyk pudagynda peýdalanylşy

obahojalyk pudagynda derwaýys meseleler,amala aşyrylmaly reformalar türkiýe döwletiniň obahojalyk tejribesiniň türkmenistan döwletimiziň şertlerine baglylykda peýdalanyp boljakydygy hakyndaky käbir pikirleri paýlaşmak we bellikleri öňe sürmek örän ýerlikli bolar.suw ýetmezçiligi häzirki döwürde umumy adamzat meseleleleriniň biri bolmagynda galýar....

Dowamy »

1032 4
Köneler, 8 years ago


Halkyň Ruhy Baýramy

Halkyň ruhy baýramy

Erik,alma açmyş akja güllerin,
Bahar pasly gelenligin buşlaýar.
Halkyň şähdi açyk güler yüzlerin,
Mymyjak öwüsen şemal sypaýar.

Baýram eder türkmen halky şol güni,
Sebäp ýaňadandan direler jahan.
Ekiş döwri başlangyjy nowruzdyr,
çyzgap golun seper tohumun da...

Dowamy »

1203 7
Köneler, 8 years ago


Salam Talyplaryň agzalary!

Salam Talyplaryn agzalary! Men bu sahypa girmanime esli wagt boldy! Elbetde durmuşda bi her hili yagdaylar bolup bilyar! Men taze goşulan aglar bilen tanyşmak isleyan.Önden giryan agzalar bar bolsa şu açylan mowzuga özleri hakynda yazmaklaryny hayyş edyarin.Men talyplar.comyn ilkinji agzalaryndan Lider! Belki tanansynyz?! Jogaplarynyza garaşyaryn!<...

Dowamy »

1241 17
Köneler, 8 years ago


Dasary yurtda okayan talyplaryn dykgatyna

salam hormatly talyplar.
turkmenistana gelenizde okayan yerinizden universitetinizin dovletinkimi yada daldigi hakynda kagyz,transkript-tabel alyp gaytmagy unutman.elbetde okuwy gutaryp gaydanyzda.
gelenizden sonra almaly dokumentleriniz:
bilim instituty ucin:
1.bilim ministrliginden tassyknama
(dovlet tarapyndan...

Dowamy »

3571 42
Köneler, 10 years ago


Hoshlashyk Yazgysy...

Hormatly Talyplar.comyn agzalary!!!
mENEM okuwy dyndyk!Turkmenistana baryan!
Belkide mundan beylak kan internede girmen!
Sebabi indi durmus baslandy!
Bir cagan atasy bolmak elbetde indi uly jogapkarcilikleri mana borj edip goyyar!!!
Okuwy gutarmak bilen durmusun synaglary gutarmayar!
Baryp bir yyllyk gullug...

Dowamy »

1791 34
Köneler, 11 years ago


Istanbuldan %50 bilet talyplar üçin berlip başlandy

Salam Hormatly Talyplar!!
Turkmenistan Howa yollarynyn Istanbuldaky bölümçesinde talyplar üçin %50 göterim arzanladyş başlandy.Talyplar gitmezinden 5 gün(bir hepde bolsa has gowy) önünden istanbuldaky türkmen howa yollaryna jan edip haçan gitjegini aytmaly.adyny yazdyran güni türkmen howa yollaryna baryp biledini alyp talyp turkmenistana gid...

Dowamy »

1324 5
Köneler, 11 years ago


Yewrowideniyanyn Türk yyldyzy Hadise Türkmenistanda

Salam hormatly Talyplar!
Turkmenistanda Awaza turistik şaher açyldy.
hazirlikche otellerin beyleki desgalaryn birinji tapgyry tabshyrylypdyr.
Bu yere beyleki dashary yurt ministrler hem gelipdir.
Mysal uchin turkiyanin medeniyet ministri Ertugrul Gunay Berdimuhamedow bilen duşuşypdyr.
Şaheri Türkler guryarlar.

Dowamy »

2461 22
Köneler, 11 years ago


Talyplar Birligi_2

hormatly Talyplar!!!
Shu tomus iyul ayynda turkmenistana gelyanler bar bolsa
asylly,halal,turkmenchilige sarpa goyyan,dushunjeli,bir birege sarpa goyyan,ozuni gerek yerinde kicheldip bilyan,gerek yerinde dana bolup ozune hemmani bakdyryp bilyan,bilyan mowzuklarynda hemme zady bilyan,bilmeyan mowzugunda dine goshulup otyryan,taze mowzu...

Dowamy »

2562 69
Köneler, 11 years ago


WATANY böleklere bölyanlere ALLA göz görkezsin!!ona seredip duranlarada...

Talyplar!!!
Şu sahypada Azazil89 dokuz süpükler watany bölmek üçin elinden geleni etyarler!!
Her bir yazgysynda dine öz welayatynyn öwyan şolary in yokary hasaplayan donuzlary men naletleyan!!!
İnternetde yazgy yazmak bilen yetinmejegimi duydyryan.Haramzadalar men bilen erkek yaly garşyma garşy çyksalar edil gaydyp eden işleri...

Dowamy »

2244 53
Köneler, 11 years ago


Türkmenistan'da gulluga alynmazlygyn kriterleri

Salam Hormatly dostlar!
Turkmenistanda gulluga şu iki kriter bolsa alanoklarmyş:
1.2 çagan bolsa
2.Maşgalada yeke erkek bolsan
Şu zatlar dogrymy?
eger şu zatlar hakynda doly bilyan zatlarynyz bolsa hayyş etyan mana şu mozzuga yazyn!!!!
Mana diysen wajyp şu zatlar.
Sebabi basym menem okuwy dynyan we t...

Dowamy »

1635 12
Köneler, 11 years ago


Öz özüni tankytlamak,alkyşlamak yada dogry sözlün dosty yok

Salam Talyplar.comyn agzalary!!!
Men şu sahypa eyyam 2 yyldan bari giryan!
Geçen yazgylaryma bakyan welin men dine özüminkini dogry etjek bolup bir topar yazgylar yazypdyryn.garşymdaky hamala hiç zat bilmeyan men bolsa hamana ahli zatdan başy çykyan hökmünde jogaplar yazypdyryn.we göryan welin men hiç hili jogap yazmandyryn!!
Ç...

Dowamy »

1591 9
Köneler, 11 years ago


Durmuş Mekdebi

Söyüp ulaldym men ene topragy,
Men şondan öwrendim mahribanlygy.
Söyüp ulaldym men ata watany,
Men şondan öwrendim gahrymanlygy.

Guşlardan öwrendim ejizlik name?
Yolbarsdan öwrendim batyrgaylygy.
Garşylyk isleman bol nurun dökyan,
Güneşden öwrendim hatamtaylygy.

Söygi name şugl...

Dowamy »

1459 9
Köneler, 11 years ago


Kliplerin köpüsi Mary we Aşgabatda surata düşürilyar we...

Salam hormatly talyplar.comyn agzalary!!!

Bilşiniz sonky 5 yylyn dowamynda turkmenistanda klip sungaty ösüp başlady!Hazirki döwürde türkmen kliplerinin münlerçesi öz muşdaklary bilen duşuşdy!Hatda türkmenistanda klipsiz aydymçy galmady diyen yaly boldy!
Elbetde klibin ilkinji düşürüreln yerleri bolsa Aşgabat we Mary klibin ösm...

Dowamy »

2842 33
Köneler, 11 years ago


Asylsyz Şayat

Berdinin gulagyna natanyş sesler gelip başlady...gözüni açmaga çalyşdy.bir gözü düybinden açylanokdy.agzyny iki tarapa gymyldatdy.agzynyn içi öt yalydy.owurdy agyryardy.agzynda üyşen tüykiligi tüykürjek boldy yöne şepbeşige dönen tüykilik çykjagam bolmady.suwsapdy.beyleki gözüni çalajadan açmaga çalyşdy...zeylan suwyn ysy gelyardi.howa gaty dymykdy...

Dowamy »

1175 2
Köneler, 11 years ago


Türkmenistanyn Taze Konstitusiyasy(dolylygyn)-2008

Türkmenistanyň KonstitusiýasyTürkmenistanyň halky bolan biz,

öz ykbalymyzy kesgitlemek baradaky mizemez hukugymyza esaslanyp;

Watanymyzyň häzirki hem geljekki ykbaly üçin jogapkärdigimizden ugur alyp;

ata-bab...

Dowamy »

3603 5
Köneler, 11 years ago


Türkiyede okap yören yigde kaka bolandygy habar edilende yazylan goşgy...

"Tomus güni,düşüp yenil maşyndan,
Öz yaryma garşy ugran mahalym.
In bagtly kakadygym duyup men,
Galdyraryn ak babegin mahmalyn.

şol pursatda ezizimin gözünde,
Görerin men mahribanlyk buysanjyn.
Diyerin gulagyna pyşyrdap çala:
"Yerine yetirdin mukaddes borjun."

Sonam bagra basyp...

Dowamy »

1390 0
Köneler, 11 years ago


"Mukaddes Kitabyn Kölegesinde" filmi

Türkmenistanyn merhum prezidenti Türkmenbaşynyn "RUHNAMA" kitaby bilen baglanşykly Finlandiyaly Arto Halonen bir dokumentalnny film surata düşürdi.Bu haramzada Türkmenbaşyny parahor,şöhratpazar edip görkezipdir.Ruhnamany bolsa yerden yere urupdyr."Mukaddes Kitabyn kölegesinde" atly film Istanbuldaky uly film festiwalynda görkezilipdir.Bu film Yewro...

Dowamy »

1813 9
Köneler, 11 years ago


Türkmenistanda Hukuk sowatlylygy

Düyn Türkmenistanyn Prezidenti hukuk mejlisini geçirdi.
Şonda esasy meselelerin biri hem Türkmenistanda hukuk sowatlylygyny yokarlandyrmak boldy.
Hormatly talyplar bilşiniz yaly Türkmenistanda edaralarda işleyan işgarlerin aglabasy parahor,puly ahli zatdan üstün göryan,gödek hasiyete eye.
Hamana şotayda işlemek bilen özüni düny...

Dowamy »

1487 8
Köneler, 11 years ago


Okuw gutaryp baryar...diploma basym beriljek...indi name etmeli?

Salam Hormatly Talyplar!!!
Bir aylygyna Turkmenistana gidipdim.
We elbetde obada bolanym uchin internet bilen aram kan gowy bolmady:)
Bir internetden sapaklarymy alamda girdim Marydan.
Talyplar bilsiniz yaly kopumuzun bu yyl okuwy gutaryandyr we diplomyny alyandyr nesip bolsa.
Indı onumuzde wajyp bir sorag bar?Mun...

Dowamy »

1437 6
Köneler, 11 years ago


Yşk uçguny...

Yşk Uçguny

Yşk uçguny düşen yerini yakar,
Diyip aydardylar heniz oglankam.
Diyerdim ot uçguny diyip eşitdim,
Yşk uçgunynyn tapawudy namekan.

Son-sonlar yigit çykyp ögrendim,
Yşk uçgunynyn manysyny,köküni.
Ot uçguny yaksa maddy zatlary,
Yşk uçguny ömür yakyan ekeni.

Dowamy »

1484 9
Köneler, 12 years ago