Ertir com ýene ýapyldy.

Ertir com. ýene ýapyldy. Günde gije ýapylýar soňky döwür. Indi ol saýtyň hem döwrany sowuljak bolýar öýdýän. Ýa ony hakerleň biri şeýdýärmikä? Ýa-da tehniki näsazlykmyka? Men-ä indi nehttm com-a öwrenişip barýan. Ol täze açyldy we funksiýalary hem ýeňil.

Dowamy »

815 1
Köneler, 8 years ago


Täze saýt

Salawmaleýkim! Şu wagt ertir com. saýty ýapyldy. Onsoň men-ä täze açylan nexttm com saýtyna reg edip girdim. Gowja saýt eken. Täze açylypdyr. Funksiýalary hem ýeňil, düşnükli.

Dowamy »

877 4
Köneler, 8 years ago


Pikir alshalyn

salam, agzalar! Menem geldim. ozal tescomdadym. 3-4 gun bari tescom ishlanok. indi bu yerde pikir alyshalyn. Hany tescomdan gelenler, tqaze tema achyn, okap pikir alshalyn!

Dowamy »

1304 21
Köneler, 9 years ago


3 ýyl bäri talyplarda ösüş ýok

Men bu foruma käte bir girýän. Indi syn edip görýän welin 3 ýyl bäri şu saýtda uly öňegidişlik, özgerişlik ýok. Şol bir durşy. Smaýlikleri ulanyp bolanok, agzalaryň köne-täze derejeleri näbelli, iň bolmanda, mowzukda baş harp bilen ýazylanok. Forumyň bezegi pes. Mowzuklary halap-halamanlygyňy bildirip bolanok. Wap wesiýasy ýok. Başga-da kän. Bu saý...

Dowamy »

1260 18
Köneler, 10 years ago


Sizi tapanyma şat.

Baý-bo-ow, asyl siz bärde ekeniňiz-ä. Men sizi iki günläp gözläp tapyp bilmän ýördüm. Teswirler ýapyk. Wagtlaýynça diýlip ýazylypdyr. Onsoň garaşdym, açylmady welin, sizi gözläp ugradym. Aý, pikir alyşýan dostlaryň bilen ýygy-ýygydan habarlaşyp durmasaň, birhili içgysgynç bolýar eken. Indi tapdym. Näme pikirimiz bolsa, ine, şu ýerde söhbetdeş bolub...

Dowamy »

1313 24
Köneler, 10 years ago


Gyssagly komek gerek

Mana gyssagly komek gerek. Politde okayan marly Eziy Jylkany tanayan barmy? Gayrat edip, shony tapalyn-la.

Dowamy »

1261 14
Köneler, 11 years ago


Telefon tapdym. Häme edeýin?

Salam dostlar! Bir mesele ýüze çykdy. Näme etmeli? Maslahat beriň! Şu gün duralgada nokia 6500 telefon tapdym. Duralgada hiç kim ýokdy. Biraz garaşdym, hiç kim eýe çykmady. Onsoň öýe alyp gaýtdym. Içinde sim karta ýok. Öz sim kartamy dakyp gördüm welin işläp dur. Telefony öýe alyp gaýtmagymyň sebäbi, ony başga biri alsa, eýesini gözlemezligi mümkin...

Dowamy »

1404 15
Köneler, 11 years ago


Harkowda okaýan barmy?

şu gün marydan biri ukrainaň harkow şäherinde okayan ogly bilen habarlaşyp bilmeyändigini maňa jaň edip aýtdy. siziň içiňizde harkowda okayan bar bolsa, şol oglan bilen habarlaşmaga kömek edip bilmezmikä? täçmyradow süleýman, 1 kurs bolmaly.

Dowamy »

1130 5
Köneler, 11 years ago


Gyz alyp gaçmak

öňler gurbanlykda gyz alyp gaçmak modady. ýagny her kim öz söýüşýän gyzyny. şo moda häzirem barmyka? onsoňam nämüçin ala-böle gurbanlykda gyz alyp gaçylýarka? sebäbini bilýän barmy? gyz alyp gaçmak beýleki halklarda ýok ekeni.

Dowamy »

1653 26
Köneler, 11 years ago


Adminlere, dawagarlere, shermendelere...

ey, adminler, nirde, how siz? sayta kontrollyk edin-da how! ya gorenzokmy shu sogushyanleri? bulary iki gulakly eshider yaly dal-a. bu gidishine gitse, saytda salyhatly bir adamam galmaz.
ey, hapa soz yazyanlar! dawagarler! shermendeler! size-de bir soz-a az, iki sozem kan. durshunyz bilen sher, dawa, goh-galmagal. siz sher tapsanyz, toya g...

Dowamy »

1510 10
Köneler, 11 years ago


Durmush - tragediya

bir kitapdan "durmush - tragediya, adam - aktyor" diyen sozleri okapdym welin, awtorynyn kimdigi hich yadyma dushenok. yany bir dostum bilen shony kimin yazanlygy barada jedel etdik. shony anyk bilyan bar bolsa gayrat edip yazaysanyz! oz-a bir dashary yurt yazyjysy bolmaly...

Dowamy »

2005 49
Köneler, 11 years ago


Eje hakynda

dojigat shu gun gowy tema gozgady. men eje hakynda shahyr atajan annaberdiyewin bir goshgusyny bilyan. sizem okap gorun, belki gownunize yarar.

eje, gush dey uchup gitsem-de ir-gich
ganat yayyp, gelerin sen yanyna.
hem gashynda yuzum sallar otyryn
dushunman namuchin aglayanyna.

bolmalysy sheyledir-...

Dowamy »

1209 2
Köneler, 11 years ago


Dereksizden derek yok-la

dereksiz dost, nira yitirim boldunay? ozun gelip gowja temalar gozgaymasan-a, sonky dowurde gozgalyan temalar yaman yuwan gorunya.

Dowamy »

2011 99
Köneler, 11 years ago


Turkmen gyzlary turkiyede name ishleyarler?

dostlar, turkmen yashlarynyn ichinde turkiya gidip ishleyanler bar. olaryn ichinde uzak wagtlap ishlap yorenleri-de bar,birki aydan deport bolup kowlup gaydyanlary-da bar. oglanlaryn meselesi dushnukli, emma gyzlara name gerek? turkiya ishe gidyan turkmen gyzlary o tayda name is bilen meshgullanyarlar? ichinizde turkiyede okayan talyplar barmy? bel...

Dowamy »

48947 82
Köneler, 11 years ago


Mysh eshitdim, chynmyka?

dostlar, aranyzda awtosport bilen gyzyklanyan barmy? men bir mysh eshitdim, eger chyn bolsa, yakyn wagtlarda turkmenistanda sportun bu gornushi boyuncha yarysh gechiriljekmish. /awtoralli dal/. kimin habary bar?

Dowamy »

996 1
Köneler, 11 years ago


Aydym adamlaryn gownune degse...

bizin estrada aydymchylarymyzyn kopusinin yene bir kemchiligi aydyan aydymlarynyn manysy yok. yagny it yandakdan boken yaly. has dogrusy, duzsuz nahar yaly.bey diysem, bagshylan ustunden dushyar diyman. kabir aydymlary dinlesen yaman gaharyn gelya.

Dowamy »

1195 4
Köneler, 11 years ago


menin dushunmeyan zadym

men bir zada dushunemok. name uchin hazirki zaman turkmen estrada aydymchylarynyn kopusi aydyan aydymlarynyn sazlaryny dashary yurt estradasyndan ogurlayarka? ya bizde mukamchy kompozitorlar gowy-gowy sazlary doredip bilenokmyka? ozbek, turk, hindi, ors aydymlarynyn sazlaryny ogurlap, hamana ozi yazan yaly aydym edip aytmaga bizinkiler namys edenok...

Dowamy »

1589 12
Köneler, 11 years ago


durs yazuw


Salam, talyp dostlar! Siz Turkmenistanyn geljegi. Emma sizin yazgyiarynyzda juda kan grammatiki yalnyshlyklar bar. Yene-de bir zat, arassa turkmen dilinde yazjak bolun!

Dowamy »

1388 12
Köneler, 11 years ago