salam talyplar, gowmy ýagdaýlaňz? =) giç ýagşy. shu gün ine ertir.com saýty bilen fytbol duşuşygny geçirdk. oýun normal tempda geçdi. biz köp hüjüm etdk. ýöne garşydaş hem ýanbererli däldi. olar bir birniň oýnyny gow tanaýady, günde oýnap ýörensoňlar. bize goragda oýnamak kyn düşdi. olarň napadenýadaky 3burçlygy, waratary güýçlidi (güýçlä güýçli diýeýin). bizem bardk bir çetinden, eýýäm öz aralarynda oýnap oturan ekenler. salamlaşyp polýa girdk, kim öňde kim yzda , näili oýuny alyp barmaly-bu zatlary maslahatlaşmadykda. (ata aga ýokdy, işi çykypdy, habar beripdi)şeýlelikde bu garşydaşmza ullakan awantaj boldy. oýun umumy hasap bilen 21-11 oýun gutarypdr. (dogrusy gollardan ýaňa şýodam ýatdan çykypdr). nesip bolsa beýleki duşuşyklarda ýeňers dn umytda. bulam bir tejribe. bizinkilerden esasy düzüm: mirasymyz (kapitan), leonardoo, 1merdan, wulkan, men (derwezede) soň öz ýanym bilen getiren oýunçym. ýene mirasymyz agam hem 2 sany gowja oýunçy getirdi.oýnumza gowja täsirni ýetirdi. broker agzamyz goragda gowja oýnady. käwagt agent007 oýunçymyz polýany barlap gördi =) degişýän. ýenede yzganttm, idealman, bagtyyartm agzalarmz geldiler. ýenede leonardoo agamzyň getiren oýunçysam tüweleme, gowja goragda durdy. olardan wampir, mgazak,gudrat,aray, nico, wyjdanyň sesi, nitrogen, ýaran, ýenede 2 agza gelipdi. gowja oýnadylar. paslyja kombinasialar. trener geregem däl bulara. =) umuman oýun dostluk atmosferasnda geçdi. käbir agzalar gelip bilmedi, käbir agzalar bolsa gijä galdylar =) aýby ýok, şuňa şükür. nesip bolsa indiki oýunlarda ýeňers. okanyňz üçin minnetdar.

Köneler, Bravo tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir