Oňarsaň, bar zady oňatlyga ýor. Belki-de, ýorgudyň ýerine düşer. Ikibaşdan, gündogarda gün dogar, Ikibaşdan, gunbatarda gün ýaşar. Ikibaşdan, ýigreniler, söýüler, Kimse ýere gider, kim dörär ýerden. Ikibaşdan, biziň köne duýgular, Köne ýaralar dek açylar birden. Köne duýgularmyz şatlyk mysaly, Bir ajap säherde gül bolup dogar. Oňarsaň oňat tut köňülde päli, Oňarsaň bar zady oňatlyga ýor. Ýaramaz düýş görüp, ýörme dumanda, Ýaramazlyk bolmasa seň küýüňde, Hanha, ýyldyz süýndi gitdi asmanda Çaga dogdy goňşymyzyň öýünde.

Köneler, littil tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir