Gollandiýa - Daniýa Germaniýa - Portugaliýa Men size 9-yna boljak oýunlar barada-da azajyk tanyşdyraýyn. Ilki oýun sagat 21:00-da Gollandiya bilen Daniyaň arasynda bolar. Ikinji oyun sagat 23:45-de Germaniya bilen Portugaliyaň arasynda bolar. Şu temada iki oyunada prognoz goyup bilersiniz. Her oyuna bir tema açjak bolsaň kyn duşjek eken. Şonuň üçin her gün oynaljak oyuna bir tema açarys. Onsoňam prognoz ýazaňyzda hasabyň naçe boljagy we kimiň birinji goly saljagyny ýazsaňyz bolýar. ikinji, üçünji goly saljaklar hokman dal we hasabada alynmaz, onuň üçin ýörite oçko berilmez. Brawo dost, ýene bir teklibim agzalar bir ýere baryp belledip durman her tura özleri prognoz goýubersinler. Onsoňam pylança tury sypdyranlar oçkosyny ýitirýä etmän, şol oçkosy saklanyp durybersin. Meňki bir teklip we maslahat.

Köneler, messibet tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir