Apple Rossiýada

Dürli çeşmelerden gelýän maglumatlara görä Russiýanyň hökümet işgärleriniň karary netijesinde Apple-yň önümleri bolan iPhone modellerini we iPadleri tutuş ýurtda satmak we ulanmak gadagan ediler. Bu kararyň indiki 2015-nji ýylyň başynda güýje girmegine garaşylýar. Munuň sebäbiniň bolsa döwlet howpsuzlygydygy aýdylýar. Bu kararynyň alynmagynyň sebäb...

Dowamy »

1316 5
Köneler, 6 years ago


Talyplar nace yyl gulluk etmeli

Bu sorag dine menin ucin dal kopler ucin gyzykly bolsa gerek sonky dowur internet sahypalarynda yokary okuw jaylaryny gutaran talyplar yagny oglanlar iki yyl gulluk etmeli diyen yazgylar goze ilyar halk arasynda hem gurruni edilyar kabir yerlerde bir yyl diyip yazyarlar haysy dogryka Gulluk hakda maglumat bu yerde 2 yyl diyilyar ssylkasy Bu yerde h...

Dowamy »

2757 7
Köneler, 6 years ago


Çörek hakynda yrymlar

Çöregiň iki tarapyndan döwseň, rysgalyň kemelermiş.

Döwen çöregiňi görmän, ýene çörek döwseň myhman gelýär diýlip yrym edilýär.

Saçakda çöregi tersligine düňderip goýsaň, rysgalyň kemelermiş.

Tamdyrda çörek ýapýarkaň, hamyryň bir tarapy gyşarsa, çörek ýapýan zenanyň gybaty edilermişin.

Tam...

Dowamy »

2942 5
Köneler, 6 years ago


Iň gadymy awtoulag

1884-nji ýylda çykarylan “De Dion Bouton Et Trepardoux” awtomobili häzirki wagtda dünýäde ýöräp duran iň köne awtoulag hasaplanylýar. Ŷaňy-ýakynda auksionlaryň birinde üç tigirli awtoulag 4 million 620 müň dollara satyldy. Köne ulag serişdesi üçin bu örän ýokary bahadyr. Bu awtomobiliň söwdasy “RM Auctions” söwda öýi tarapyndan guraldy.

Dowamy »

1014 1
Köneler, 6 years ago


Turkmenistan telefon kodlary

kate gerek bolyan maglumatlaryn biri hem telefon saher kodlary peydasy deger

balkan welaýaty
türkmenbaşy 002 43*****
hazar (çeleken) 002 40*****
gumdag 002 41*****
etrek (gyzyletrek) 002 42*****
balkanabat (nebitdag)002 22*****
türkmenbaşy 002 444****
esenguly 002 45*****
serdar...

Dowamy »

1185 3
Köneler, 6 years ago


TALYPLAR.COM-da oyun

Taze bir onki temalara mahsus bolmadyk acylmadyk tema acasym geldi ine-de hem sol tema
bu bir yonekeyje oyun iciniz gysan mahalyDowamy »

1158 13
Köneler, 6 years ago


Ebola keseliniň ýaýramagy

ebola keseliniň ýaýramagy adamzada howp salýar
häzirki wagtda bütündünýä saglygy goraýyş guramasynyň esasy üns merkezinde saklanýan ebola (ebola gemorragiki gyzdyrmasy ady bilen hem belli) keseline ýoluganlaryň sany 6000-den geçip, şolardan 3000-e golaý adam bu keseliň pidasy boldular. resmi çeşmeleriň habar bermegine görä, 2015-nji ýylyň ýa...

Dowamy »

1528 7
Köneler, 6 years ago


Google daýydan gyzyklyja pirkollar

ýaýyň içindäki ýazgylary ýazyp degişli bölümlerde poisk etmeli stenaňyza goýuň boş wagtyňyz içiňiz gysanda güýmenersiňiz.
1) köpleriň bilmeýäni google-den prikol (atari breakout) ýazgy bilen kartinka bölüminden poisk etmeli kicirak oýun cykar oýnap lezzet alyň.
2) ýene kartinka bölüminde (241543903) sanlary ýazyp poisk etseňiz adaty b...

Dowamy »

1378 1
Köneler, 6 years ago


Talyplar.comda yene biz

salamaleykum dostlar ozik dilya posa nechka moonguse yslam agajan ruslan swet ayka gelin bu saydam yatdan cykarmalyn

Dowamy »

1499 36
Köneler, 10 years ago


Moongusa bilen tanyslyk

Salowmaleykum gadyrly myhmanlar agzalar doslar joralar den duslar bizin geplesigimizin yene bir taze sany goni yaylymda biz bu gun studiyamyza talyplar.comyn aktiw goreldeli isenir agzasy saytyn osmegi ucin elinden gelenin etyan moongusany cagyrdyk bu geplesik bizin poctamyza kan sanly gelip gowsan hatlary goz onune tutup halk kopcugine hodurlen...

Dowamy »

2111 58
Köneler, 10 years ago


Dunyanin yedi tasinligi

Dunyanin yedi tasinligi

Dowamy »

1825 37
Köneler, 10 years ago


Gosgy

Dinle meni ey zenan sahyr
sahyrlaryn kopsi erkekdir erkek
taryha bolan meshur bar sahyr
olaryn kopusi erkekdir erkek

oglan sahyr senem onda dinle meni
sahyr alymlar erkek bilyarin
esasy wezipe masgala caga
sol wezipe eyedir zenanlar

yatdan cykarma magtymguly atamy
duz...

Dowamy »

1411 42
Köneler, 10 years ago


Ajy

Men dasary yurtda okayan paspordymy yitirdim indi name ederin maslahat bersenizlan belki siz bir zat bilyansiniz...

Dowamy »

1219 19
Köneler, 10 years ago


Yurekdaki duygy

Bir kemsiz gozel yok diyenmisler
belki sol gozelem daldir bir kemsiz
belki is edende yokdur usuly
belki ozuni soyyandir censiz
a sen bolsa yorap baryan sadyyan
goni bakyp adamlaryn yuzune
tur, otur, sen kitap oka suw dasa
sen mydama yeketak menin gozume
sen gozel dal sen koplerin biri se...

Dowamy »

1315 32
Köneler, 10 years ago


Salam

Salam

Dowamy »

1533 81
Köneler, 10 years ago