Салам достлар ертир мтс ачылармыканай яда башга компаня ише башлармыка. 1жи сенябырда ачыля дийен мыш мыш барды яда енеде говин алдамамыкан кимде нэхили пикир тэзелик бар

Köneler, Bahbit tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir