Altyn asyr

Salam. Gowdyra ýagdaýlaňyz? Men altyn asyr nomeriň üstünden düşjek hemde şonda işleýän işgärleň üstünden üşmekçi. Hemmämiz bilýäs altyn asyr nomerda hiç hili internet, jaň edeňde sesiň özňe eşdilýä ýene köp zatla... ýene dynç günleri kart salsaň girmeýä kä wagt ýa pul geçirip bolmaýa... Altyn asyrda işleýänle AÝLYKLARYNY HALALLAP ALSALA GOWY BOLART...

Dowamy »

1155 14
Köneler, 8 years ago


Cilim

Ashgabatda cilim satylyamy? Cilim barada name mysh mysh ba dostlar?

Dowamy »

1113 14
Köneler, 8 years ago


Dostlar komek gerek

SAlam Talyplar.komyň agzalary. Men Nikon D3100 Fotaaparat aljak bolýan bahasy näçä duryaka? biljek bolyan. gaýrat edip bilýän bolsaňyz ýazagaň bilýäniňiz. öňünden Sagboluň

Dowamy »

670 6
Köneler, 8 years ago


Ady ýok

Hemmanze salam. Aşgabat kanal açyldy ýöne entäk işläp başlanok. ýakyn wagtda işläp başlar. kody: yokarka 03600 aşaky 04285

Dowamy »

487 1
Köneler, 8 years ago


Buşlyk

Agent açyldy buşlyk.

Dowamy »

721 9
Köneler, 8 years ago


Agent.mail.ru

Agent näme üçin işlänok? bilýän bamy?

Dowamy »

1419 11
Köneler, 8 years ago


Haýyş

Salamwalik! Gowmy ýagdaýyňyz? Men sizden bir zat haýyş etjek gaýrat edip bilýänňiz ba bolsaňyz jogabyny ýazagaň. Men noutbook aldym kiçijek. oňada disk zat bolmaýa. menem perestanowka etjek bolýan fleşka bn bolanok. fleşka bn edip bilýamy özi perestanowka? USB CDROM ýok ýogsa şon bn edertdim. Başga näme bn etsem bolarka 8GB fleşka ba içine okladym...

Dowamy »

492 1
Köneler, 8 years ago


Soygi

Salamwalik! Men bir gyzy soydum. o gyzda meni soydi. Men so gyz uçin bary oýnap ýören gyzlam bn urşdym. şo gyzy söýdüm aljakdym. Bir gün agentda men bir elde iki garpyz tutjak bolma diydim oda gyn gordi. menem ony oyun edip diydim. oda gyn gordi. Menem sen bolmasan senemjan senemjan bolmasada enejan diydim. Onam diymertdim Bagysla diydim naçe gezek...

Dowamy »

964 13
Köneler, 8 years ago


NÄHILI PIKIR ETÝÄŇIZ?

SALAMWALIK! TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW GARAŞSYZLYK BAÝRAMYNA BAGYŞLAP ADAMLARA BIR SURPIRIZ ETJEK BOLÝA DIÝIP EŞTDIM NÄMEKA SIZIŇ PIKIRŇIZÇE? MEŇ PIKIRIMÇE DOLLARY ARZANLADAR ÝA NÄÇE SANY KANAL AÇYLÝA DIÝDILERA ŞO AÇYLMAGY MÜMKIN. SIZ NÄHILI PIKIRDE???

Dowamy »

1137 23
Köneler, 8 years ago


Dostlar

Goşgy ýazagaň şahyr ba bolsa.

Dowamy »

1961 5
Köneler, 8 years ago


Ýene bolmadaý.

Myş-myş ýene bolmady. Biderek zat ekendaý. 1-nji sentýabyrda açylýa zat diýenleri. 2012-de ahyr zaman bolmaýa atmenit edipdirle. şolar ýaly zatladaý bary BOŞŞŞŞ gürrüň. 2012-de ahyr zaman ýa ýene birzat gorkmaň Iki aýaklylar. atmenit etdile yza süşürdile. Hahaha. täze nomer-da geldi. pizdes eken täze gelen nomerla. Sizede nesip etsin.

Dowamy »

963 10
Köneler, 8 years ago


Näme etmeli?

Biriniň agzy porsaýa haçan görseň agzy porsamaz ýaly näme etmeli? bilýäniňiz ba bolsa jogap yazagaň. menem şoňa aýtjak näme etmeli bolsa.

Dowamy »

1384 29
Köneler, 8 years ago


S,or,ag

Teswirler.com-da agza bolup bolanok dsotlar näme etmeli ýöne açar sözi e mail adresňize ugradyldy diýä. hiç zat hem gelenok näme etmeli? ýa agza bolup bolmaýamy?

Dowamy »

642 2
Köneler, 8 years ago


S,o,r,a,g

Talyplar size ýene bir haýyş. sorag berjek bileniňiziň jogabyny ýazagaň. Haýyş

Dowamy »

2057 31
Köneler, 8 years ago


Okuw

Talyplar men şu ýyl nesip bolsa HTTU synanşjak pulsyz zatsyz öz güçjüme synanşsam geçermikam??? Biri aýtýa synanşyp hem oturma diýä. ýene-de biri synanş şu wagt girseň bolýa pulsuz zatsyz diýäle. siz nähili pikir etýäňiz??? "'JOGABYŇYZA GARAŞÝAN'"

Dowamy »

1236 23
Köneler, 8 years ago


Mp3

Adamla Safura - Drip Drop aydymy www.mp3.mix.az icinden aljak bolýan alyp bilemok gaýrat edip alar ýaly edagaň biriňiz oňarýan bolsaňyz. haýyş size. başga ýa-da şo aýdymy haýsy saýtdan alyp bolýa??????//

Dowamy »

550 0
Köneler, 9 years ago


Adamlar Rus dilinden Türkmen diline perevot etýäniň saýdyny ýazagaň

Adamlar Rus dilinden Türkmen diline perevot etýäniň saýdyny ýazagaň

Dowamy »

1061 6
Köneler, 9 years ago


Jogabyňyza garaşýan!

SALAMWALIK DOSTLAR DOGANLAR! MEN SIZDEN BIR ZAT SORAJAK! ŞU SAÝT DOGURDANAM GUNÇA EŞEGE DEGIŞLIMI? ýada ýöneje prikol üçin-mi?

Dowamy »

629 4
Köneler, 9 years ago


Kim bilýä?

?????????????????????????????????????????
Adamlar kim bilýä? Tel praşiwka etýän saýdyny?

Dowamy »

603 1
Köneler, 9 years ago


Goşgular!

Ajy gunler bolmasyn.
gyzyl guller solmasyn.
yary-yardan ayranyn.
Asla yuzi gulmesin!

Gyzlar bir gyzyl guldir.
Gelen ony yolmasyn.
Dostlar soysip alan.
Son ayralyk bolmasyn!!!

Duymak dal-de bilmek gerek.
ajy gunlen ajysyn.
ine sonda anarsynyz bu gun...

Dowamy »

3588 15
Köneler, 9 years ago


Men barada!

Kim men barada kop bilesi gelýä? Mysal üçin: söýen gyzym barada, durmuşym barada,...?

Dowamy »

1706 5
Köneler, 9 years ago