Gije sagat iki postda sakcy men Bugün söýen ýarym ýatladym seni Bilmen näme bilen $u wagt me$gul sen Ýada ýatman ýatlaýañmy sen meni Belki maña ýazan hatyñy soñlap Surat go$up bir konwerda salýañmy Eger $eýle bolsa sen meniñ nädip $atlanýanym göz öñüñe gelýärmi Ýatyber söýgülim rahat dynjyñ al Uzak-uzak düý$ler saña ýar bolsun Ýaragly du$mandan seni goraryn Beladan beterden allam gorasyn

Köneler, ahmetjan18 tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir